Impuls Water in de Leefomgeving

Het waterschap werkt met gemeenten samen aan de verbetering van de leefomgeving van onze inwoners in het stedelijk gebied. Samen willen we de waterkwaliteit verbeteren en een klimaatbestendig woonomgeving realiseren. Dit draagt allemaal bij aan een mooie, toekomstbestendige leefomgeving. Het waterschap voert verbeteringsprojecten uit in het stedelijk gebied. Maar gemeenten zijn vooral actief met stedelijke ontwikkelingen en uitvoeringsprojecten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil daarom gemeenten een financiële impuls geven om de uitvoering van projecten te stimuleren. Het bestuur van De Stichtse Rijnlanden heeft jaarlijks een budget beschikbaar gemaakt om gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen mee te financieren via de Impulsregeling Water in de Leefomgeving.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Gemeenten in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun maatregelen die bijdragen aan (één of meerdere van) de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk gebied.
  • Verminderen van de gevolgen van extreme regen (piekbuien) in het stedelijk gebied.
  • Verminderen van de gevolgen langdurige droogte en hitte in het stedelijk gebied.
  • Versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert geregeld overleg met gemeenten over het waterbeheer in de stad, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Samen plannen maken en uitvoeren versnelt het bereiken van de gezamenlijke opgaven. Gemeenten kunnen door te overleggen met het waterschap inventariseren welke ambities en daarbij behorende maatregelen ze willen uitvoeren. Bij een aantal gemeenten loopt dit via gemeentelijke waterplannen, of via het samenwerkingsverband Netwerk Water en Klimaat. We maken bijvoorbeeld gebruik van uitgevoerde Ecoscans om waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. En we gebruiken de Klimaatstresstesten om knelpunten voor wateroverlast en droogte in het stedelijk gebied aan te pakken. Enkele gemeenten hebben ook eigen (lokale) onderzoek uitgevoerd dat als basis kan dienen voor uitvoering.

Hoe komen gemeenten in aanmerking voor een Impulsbijdrage?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor uw uitvoeringsmaatregel, kunnen gemeenten een aanvraag invullen. Wij vragen u om met de gebiedsmanager van het waterschap deze aanvraag voor te bereiden. Zie de contactgegevens op het kaartje op deze webpagina. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens invult en indient.

Bijdrage voor het jaar 2022 zijn toegekend

Gemeenten hebben tot eind mei 2021 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen. Voor het jaar 2022 hebben acht gemeenten laten zien (wederom) geïnteresseerd te zijn om samen met het waterschap te werken aan water in de stedelijke leefomgeving. De acht gemeenten hebben in totaal zeventien maatregelen ingediend en bijdragen gevraagd tot een totaal van ruim €1,5 miljoen. Het college moest daarom keuzes maken bij het toekennen van de financiële bijdrage. Veel maatregelen zijn integraal en verbeteren zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Dit jaar zijn veel grote afkoppelprojecten ingediend, gebaseerd op de klimaatstresstest en rioleringsplannen. Enkele projecten zijn financieel dermate groot dat een maximale bijdrage van 50% niet mogelijk is. Het overzicht van de maatregelen (met toelichting) is op deze pagina te vinden.

Vervolg na 2022

Het waterschap wil graag de regeling een vervolg geven, in een gewijzigde vorm. In onze koers voor 2022-2027 dat omschreven is in het waterbeheerplan Stroomopwaarts, zet het waterschap in op een actieve samenwerking om gezond water en klimaatadaptatie ‘stroomopwaarts’ te agenderen en samen vorm te geven. Hierbij speelt de Impulsregeling Water in de Leefomgeving een rol. De komende jaren is er vanuit de interne programma’s Klimaatadaptatie en Gezond Water bijna een verdubbeling van het budget ten opzichte van vorig jaar beschikbaar gesteld voor de Impulsregeling. Begin 2022 wordt de regeling geëvalueerd en willen we de nieuwe regeling vorm geven. We houden de gemeenten op de hoogte via het Netwerk Water en Klimaat en via de reguliere overleggen. Samen met gemeenten willen we nog meer toewerken naar ondersteuning van maatregelen voor een gezond en toekomstbestendig watersysteem in de stad.


Geen gemeente, toch subsidie?

Bent u geen gemeente maar bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of vertegenwoordigt u een groep mensen in uw woonwijk/-blok? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven.

Overzichtskaartje met contactgegevens

IJssel: Mathijs van de Griendt 030 634 5852
Kromme Rijn: Dennis van de Waardt 030 634 5815
Leidsche Rijn: Bas van Barneveld 030 209 7186
Oude Rijn: Sienke Lodiers 030 209 7250