Impuls Water in de Leefomgeving

Het waterschap wil graag gemeenten stimuleren om samen te werken aan de verbetering van de leefomgeving van onze inwoners in stedelijk gebied. We willen de waterkwaliteit verbeteren en samen een klimaatbestendig stedelijk gebied realiseren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Om hier een impuls aan te geven, heeft het bestuur van De Stichtse Rijnlanden tot en met 2022 jaarlijks een budget van € 650.000 beschikbaar voor gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen. Door het algemeen bestuur van het waterschap is deze regeling vastgesteld met de officiële titel 'Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad'.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Gemeenten in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben de afgelopen jaren een financiële bijdrage kunnen aanvragen voor hun maatregelen die bijdragen aan (één of meerdere van) de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied.
  • Verminderen gevolgen van extreme regen (piekbuien) in stedelijk gebied.
  • Verminderen gevolgen langdurige droogte en hitte in stedelijk gebied.
  • Versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert geregeld overleg met gemeenten over het waterbeheer in de stad, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Samen plannen maken en uitvoeren versneld het bereiken van de gezamenlijke waterdoelen. Gemeenten kunnen door te overleggen met het waterschap inventariseren welke ambities en daarbij behorende maatregelen ze willen uitvoeren. Bij een aantal gemeenten loopt dit via gemeentelijke waterplannen, of onder andere via het samenwerkingsverband Water en Klimaat. We maken bijvoorbeeld gebruik van uitgevoerde Ecoscans om waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. En we gebruiken de uitgevoerde Klimaatstresstesten om knelpunten voor wateroverlast en droogte in stedelijk gebied aan te pakken. Enkele gemeenten hebben ook eigen (lokale) onderzoek uitgevoerd dat als basis kan dienen voor uitvoering.

Hoe komen gemeenten in aanmerking voor een Impulsbijdrage?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor uw uitvoeringsmaatregel kunnen gemeenten een aanvraag invullen. Wij vragen u om met de gebiedsmanager van het waterschap deze aanvraag voor te bereiden. Zie de contactgegevens op het kaartje op deze webpagina. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens invult en indient.

Wat zijn de richtlijnen en kaders?

De uitgebreide uitvoeringsrichtlijnen en –kaders zijn op deze website te downloaden. In het kort gaat het om: Na de inventarisatie van maatregelen maakt het waterschap een afweging met welke gemeenten welke maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor worden inhoudelijke richtlijnen gebruikt, en eigen prioriteiten met betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Belangrijk kader is dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. Het waterschap draagt per geselecteerde maatregel in principe maximaal 50% bij aan de water gerelateerde uitvoeringskosten. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten dient een fotoverslag te maken, waaruit blijkt hoe de situatie er nu uitziet, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoe de eindsituatie er uit ziet. Daarnaast stellen we het op prijs als de gemeente een communicatie-actie uitvoert, bijvoorbeeld de pers uitnodigen bij de start of oplevering van het project.

Bijdrage voor het jaar 2022 zijn toegekend

Gemeenten hebben tot eind mei 2021 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen. Dit jaar hebben 8 gemeenten laten zien dat ze (wederom) geïnteresseerd zijn om samen met het waterschap te werken aan water in de stedelijke leefomgeving. Gemeenten hebben in totaal 17 maatregelen ingediend en bijdragen gevraagd tot een totaal van ruim €1,5 miljoen. Het college moest daarom keuzes maken bij het toekennen van de financiële bijdrage. Veel maatregelen zijn integraal en verbeteren zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Dit jaar zijn veel grote afkoppelprojecten ingediend, gebaseerd op de klimaatstresstest en rioleringsplannen. Enkele projecten zijn financieel dermate groot dat een maximale bijdrage van 50% niet mogelijk is. Het overzicht van de maatregelen (met toelichting) is op deze pagina te vinden.

Vervolg na 2022

Het waterschap wil graag de regeling een vervolg geven. In onze koers voor 2022-2027 zet het waterschap in op een actieve samenwerking om gezond water en klimaatadaptatie ‘stroomopwaarts’ te agenderen en samen vorm te geven. Samen met gemeenten willen we toewerken naar ondersteuning van maatregelen voor een gezond en toekomstbestendig watersysteem in de stad. Ook willen we de mogelijkheid bieden om grotere projecten te ondersteunen. Hierbij speelt de Impulsregeling Water in de Leefomgeving een rol. De komende jaren is er vanuit de (interne) programma’s Klimaatadaptatie en Gezond Water meer budget beschikbaar gesteld voor de regeling. In 2021 gaan we eerst een evaluatie van de huidige regeling maken. Indien u een mening hebt over de Impulsregeling, dan horen wij dat graag via de samenwerkingsverbanden of in het gebiedsmanagers overleg.


Verbrede Impulsregeling

Het college van het waterschap heeft op 14 februari 2017 uitvoeringsrichtlijnen opgesteld voor de toekenning van de impulsbijdragen.

Geen gemeente, toch subsidie?

Bent u geen gemeente maar bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of vertegenwoordigt u een groep mensen in uw woonwijk/-blok? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven.

Overzichtskaartje met contactgegevens

IJssel: Matthijs van de Griendt 030 634 5852
Kromme Rijn: Dennis van de Waardt 030 634 5815
Leidsche Rijn: Bas van Barneveld 030 209 7186
Oude Rijn: Sienke Lodiers 030 209 7250