Melding doen of vergunning aanvragen

Wat komt er allemaal kijken bij het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning? We adviseren om de vergunningchecker te doorlopen. De vergunningchecker helpt om te bepalen welke regels gelden voor uw activiteit. Alle relevante informatie over uw activiteit vind u op de specifieke activiteitenpagina's. Gebruik de activiteitenzoeker om uw activiteit te vinden.

Vooroverleg aanvragen (beoordelen concept-aanvraag)

Wilt u overleg over de vergunningplichtige activiteit(en) die u van plan bent uit te voeren? Of weet u niet goed hoe u een complete aanvraag in kunt dienen? Op basis van een concept-aanvraag helpen onze medewerkers u graag verder. Vraag vooroverleg aan.

Vergunning aanvragen

Weet u al voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen? Vraag de vergunning direct bij ons aan. U kunt de aanvraag ook online indienen via het Omgevingsloket.

Melding indienen

Weet u al voor welke activiteiten u een melding moet doen? Dan kunt u deze activiteiten direct online bij ons melden. Voor bepaalde meldingen, bijvoorbeeld grondwateronttrekkingsactiviteiten, maakt u gebruik van het Omgevingsloket. Via de specifieke activiteitenpagina, te vinden via onze activiteitenzoeker, leiden we u direct naar het juiste meldingsformulier.

Indienen m.e.r. beoordeling

Wanneer een grondwateronttrekking vergunningplichtig is, moet er ook een m.e.r. beoordeling worden gedaan. Dit m.e.r. beoordelingsbesluit, dat door het waterschap wordt afgegeven, heeft u nodig bij uw vergunningaanvraag. Het indienen van een m.e.r. beoordeling doet u rechtstreeks bij het waterschap. De behandeling van een m.e.r. beoordeling duurt niet langer dan 6 weken. Bij complexe of zeer grote grondwateronttrekkingen, bij grondwateronttrekkingen met een grote impact op de omgeving of bij onvoldoende/onvolledig informatie kan beslist worden dat een MER uitgevoerd moet worden.

Doe de vergunningcheck

Als u twijfelt of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft of melding moet doen, dan kunt u de vergunningcheck doen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag of de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.

Levertijd

Melding

Nadat de melding is ontvangen, beoordeelt het waterschap deze melding. Daarbij wordt gecontroleerd of de activiteit inderdaad niet vergunningplichtig is. Afhankelijk van de soort activiteit krijgt u binnen 2-4 weken bericht of u toestemming heeft om de activiteit onder de melding uit te voeren.

Vergunning

De behandeling van de aanvraag voor een vergunning duurt in de meeste gevallen niet langer dan acht weken. Voor complexe zaken kan de afhandelingstijd oplopen tot zes maanden. Hierover krijgt u in dat geval binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag bericht van ons.

Aanvullende gegevens

Als er gegevens ontbreken in de aanvraag, dan vragen wij binnen 4 weken om aanvullende gegevens. Incomplete aanvragen worden pas weer in behandeling genomen nadat alle informatie is ontvangen.

Vergunning of aanvraag intrekken

U wilt uw vergunning (gedeeltelijk) intrekken. Gebruik hiervoor ons online formulier en stuur deze direct in naar het waterschap.

Verlenging vergunning aanvragen

Wilt u verlenging van uw vergunning aanvragen? Gebruik hiervoor ons online formulier en stuur deze direct in naar het waterschap.


Voorbereid varen

Het vaarseizoen is begonnen! Bekijk hieronder de regels voor het varen op water dat in beheer is van het waterschap. Wilt u een folder ontvangen voor op uw boot met handige tips? Vraag deze dan aan via de mail vhpost@hdsr.nl

Gebruik de activiteitenzoeker

Wilt u weten welke regels er gelden per activiteit? Gebruik dan de activiteitenzoeker!

Toezicht

Rapporteer hier over en/of meld de start van uw gemelde of vergunde activiteit. Of is er een toezichthouder bij u op bezoek geweest? Vind hier alle relevante informatie.

Keur en regelgeving

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten waaraan naast u ook wij als waterschap moeten voldoen. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn regionale regels opgenomen.

Bekendmaking op overheid.nl

Wij maken bekend dat we een vergunning hebben verleend via de website Overheid.nl (Officiële bekendmakingen). De meest recente bekendmakingen vindt u ook via de bekendmakingen op onze website.

Regel uw zaken met het waterschap online

Wilt u een aanvraag indienen of een melding doen bij het waterschap? Regel dit dan online. Via ons digitaal loket kunt u al onze producten online afnemen. Ook kunt u hier de voortgang van uw lopende zaak met het waterschap bekijken. U heeft hiervoor wel DigiD (inwoner) of eHerkenning (organisatie) nodig.

Vragen?

Hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag of melding? Bel ons: 030 209 7358 . Dit kan tijdens kantooruren (van 8.30 tot 17.00 uur).

Buiten kantoortijden kunt u bellen met (030) 634 57 00.

Bezwaar en beroep

Vergunning

Uzelf, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de watervergunning bezwaar maken bij het waterschap. Na de beslissing op het bezwaar is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Reactie op de melding

De reactie van het waterschap op de melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarom geen bezwaar maken of beroep indienen tegen (de reactie op) de melding.

Kosten

Per 1 januari 2022 bedraagt het griffierecht voor het instellen van beroep of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank € 184,- voor een natuurlijk persoon en € 365,- voor een rechtspersoon. Deze tarieven zijn na te lezen op: Staatscourant 2021, 48060 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Geldigheid vergunning

Als in de vergunning niets is opgenomen over de geldigheid, dan is de vergunning geldig voor onbepaalde tijd. In veel gevallen wordt in de vergunning opgenomen dat deze vervalt als niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk(*) worden van de vergunning is gestart met de werkzaamheden. Ook wordt vaak in de vergunning opgenomen dat de werkzaamheden binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning moeten zijn afgerond.

(*) Uitleg onherroepelijk: de beslissing staat vast en kan niet meer veranderd worden. U kunt niet meer zeggen dat u het er niet mee eens bent. Niet bij het waterschap en ook niet bij de rechter.