Impuls Water in de Leefomgeving

Veel mensen genieten van water in hun leefomgeving. Met name in de stad is er verbetering mogelijk. Het waterschap werkt samen met de gemeenten aan de verbetering van water in het stedelijk gebied. Samen kunnen we de waterkwaliteit verbeteren en een klimaatbestendige woonomgeving realiseren!

Dit draagt allemaal bij aan een mooie, toekomstbestendige leefomgeving. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden realiseert (regionale) projecten, maar gemeenten zijn vooral actief met stedelijke ontwikkelingen en uitvoeringsprojecten in stedelijk gebied. Het waterschap wil daarom gemeenten een financiële impuls geven om de uitvoering van projecten te stimuleren. Het bestuur van De Stichtse Rijnlanden heeft jaarlijks een budget beschikbaar om gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen mede te financieren via de “Impulsregeling Water in de Leefomgeving”.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Gemeenten in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun maatregelen die bijdragen aan één of meerdere van de volgende doelstellingen:

 • Het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk gebied.
 • Het verminderen van de gevolgen van extreme regen (piekbuien) in het stedelijk gebied.
 • Het verminderen van de gevolgen langdurige droogte en hitte in het stedelijk gebied.
 • Het versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert geregeld overleg met gemeenten over het waterbeheer in de stad, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Samen plannen maken en uitvoeren versnelt het bereiken van de gezamenlijke opgaven. Gemeenten kunnen door te overleggen met het waterschap inventariseren welke ambities en daarbij behorende maatregelen ze kunnen en willen uitvoeren. Bij een aantal gemeenten loopt dit via gemeentelijke waterplannen en/of via het samenwerkingsverband Netwerk Water en Klimaat. We maken bijvoorbeeld gebruik van uitgevoerde Ecoscans om waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. En we gebruiken de Klimaatstresstesten om knelpunten voor wateroverlast en droogte in het stedelijk gebied aan te pakken. Enkele gemeenten hebben ook eigen lokale onderzoek uitgevoerd dat als basis kan dienen voor uitvoering.

Hoe komen gemeenten in aanmerking voor een Impulsbijdrage?

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor uw uitvoeringsmaatregel, kunnen gemeenten een aanvraag indienen. Wij vragen de gemeenten om met de gebiedsmanager van het waterschap deze aanvraag voor te bereiden. Zie de contactgegevens op het kaartje op deze webpagina. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens invult en indient.

Bijdrage voor het jaar 2022 zijn toegekend

Gemeenten hebben tot eind mei 2021 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen. Voor het jaar 2022 hebben acht gemeenten laten zien (wederom) geïnteresseerd te zijn om samen met het waterschap te werken aan water in de stedelijke leefomgeving. De acht gemeenten hebben in totaal zeventien maatregelen ingediend en bijdragen gevraagd. Veel maatregelen zijn integraal en verbeteren zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit, vergroten de beleving van water en voorkomen problemen door klimaatverandering. Dit jaar zijn veel grote afkoppelprojecten ingediend, gebaseerd op de klimaatstresstest en rioleringsplannen. Het overzicht van de maatregelen is op deze pagina te vinden.

Vervolg na 2022

Het waterschap wil graag de regeling een vervolg geven, in een gewijzigde vorm. In onze koers voor 2022-2027, dat omschreven is in het waterbeheerprogramma “Stroomopwaarts”, zet het waterschap in op een actieve samenwerking om gezond water en klimaatadaptatie te realiseren. Hierbij speelt de Impulsregeling een rol. De komende jaren is meer budget beschikbaar en is de regeling aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 1. Het is nu voor gemeenten ook mogelijk om een bijdrage voor plan- en proceskosten, het opstellen van meerjarenplannen en/of voorbereidingskosten van uitvoeringsprojecten aan te vragen. Deze aanvraag kunnen voor 31 oktober worden ingediend (zie planning hieronder).
 2. Het waterschap wil ambitieuze gemeenten meer zekerheid geven door een vast budget af te spreken, al dan niet over meerdere jaren en daar afspraken over te maken.

Planning en procedure

Vanaf dit jaar is de Impulsregeling gewijzigd en kent deze de volgende globale stappen:

 • 31 oktober: Deadline indienen aanvragen voor medefinanciering van voorbereidingskosten. Het resultaat van de voorbereiding is een aanvraag dat eind mei wordt ingediend voor een impulsbijdrage.
 • November: Het waterschap beoordeeld de ingediende voorstellen voor medefinanciering van voorbereidingskosten en/of meerjarenplannen en geeft aan de betreffende gemeenten aan wat ze kunnen verwachten aan financiële bijdrage.
 • Vanaf december: Overleg waterschap en gemeente ter voorbereiding van aanvragen uitvoeringsprojecten.
 • 31 mei: Deadline indienen aanvragen voor bijdrage aan uitvoeringsprojecten.
 • Zomerperiode: Het waterschap beoordeelt de ingediende uitvoeringsprojecten in juni en juli en selecteert de maatregelen waar het aan zal bijdragen en voor welk bedrag.
 • September: Collegebesluit. Dit wordt ambtelijk teruggekoppeld aan de initiatiefnemers.
 • Najaar: Tekenen van overeenkomst per gemeente.

Daarop volgend kalenderjaar, het hele jaar

De gemeenten voeren de maatregel(en) uit, houden het waterschap op de hoogte en bespreken eventuele afwijkingen. Na afronding oplevering: Toesturen van afgerond project, waaronder (foto-)rapportage en aanvragen om uitbetaling. Eventueel: nadere (beheer)afspraken maken met waterschap.


Geen gemeente, toch subsidie?

Bent u geen gemeente maar bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of vertegenwoordigt u een groep mensen in uw woonwijk/-blok? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven.

Overzichtskaartje met contactgegevens

IJssel: Mathijs van de Griendt 030 634 5852
Kromme Rijn: Dennis van de Waardt 030 634 5815
Leidsche Rijn: Bas van Barneveld 030 209 7186
Oude Rijn: Sienke Lodiers 030 209 7250