Nieuwegein


Het dijkversterkingstraject loopt van de gemeentegrens ter hoogte van de A2 tot aan de Beatrixsluis. Dit beslaat een totale lengte van ongeveer 3,5 km. De Lekdijk in dit gebied is grotendeels gelegen in een stedelijke omgeving met Vreeswijk en haar historische sluizen als grote blikvanger. Bij de dijkversterking kijken we hoe we de versterking kunnen combineren met verbeteringen in de leefomgeving. Het project is in 2020 opgestart en zit nu in de planuitwerkingsfase. In 2026 of 2027 starten we met de uitvoering.

In de verkenningsfase was het project Nieuwegein onderdeel van een groter traject: Jaarsveld - Vreeswijk. Het plan op hooflijnen, het zogenaamde Voorkeursalternatief, dat daarvoor is opgesteld, kunt u bekijken op onze website. Hier vindt u ook de publieksfolder. We werken de plannen voor de dijkversterking uit in twee aparte projecten: Nieuwegein en Jaarsveld-Klaphek.

Actueel

Contact

Jan-Willem Vrolijk Omgevingsmanager
Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager

Nota Voorkeursalternatief

In de afgelopen twee jaar heeft het waterschap samen met bewoners, gebruikers en belangenorganisaties gewerkt aan één integraal ontwerp: het voorkeursalternatief.

Bij het opstellen van het voorkeursalternatief is de dijk in Nieuwegein opgedeeld in zeven karakteristieke trajecten. Voor ieder van de trajecten is een oplossing op hoofdlijnen vastgesteld.

Voor Nieuwegein geldt dar er op veel plekken weinig ruimte is vanwege bebouwing rond de dijk. Er is daarom op vaak gekozen voor oplossingen met constructies.

In de planuitwerking werken we dit voor alle locaties in meer detail uit.

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Nieuwegein zullen veldonderzoeken gedaan moeten worden. Wanneer er onderzoeken op of in de directe nabijheid van uw perceel uitgevoerd moeten worden, wordt u hierover vooraf geïnformeerd. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden op Conditionerende onderzoeken

Planning

2020 - 2022: Verkenningsfase

Status: Afgelopen

2023 - 2026 Planuitwerkingsfase

Status: Huidig

2026 - 2029 Realisatiefase

Status: Aankomend

Veiligheidsopgave

Het traject Nieuwegein kent verschillende veiligheidsopgaven. Een klein deel van de dijk moet worden verhoogd. Piping en macrostabiliteit (binnenwaarts) moet op een groter deel worden aangepakt. In totaal wordt 3 km dijk versterkt. Onderstaande video’s geven uitleg over de veiligheidsopgaven voor dit traject.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven nodig, en hoe pakt het waterschap dit aan?

Beheeropgave

Ook op plekken waar we de dijk niet versterken worden werkzaamheden uitgevoerd. Dit om ervoor te zorgen dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig blijft en goed kan worden beheerd.  Voorbeelden hiervan zijn herstel van de dijkhelling of verflauwing.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten.

Samen werken aan een mooie dijk

De dijkversterking in Nieuwegein kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de planuitwerkingsfase werken we het Voorkeursalternatief uit in een gedetailleerder plan. Het wordt daardoor steeds duidelijker wat de versterking van de Lekdijk voor u als bewoner of belanghebbende gaat betekenen.

Komende tijd worden de plannen uitgewerkt tot op perceelsniveau; samen met eigenaren willen we aan de keukentafel een goed plan maken.

Ook werken we samen met onze gebiedspartners Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuwegein aan kansen om het gebied aantrekkelijker te maken.