Impulsregeling Water in de Leefomgeving

Het waterschap werkt al jaren samen met gemeenten aan de verbetering van water in het stedelijk gebied. Samen verbeteren we de waterkwaliteit, realiseren we een klimaatbestendige woonomgeving en vergroten we het waterbewustzijn en de biodiversiteit.

Elk jaar geeft De Stichtse Rijnlanden een financiële impuls aan gemeenten om de uitvoering van hun projecten te stimuleren, via de “Impulsregeling Water in de Leefomgeving”. Het bestuur heeft een budget beschikbaar om gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen, meerjarenplannen en onderzoeken mede te financieren.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Gemeenten in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun maatregelen die bijdragen aan (één of meerdere van) de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren de waterkwaliteit en biodiversiteit in het stedelijk gebied (bijdrage aan onze doelen Gezond water en Circulaire waterketen).
  • Verminderen van de gevolgen van extreme regen (piekbuien), langdurige droogte en hitte in het stedelijk gebied (bijdrage aan onze doelen Klimaatadaptatie en Duurzaamheid).
  • Versterken van de bewustwording over water bij bewoners (bijdrage aan onze doelen Waterbewust Leven).

Voorbeelden van projecten

Download Infographic Impulsregeling 2023 (pdf, 112 kB)

Focus op samenwerking

Het waterschap heeft geregeld overleg met gemeenten over het waterbeheer in de stad. Samen plannen voorbereiden, opstellen en uitvoeren versnelt het bereiken van onze gezamenlijke opgaven. Gemeenten kunnen door te overleggen met het waterschap inventariseren welke (meerjaren)ambities en daarbij behorende maatregelen ze kunnen en willen uitvoeren. Het is ook mogelijk om voorbereidings- of onderzoekprojecten in te dienen indien daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld als het uiteindelijk de uitvoering van projecten versnelt).

Bij een aantal gemeenten loopt het afstemmingsproces via gemeentelijke waterplannen en/of via het regionale Netwerk Water en Klimaat. We maken bijvoorbeeld gebruik van Ecoscans om uitvoeringsprojecten om waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. En we gebruiken de Klimaatstresstesten om knelpunten voor wateroverlast en droogte in het stedelijk gebied aan te pakken. Enkele gemeenten hebben ook eigen lokale onderzoek uitgevoerd, meerjarenplannen opgesteld dat als basis kan dienen voor de aanvragen.

Hoe komen gemeenten in aanmerking voor een Impulsbijdrage?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage kunnen gemeenten elk jaar een aanvraag indienen voor eind mei. Wij vragen de gemeenten om met de gebiedsmanager van het waterschap deze aanvraag voor te bereiden. De contactgegevens vind je aan de rechterkant van deze pagina.

Planning en procedure

De Impulsregeling kent de volgende globale stappen:

  • Komende maanden: overleg gemeente en waterschap over uitvoeringsprojecten, meerjarenplannen en eventueel vragen om financiering van voorbereidingskosten. Het resultaat van de voorbereiding is een aanvraag dat dan weer eind mei wordt ingediend voor een impulsbijdrage voor een (of meer) uitvoeringsproject(en).
  • 31 mei: Deadline indienen aanvragen voor financiële bijdrage het jaar er op.
  • Zomerperiode: Het waterschap beoordeelt de ingediende uitvoeringsprojecten en selecteert de maatregelen waar het aan zal bijdragen en voor welk bedrag.
  • September: Collegebesluit. Dit wordt ambtelijk teruggekoppeld aan de initiatiefnemers.
  • Najaar: Tekenen van overeenkomst per gemeente.
  • Daarop volgend kalenderjaar: De gemeenten voeren de maatregel(en) uit, houden het waterschap op de hoogte en bespreken eventuele afwijkingen. Na afronding volgt een oplevering. Daarbij ook aandacht voor het maken van beheerafspraken.

Geen gemeente, toch subsidie?

Bent u geen gemeente maar bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of vertegenwoordigt u een groep mensen in uw woonwijk/-blok? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven.

Bijdrage voor 2024 zijn toegekend

Gemeenten hebben tot eind mei 2023 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen die in 2024 in uitvoering gaan. Voor het jaar 2024 hebben 9 gemeenten laten zien (wederom) ambitie te hebben om te werken aan water in de stedelijke leefomgeving. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft op 19 september 2023 aan 35 projecten een bijdrage toegekend van in totaal 1,8 miljoen euro. Veel projecten zijn integraal en verbeteren zowel de waterkwaliteit als het watersysteem, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Het overzicht van de maatregelen is op deze pagina te vinden.

Op naar 2025!

Het waterschap vraagt gemeenten om met de gebiedsmanagers (weer) contact op te nemen, om alvast de aanvragen voor 2025 voor te bereiden, of meerjarenplannen op te stellen. Het is nu voor gemeenten ook mogelijk om een bijdrage voor plan- en proceskosten, het opstellen van meerjarenplannen en/of voorbereidingskosten van uitvoeringsprojecten aan te vragen.

Contactgegevens

Gebiedsmanagers:

IJssel: Mathijs van de Griendt - 030 634 5852
Kromme Rijn: Dennis van de Waardt - 030 634 5815
Leidsche Rijn: Bas van Barneveld - 030 209 7186
Oude Rijn: Marjo Hoek - 06 5018 3825

Coördinatoren Impulsregeling:

Goos Boelhouwer - 030 634 5907
Michael de Burger - 030 534 5849