Impuls Water in de Leefomgeving

Het waterschap wil graag gemeenten stimuleren om samen te werken aan de verbetering van de leefomgeving van onze inwoners in stedelijk gebied. We willen de waterkwaliteit verbeteren en samen een klimaatbestendig stedelijk gebied realiseren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Om hier een impuls aan te geven, heeft het bestuur van De Stichtse Rijnlanden tot en met 2022 jaarlijks een budget van € 650.000 beschikbaar voor gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen. Door het algemeen bestuur van het waterschap is deze regeling vastgesteld met de officiële titel 'Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad'. Zie de flyer (pdf, 647 kB) voor meer informatie.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Gemeenten in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun maatregelen die bijdragen aan (één of meerdere van) de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied;
  • Verminderen gevolgen van extreme regen (piekbuien) in stedelijk gebied;
  • Verminderen gevolgen langdurige droogte en hitte in stedelijk gebied;
  • Versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert geregeld overleg met gemeenten over het waterbeheer in de stad, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Samen plannen maken en uitvoeren versneld het bereiken van de waterdoelen. Gemeenten kunnen door te overleggen met het waterschap inventariseren welke ambities en daarbij behorende maatregelen ze willen uitvoeren. Bij een aantal gemeenten loopt dit via gemeentelijke waterplannen, of onder andere via het samenwerkingsverband Water en Klimaat. We maken bijvoorbeeld gebruik van uitgevoerde Ecoscans om waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. En we gebruiken de uitgevoerde Klimaatstresstesten om knelpunten voor wateroverlast en droogte in stedelijk gebied aan te pakken. Enkele gemeenten hebben ook eigen (lokale) onderzoek uitgevoerd dat als basis kan dienen voor uitvoering.

Hoe komen gemeenten in aanmerking voor een Impulsbijdrage?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor uw uitvoeringsmaatregel dient u een aanvraag in te vullen. Wij vragen u om met de gebiedsmanager van het waterschap deze aanvraag voor te bereiden. Zie de contactgegevens op het kaartje op deze webpagina. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens invult en indient.

Wat zijn de richtlijnen en kaders?

De uitgebreide uitvoeringsrichtlijnen en –kaders zijn op deze website te downloaden. In het kort gaat het om: Na de inventarisatie van maatregelen maakt het waterschap een afweging met welke gemeenten welke maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor worden inhoudelijke richtlijnen gebruikt, en eigen prioriteiten met betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Belangrijk kader is dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de impulsregeling. Het waterschap draagt per geselecteerde maatregel in principe maximaal 50% bij aan de water gerelateerde uitvoeringskosten. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten dient een fotoverslag te maken, waaruit blijkt hoe de situatie er nu uitziet, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoe de eindsituatie er uit ziet. Daarnaast stellen we het op prijs als de gemeente een communicatie-actie uitvoert, bijvoorbeeld de pers uitnodigen bij de start of oplevering van het project, samen met een wethouder en onze hoogheemraad.

Bijdrage voor het jaar 2021 zijn toegekend

Gemeenten hebben tot eind mei 2020 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen. Ondanks de moeilijke periode vanwege Covid-19, is het gemeenten gelukt om aanvragen in te dienen. Dit jaar hebben 7 gemeenten laten zien dat ze (wederom) geïnteresseerd zijn om samen met het waterschap te werken aan water in de stedelijke leefomgeving. Gemeenten hebben in totaal 18 maatregelen ingediend en bijdragen gevraagd tot een totaal van ruim € 900.000,-. We moesten daarom wederom keuzes maken bij het toekennen van onze financiële bijdrage. Veel maatregelen zijn integraal en verbeteren zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Het college van het waterschap heeft de bijdrage toegekend en de gemeenten zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. Het overzicht van de maatregelen (met toelichting) is op deze pagina te vinden.

Planning 2021 (bijdrage voor het jaar 2022)

  • Heden tot mei 2021: Gemeenten nemen initiatief tot gesprekken met het waterschap (eerste contact is gebiedsmanagers, zie kaart) om projectvoorstellen te ontwikkelen. De voorstellen moeten in een format worden aangeleverd door de gemeenten.
  • 31 mei 2021: deadline voor het indienen van maatregelen die in het jaar 2022 in uitvoering gaan.
  • Juni / juli 2021: het waterschap beoordeelt de ingediende maatregelen en maakt een selectie waar het aan zal bijdragen en voor welk bedrag.
  • Juli 2021: het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden besluit welke maatregelen voor welk bedrag een bijdrage krijgen. Het besluit maken we bekend aan de betreffende gemeenten.
  • Najaar 2021: het waterschap en de gemeenten tekenen een samenwerkingsovereenkomst.
  • Hele jaar 2022: uitvoering van de maatregelen door de gemeenten tot uiterlijk 1e kwartaal 2023.

LET OP: de Impulsregeling Water in de Leefomgeving loopt in 2021 ten einde: In 2021 geeft het bestuur van het waterschap nog eenmaal een financiële bijdrage voor maatregelen die gemeenten in 2022 kunnen uitvoeren. Het is nog niet bekend of de Impulsregeling wordt verlengd, stopgezet of in aangepaste vorm terug komt. Indien u hierover een mening heeft, dan horen wij dat graag via de samenwerkingsverbanden of in het gebiedsmanagers overleg.


Verbrede Impulsregeling

Lees hier het Besluit algemeen bestuur (pdf, 237 kB) over de Verbrede Impulsregeling. Het college van het waterschap heeft op 14 februari 2017 uitvoeringsrichtlijnen opgesteld voor de toekenning van de impulsbijdragen. Zie: Impulsregeling (pdf, 2.6 MB).

Geen gemeente, toch subsidie?

Bent u geen gemeente maar bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of vertegenwoordigt u een groep mensen in uw woonwijk/-blok? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven.