Dijkverbetering GHIJ-Noord

Het project Dijkverbetering GHIJ-Noord heeft als doel om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Een deel van de 18 kilometer lange waterkering wordt verbeterd omdat het niet voldoet aan de veiligheidseisen voor waterkeringen van de provincie Utrecht. De waterkering ligt aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen Achthoven-Oost (Meerndijk) en Hekendorp. Op sommige plaatsen liggen er twee dijken parallel aan elkaar. Daar waar de regionale waterkering iets van het water afligt, ligt langs de GHIJ een ‘overige waterkering’, ook wel ‘voorlandkering’ genoemd.

In 2020 heeft het waterschap diverse onderzoeken uitgevoerd aan deze dijken. Dit doen we ook samen met onze partners en belanghebbenden. We onderzoeken op welke manier we de dijk veiliger kunnen maken en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving. Dit onderzoek en de ideeën en wensen vanuit belanghebbenden nemen we continu mee in het proces. Bewoners en belanghebbenden kennen tenslotte de dijk het best en van die kennis maken we graag gebruik.

Proces

Figuur1_webpagina GHIJnoord_230110_Figuur fases_GHIJ-Noord

Het project is opgedeeld in 3 fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase.

De verkenningsfase

De eerste fase is de verkenningsfase. In deze fase worden eerst alle mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Deze oplossingen worden beoordeeld op basis van verschillende aspecten zoals techniek, impact op omgeving, duurzaamheid en kosten. Ook zijn wensen en kansen vanuit de omgeving én kansen vanuit het waterschap meegenomen. De kansen omvatten een bijdrage aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en doelmatig waterbeheer. Het resultaat van de verkenningsfase is een Voorkeursalternatief (VKA). Het VKA is eind 2022 goedgekeurd door het algemeen bestuur.

De Planuitwerkingsfase

In de tweede fase, de planuitwerkingsfase, wordt het VKA concreet uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor de besluitvorming en de benodigde procedures en vergunningen. In het ontwerp zijn de eventuele meekoppelkansen en wensen vanuit de omgeving én kansen vanuit het waterschap meegenomen. Het resultaat van de planuitwerkingsfase is een ‘projectbesluit Omgevingswet’ waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn voor de dijkverbetering en de realisatie van de kansen. Dit document wordt ter inzage gelegd zodat er door belanghebbenden op gereageerd kan worden. Nadat het projectbesluit is goedgekeurd door het bestuur van het waterschap en de provincie Utrecht, kan de uitvoering starten.

De realisatiefase

De realisatiefase is de laatste fase. In de realisatiefase worden de eerder uitgewerkte plannen gerealiseerd.

Participatie

Foto brochures rondbrengen

Samen met de omgeving komen we tot het beste plan! In de verkenningsfase, die duurde tot eind 2022, zijn we regelmatig in gesprek gegaan met de omgeving. Daarin spraken we omwonenden, perceeleigenaren en andere belanghebbenden. We gingen op pad met brochures, organiseerden bijeenkomsten en hebben veel (keukentafel)gesprekken gevoerd. In de planuitwerkingsfase gaan we de maatregelen om de dijk veilig en beheerbaar te maken verder uitwerken en onderzoeken we of we wensen en kansen kunnen meekoppelen met het project. Dat doen we graag samen met u.

Via onderstaande link vindt u alle informatie over het participatieproces.

Nota Voorkeursalternatief

Een voorkeursalternatief is de beste oplossing om de waterkering te laten voldoen aan de veiligheidseisen. De ‘Nota Voorkeursalternatief’ bestaat uit een voorkeursalternatief per dijkvak, een overzicht van synergiekansen en een voorstel voor het tracé van de regionale waterkering.

Tijdens twee inloopbijeenkomsten is de conceptversie van de nota besproken met zo’n 50 belanghebbenden, voornamelijk bewoners en perceeleigenaren. Iedereen deelde zijn visie. De reacties waren positief. Ingebrachte aandachtspunten worden meegenomen in de planuitwerkingsfase van het project. Deze fase start in 2023.

