Salmsteke - Schoonhoven


Het dijkversterkingstraject Salmsteke – Schoonhoven loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan Schoonhoven over een lengte van 8 km. Binnen dit project wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met extra aandacht voor natuur, recreatie en monumentale gebouwen. Actieve burgerparticipatie wordt gestimuleerd, zodat bewoners en andere betrokkenen samen met ons de Sterke Lekdijk vormgeven. Het project loopt van 2019 tot en met 2027.

Actueel

Contactpersoon

Voorkeursalternatief

Alle reacties op het Voorkeursalternatief die zijn binnengekomen tot en met 6 augustus, zijn verwerkt tot een reactienota. Deze nota is bij het Voorkeursalternatief gevoegd. Het Algemeen Bestuur heeft de reacties meegenomen in hun besluit over het plan op hoofdlijnen. Wilt u alsnog reageren op de plannen? Dat kan. Uw reactie wordt dan meegenomen in het verdere proces van de dijkversterking. Laat uw reactie achter via sterkelekdijk@hdsr.nl of neem contact op met omgevingsmanager Koen Mathot via telefoonnummer 06 8294 1609.

Planning

2019 - 2021: Verkenningsfase

Status: Afgelopen

2022 - 2024: Planuitwerkingsfase

Status: Huidig

2024 - 2027: Realisatiefase

Status: Aankomend

Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Salmsteke - Schoonhoven wordt er op verschillende momenten in het jaar onderzoek gedaan. In onderstaand overzicht kunt u de planning zien voor 2023. De planning is echter onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden op www.hdsr.nl/sterkelekdijk/onderzoeken.

Ecologisch onderzoek

Mei 2023 - juni 2023

Status: Afgelopen

Verkennend onderzoek.

Juli 2023 - oktober 2023

Status: Huidig

Milieuhygiënisch (water) bodemonderzoek.

Landmeetkundige opname.

Animatie versterking Lekdijk

Introductie op de Nota van uitgangspunten

Veiligheidsopgave

Op het traject Salmsteke – Schoonhoven moet 8 km van de dijk versterkt worden. Piping en macrostabiliteit zijn de belangrijkste opgaven. Ook komt er bodemdaling voor doordat sommige delen van de dijk op veengrond zijn gebouwd. Bekijk de video's voor meer informatie.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Innovaties

Bij de versterking van de dijk wordt er gekeken of innovaties hieraan kunnen bijdragen. Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Dit geldt voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten.

Samenwerken voor een mooie dijk

De dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. In de planuitwerkingsfase werken we het Voorkeursalternatief uit in een gedetailleerder plan. Het wordt daardoor steeds duidelijker wat de versterking van de Lekdijk voor u als bewoner of belanghebbende gaat betekenen. Komende tijd worden de plannen uitgewerkt tot op perceelniveau; samen met eigenaren willen we aan de keukentafel een goed plan maken. In 2022 en 2023 gaan we het Voorkeursalternatief “Dijk” en de schetsontwerpen van de natuur en waterkwaliteit in de “Uiterwaarden” verder uitwerken, samen met de gebiedspartners Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeente Lopik.

Schade

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en voert op veel plekken ook groot onderhoud uit.

We nemen veel voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Ontstaat er toch schade door werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld aan (agrarische) gronden, gewassen, hekwerken of woningen? Dan kunnen bewoners aan de Lekdijk rekenen op een fatsoenlijke schadeafhandeling.