Dijkverbetering GHIJ-Noord

Het project dijkverbetering GHIJ-Noord heeft als doel om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Een deel van de 18 kilometer lange regionale waterkering voldoet niet aan de veiligheidseisen voor waterkeringen van de provincie Utrecht en moet dus verbeterd worden. De waterkering ligt aan de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen de Achthoven-Oost (Meerndijk) en Hekendorp. Op sommige plaatsen liggen er twee dijken parallel aan elkaar. Daar waar de regionale waterkering iets van het water afligt, ligt langs de GHIJ een ‘overige waterkering’ (of voorlandkering).

In 2020 hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd aan deze dijken. In de komende jaren willen we samen met onze partners en belanghebbenden in het gebied onderzoeken op welke manier we de dijk veiliger kunnen maken en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving. Dat doen we op basis van onderzoek én alle ideeën en wensen vanuit het gebied. Bewoners en belanghebbenden kennen de dijk het best, van die kennis willen we graag gebruikmaken. Denkt u met ons mee?

Proces

GHIJ-Noord proces

Het project is opgedeeld in 3 fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In de eerste fase, de verkenningsfase inventariseren we eerst alle mogelijke oplossingen en (meekoppel)kansen. Deze oplossingen beoordelen we op basis van waterveiligheid, duurzaamheid, de impact op omgeving en milieu, ruimtelijke kwaliteit, kosten en draagvlak. Ook moeten de maatregelen goed passen in de omgeving. Het resultaat van de verkenningsfase is een Voorkeursalternatief (VKA).

Participatie

Foto brochures rondbrengen

Samen met de omgeving komen we tot het beste plan! In de verkenningsfase die duurt tot eind 2022 gaan we graag het gesprek aan met de omgeving. We spreken met omwonenden, perceeleigenaren en andere belanghebbenden. We gaan onder andere op pad met brochures, organiseren (online) bijeenkomsten en houden keukentafelgesprekken.

Via onderstaande link vindt u alle informatie over het participatieproces.

Reactie gevraagd op 'Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen'

In de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ kunt u precies zien welke stukken van de dijk zijn afgekeurd en om welke reden. Voor ieder afgekeurd onderdeel zijn ook de mogelijke oplossingen benoemd, met handige illustraties om uit te leggen hoe deze precies werken.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden gevraagd om hun reactie op de oplossingen te geven en mee te denken met het opstellen van kansrijke alternatieven. U bent van harte welkom tijdens de persoonlijke inloopmomenten op 3 en 4 februari in Montfoort of op 7 en 8 februari in Oudewater.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn tijdens de inloopmomenten, dan is het mogelijk om uw input online te delen via een reactieformulier. Deze vindt u in de Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen, onder het tabblad 'reactieformulier'.

Integrale uitgangspuntennotitie

Weg met bomen

De uitgangspunten die we gebruiken in dit proces kunnen online worden bekeken. In de integrale uitgangspuntennotitie staat informatie over de opgave, technische uitgangspunten voor het dijkontwerp, de huidige situatie en uitgangspunten over hoe we willen omgaan met de ruimtelijke kwaliteit en meekoppelkansen. Ook worden ambities en het proces beschreven.

Waar liggen de keringen?

foto_overzichtskaart_kering_en_voorlandkering_2

Deze kaart laat de ligging van de regionale kering en voorlandkering zien. De dijk bevindt zich binnen de grenzen van de gemeenten Oudewater en Montfoort en ligt volledig op grondgebied van de provincie Utrecht.

Visie Beheer HDSR

De dijkverbetering geeft aanleiding om het gehele traject van 18 kilometer onder de loep te nemen. Naast de veiligheidsopgave wordt ook nadrukkelijk onderzocht hoe we onze andere belangen, taken en ambities voor nu en de toekomst kunnen borgen.

Kenmerkend in dit gebied is dat op sommige trajecten twee waterkeringen langs de GHIJ liggen. Op deze trajecten hebben we de wens om waar mogelijk terug te gaan naar één waterkering en willen we kansen onderzoeken voor meer ruimte voor water langs de GHIJ. De voorlandkering wordt op deze trajecten als mogelijke oplossing onderzocht om het achterland te beschermen.

Onderzoeken

In 2020 is grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd door RPS/Geonius. Vervolgens is door Antea Group een inventarisatie uitgevoerd aan de oevers en de dijken. Damwanden, oeverbeschoeiingen en objecten in of vlak naast de dijk zijn in kaart gebracht. Het ging om objecten die invloed kunnen hebben op de veiligheid van de dijk, zoals grote bomen, bebouwing, inlaten en kabels en leidingen. Deze onderzoeken toonden de huidige situatie van de dijk en maakten duidelijk of er maatregelen nodig zijn.

Landelijke aanpak

De dijkverbetering GHIJ-Noord staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.

Boekje "Dijken voor beginners"

Bent u geïnteresseerd in dijkversterkingen? En wilt u weten wat daar allemaal bij komt kijken? Dan raden wij het gratis Dijkenboek aan. Dit boek is bedoeld voor iedereen die met een dijkversterking te maken krijgt. Want het verbeteren van een dijk is ingewikkeld. We helpen u daarom graag op weg met de belangrijkste informatie zodat u weet wat er bij een dijkverbetering gebeurt. En zodat u inzicht krijgt in de rol die u daarbij heeft.

Contact

Vragen? Mail naar de omgevingsmanagers: Cathelijne van Haselen of Ane Sybesma.