Kijk voor de gehele Nota Voorkeursalternatief op onderstaande website:

Nota Kansrijke Alternatieven

Alle mogelijke oplossingen uit de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ zijn door het waterschap beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals beheerbaarheid van de dijk, duurzaamheid en impact op de omgeving. Dit leidt tot een aantal 'Kansrijke Alternatieven', waarin ook de input uit de omgeving is meegenomen. We onderzoeken in 'zoekgebieden' of we meer ruimte voor water en verbetering voor biodiversiteit kunnen realiseren.

De 'Nota Kansrijke Alternatieven' leidt uiteindelijk tot één Voorkeursalternatief.

Nota Bouwstenen en Mogelijke Oplossingen

In de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ kunt u precies zien welke stukken van de dijk zijn afgekeurd en om welke reden. Voor ieder afgekeurd onderdeel zijn ook de mogelijke oplossingen benoemd, met handige illustraties om uit te leggen hoe deze precies werken.

Het waterschap wil bewoners, perceeleigenaren en andere belanghebbenden in het gebied graag betrekken en de mogelijkheid bieden om mee te denken met de oplossingen. Om deze input op te halen, organiseerde het waterschap begin februari 2022 een aantal inloopmomenten. Alle input is meegenomen om te komen tot de nota 'Kansrijke Alternatieven'.

Integrale uitgangspuntennotitie

Weg met bomen

De uitgangspunten die we gebruiken in dit proces kunnen online worden bekeken. In de integrale uitgangspuntennotitie staat informatie over de opgave, technische uitgangspunten voor het dijkontwerp, de huidige situatie en uitgangspunten over hoe we willen omgaan met de ruimtelijke kwaliteit en meekoppelkansen. Ook worden ambities en het proces beschreven.

Waar liggen de keringen?

foto_overzichtskaart_kering_en_voorlandkering_2

Deze kaart laat de ligging van de regionale kering en voorlandkering zien. De dijk bevindt zich binnen de grenzen van de gemeenten Oudewater en Montfoort en ligt volledig op grondgebied van de provincie Utrecht.

Visie Beheer HDSR

De dijkverbetering geeft aanleiding om het gehele traject van 18 kilometer onder de loep te nemen. Naast de veiligheidsopgave wordt ook nadrukkelijk onderzocht hoe we onze andere belangen, taken en ambities voor nu en de toekomst kunnen borgen.
Kenmerkend in dit project is dat op sommige trajecten twee waterkeringen langs de GHIJ liggen. Op deze trajecten hebben we de wens om waar mogelijk terug te gaan naar één waterkering en tegelijkertijd te onderzoeken hoe we meer ruimte voor water langs de GHIJ kunnen realiseren, de biodiversiteit vergroten in combinatie met eventuele wensen uit de omgeving.

Onderzoeken

In 2020 is grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd door RPS/Geonius. Vervolgens is door Antea Group een inventarisatie uitgevoerd aan de oevers en de dijken. Damwanden, oeverbeschoeiingen en objecten in of vlak naast de dijk zijn in kaart gebracht. Het ging om objecten die invloed kunnen hebben op de veiligheid van de dijk, zoals grote bomen, bebouwing, inlaten en kabels en leidingen. Deze onderzoeken toonden de huidige situatie van de dijk en maakten duidelijk of er maatregelen nodig zijn.

Landelijke aanpak

De dijkverbetering GHIJ-Noord staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.

Boekje "Dijken voor beginners"

Bent u geïnteresseerd in dijkversterkingen? En wilt u weten wat daar allemaal bij komt kijken? Dan raden wij het gratis Dijkenboek aan. Dit boek is bedoeld voor iedereen die met een dijkversterking te maken krijgt. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. We helpen u daarom graag op weg met de belangrijkste informatie zodat u weet wat er bij een dijkverbetering gebeurt. En zodat u inzicht krijgt in de rol die u daarbij heeft.

Contact

Vragen? Mail naar de omgevingsmanagers: Cathelijne van Haselen of Ane Sybesma.