Nieuwsbrief GHIJ 2 - 2022

headerghij
Juli 2022, nummer 2

De eerdere versie die u ontvangen heeft, was nog niet gereed voor verzending. Onze excuses daarvoor. Hierbij ontvangt u de nieuwe gerectificeerde versie.

De zomervakantie staat voor de deur. Er gebeurt veel op en rondom de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel! In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de afronding van de werkzaamheden aan de beschoeiing langs de Heerenstraat, de  voortgang van de dijk- en oeververbetering Willeskop, de werkzaamheden bij de Doorslagsluis en over de Nota Kansrijke Alternatieven GHIJ-Noord.

Oplossing dijkverbetering noordkant Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bijna in beeld

Onlangs heeft het waterschap de ‘Nota Kansrijke Alternatieven’ gepubliceerd. Afgelopen maanden heeft het waterschap alle mogelijke oplossingen om de dijk te verbeteren beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals beheerbaarheid van de dijk, uitvoerbaarheid en impact op de omgeving. Dit heeft geleid tot (3) 'Kansrijke Alternatieven' per dijkvak.

Dijk- en oeververbetering Willeskop: Voorrang trajecten, vooraankondiging bewonersavond

Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld wordt er hard gewerkt aan de technische uitwerking van de ontwerpen en daar waar nodig worden nog aanvullende onderzoeken gedaan. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om een gedeelte van het totale traject van circa 6,2 km eerder in uitvoering te brengen dan de oorspronkelijke planning.

Oeververbetering Herenstraat in Nieuwegein voltooid

Foto van een stuk van de Herenstraat met de nieuwe oever.

Van maart tot medio mei 2022 is hard gewerkt aan de verbetering van de oever langs de Doorslag in Nieuwegein. Dit was nodig, omdat de oever op een aantal plekken niet meer in goede staat was. De houten damwand is vervangen door een stalen damwand en voor de veiligheid zijn ook drenkelingentrapjes aangebracht. Het werk is zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Met behulp van een ponton vanaf het water heeft de aannemer de oude houten damwand verwijderd. Daarna is de nieuwe stalen damwand vanaf het water de grond ingetrild. Na afloop van de werkzaamheden is het talud langs het water weer netjes gemaakt en ingezaaid met gras.

Vergroten watertoevoer Doorslagsluis (KWA+)

De Doorslagsluis heeft een flinke opknapbeurt nodig. De laatste restauratie van deze sluis is ruim 40 jaar geleden. Ook speelt hier een andere opgave. De sluis vormt namelijk in droge tijden een obstakel voor de aanvoer van voldoende zoetwater naar West-Nederland.

Waaiersluis feestelijk geopend

Onder grote belangstelling is de monumentale Waaiersluis in Gouda op 31 mei 2022 feestelijk geopend. Zowel direct betrokkenen als omwonenden konden deze middag de sluis in werking zien en zelf met de boot ervaren hoe het is om door de sluis te varen. En daar werd volop gebruik van gemaakt.

De afgelopen acht maanden is hard gewerkt aan de verbetering van de sluis. Om deze mijlpaal niet ongezien voorbij te laten gaan, heeft bestuurder Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de sluis opnieuw geopend. Bekijk het fotoverslag van de feestelijke opening hier.

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!