Waterbeheerprogramma 2022 - 2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam

Het waterbeheerprogramma beschrijft onze ambities en inzet voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied, en hoe we daar samen met u aan willen werken.

‘Samen met’ en ‘stroomopwaarts’

Dit waterbeheerprogramma is ‘samen met’ en ‘stroomopwaarts’ tot stand gekomen. Wat betekent stroomopwaarts werken? “We willen als waterschap meer aan het roer zitten om water een sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven”, zegt Els Otterman, hoogheemraad van De Stichtse Rijnlanden. "Ook willen we samen met onze partners werken aan de opgaven van de toekomst, zoals klimaatverandering, bodemdaling en energietransitie. Want in al deze opgaven speelt water een rol."

Els vertelt aan de oever van het Utrechtse Merwedekanaal over de uitdagingen waar we voor staan, maar ook over kansen. Bijvoorbeeld in de energietransitie. Aquathermie, warmte uit water, is zo'n kans, die in de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone al een rol speelt. Els: "Als waterschap staan we klaar om met passie en professionaliteit aan al die uitdagingen te werken. Wij hebben er zin in, vaart u mee?"

Nieuwe voorpagina waterbeheerprogramma

De digitale versie van het waterbeheerprogramma is verrijkt met filmpjes en leest het gemakkelijkst op een tablet.

Het algemeen bestuur heeft het waterbeheerprogramma op 22 december 2021 vastgesteld.

Stroomopwaarts.....

in de kano in inundatie/waterbergingsgebied Blokhoven

Uit: De acht bergen van Paolo Cognetti

Ik begon iets te snappen, namelijk dat voor een riviervis alles met de stroom mee komt: insecten, takken, bladeren, wat dan ook. Daarom kijkt hij stroomopwaarts, in afwachting van hetgeen eraan komt. Als het punt waarin je je in een rivier onderdompelt het heden is, dacht ik, dan is het verleden het water dat langs je is gespoeld, dat verder stroomafwaarts gaat, waar er niets meer voor je is, terwijl de toekomst het water is dat van boven komt en gevaren en verrassingen met zich meebrengt....

Planning Waterbeheerprogramma

Het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden geeft het ontwerp-waterbeheerprogramma vrij voor inspraak.

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt ter inzage. Iedereen kan een reactie geven.

Verzamelen van alle reacties, opstellen van een Nota van antwoord.

Bespreking van het waterbeheerprogramma en Nota van antwoord in de vergadering van de commissie SKK; mogelijkheid tot inspreken en online meekijken.

Resultaten van de inspraak en besluitvorming

Op het ontwerp-waterbeheerprogramma zijn 23 reacties (zienswijzen) binnengekomen. Alle reacties zijn van een antwoord voorzien; sommige hebben geleid tot wijzigingen in het waterbeheerprogramma. Alle reacties en antwoorden zijn gebundeld in een Nota van Antwoord.

De Nota van Antwoord en het waterbeheerprogramma met bijbehorende stukken zijn besproken in de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van donderdag 2 december 2021.

Het algemeen bestuur heeft op 22 december 2021 de Wordversie van het waterbeheerprogramma vastgesteld. In deze versie zijn de na inspraak gewijzigde passages lichtgrijs gekleurd en de opmerkingen uit de commissie SKK van 2 dec. jl. donkergrijs gekleurd. Deze Wordversie is te vinden in de agenda van het AB van 22 december.

Vergadering volgen via de livestream

Vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies van advies zijn openbaar en te volgen via de livestream.

Wat vooraf ging

In de maanden voorafgaand aan het opstellen van het waterbeheerprogramma heeft het college werkbezoeken afgelegd bij verschillende partners en gesproken over de rol van ons waterschap en de samenwerking bij gezamenlijke opgaven. Het college heeft gesproken met vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties, provincie Utrecht, gemeenten Houten en Nieuwegein, waterschap Aa en Maas, drinkwaterbedrijven en KWR en de leden van de Waterraad (de inwoners van de toekomst). werkbezoek landbouw en natuur oost

Contact

Yolanda Wessels en Dries Schuwer
leden projectteam waterbeheerprogramma 2022 - 2027

Hebt u vragen over het waterbeheerprogramma? Neem dan via mail of telefoon contact op.