Dijk- en oeververbetering Willeskop: Voorrang trajecten - vooraankondiging bewonersavond

In het gebied tussen Montfoort en Oudewater is een groot contrast tussen stedelijke kernen en typische veenweidelandschappen. De ontwerpen uit het voorkeursalternatief doen recht aan het landschap en passen binnen de beschikbare ruimte. Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld wordt er hard gewerkt aan de technische uitwerking van de ontwerpen en daar waar nodig worden nog aanvullende onderzoeken gedaan.

Langs het traject staan bomen en struiken dicht op de oever. We brengen in kaart waar deze een belemmering zijn voor de veiligheid omdat de bomen op een kering staan. Voor beplanting op een kering zijn regels in de Keur opgenomen. Zo mogen bomen niet hoger dan 5 meter worden. Ook onderzoeken we welke bomen voor de werkzaamheden in de weg staan.

Daarnaast doen we gedetailleerd onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen. Als een ligging een conflict vormt met het ontwerp dan wordt dit met de netbeheerder afgestemd.

Uit een verkennend bodemonderzoek blijkt dat er op gedeelten van het traject sprake is van mogelijk verontreinigde bodem. Oorzaak kan bijvoorbeeld in het verleden aangelegde puinoevers met stukken asbest zijn of bedrijfsactiviteiten als steen- en gasfabrieken.

Hiernaast wordt onderzocht of het mogelijk is om een gedeelte van het totale traject van circa 6,2 km eerder in uitvoering te brengen dan de oorspronkelijke planning. Afhankelijk van de uitkomsten van het technisch ontwerp en de onderzoeken willen we in september/oktober een bewonersavond voor de betrokkenen organiseren.


Meer informatie ?

Op de website leest u meer informatie over het vastgestelde Voorkeursalternatief van het traject dijk- en oeververbetering Willeskop.

Heeft u vragen? Mail ons dan gerust: willeskopghij@hdsr.nl