Oplossing dijkverbetering noordkant Gekanaliseerde Hollandsche IJssel bijna in beeld

Gepubliceerd op 12 juli 2022

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden houdt in de gaten of de dijken langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel in goede conditie blijven. Een deel van de dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Achthoven-Oost en Hekendorp moet worden verbeterd. Naast waterveiligheid onderzoekt het waterschap ook de mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Op 12 juli 2022 heeft het waterschap de ‘Nota Kansrijke Alternatieven’ gepubliceerd.

Hoe is de Nota Kansrijke Alternatieven tot stand gekomen?

Eind 2021 publiceerde het waterschap de Nota ‘Bouwstenen en Mogelijke Oplossingen’. Alle mogelijke oplossingen uit deze nota zijn door het waterschap beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals beheerbaarheid van de dijk, uitvoerbaarheid en impact op de omgeving. Dit heeft geleid tot 'Kansrijke Alternatieven' per dijkvak.

Wat staat er in de Nota Kansrijke Alternatieven?

In de nota is per dijkvak in beeld gebracht wat kansrijke oplossingen zijn om de waterkering aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te verbeteren. Ook kijkt het waterschap naar de leefomgeving. Door wensen uit de omgeving te inventariseren en kansen te onderzoeken om de rivier meer ruimte te geven en biodiversiteit te vergroten. In de nota is voor ieder dijkvak een toelichting gegeven over de locatie, gebruik en waarden, ambities vanuit het project en wat de waterveiligheidsopgave is. Daarnaast zijn alle wensen en kansen op een rij gezet. De input uit de inloopmomenten van februari 2022 is meegenomen in de nota. In ‘zoekgebieden’ onderzoekt het waterschap de kansen om de rivier meer ruimte te geven en de biodiversiteit te vergroten. Deze ‘zoekgebieden’ liggen op de trajecten waar twee waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel liggen. Hier heeft het waterschap de wens om waar mogelijk terug te gaan naar één waterkering en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de leefomgeving. Of deze wensen gerealiseerd gaan worden, wordt nader onderzocht en besproken met de perceeleigenaren. U kunt de Nota Kansrijke Alternatieven inzien via de projectwebsite. Aandachtspunten of vragen over de nota kunt u, via e-mail of via het reactieformulier op de website doorgeven.

Wat gaat er nog meer gebeuren?

De komende maanden werken we de kansrijke alternatieven verder uit tot een Voorkeursalternatief. Hiervoor organiseert het waterschap in september / oktober een informatiebijeenkomst. Naar verwachting wordt het Voorkeursalternatief eind 2022/begin 2023 gedeeld. Tijdens de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en het Projectbesluit en de benodigde vergunningen voorbereid. Daarna volgt de uitvoering van de werkzaamheden.

Onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt tussen Nieuwegein en Gouda, dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De rivier is belangrijk voor de zoetwater-doorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Het waterschap maakt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. Dat wil het waterschap samen met het gebied doen.