Bezwaar, beroep, zienswijze en griffiekosten

U bent het niet eens met een besluit van het waterschap

Lees hieronder welke stappen u kunt ondernemen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Bekendmakingen opzoeken

In het databestand vindt u:

  • vergunningaanvragen en verleende vergunningen
  • ingediende meldingen voor activiteiten

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van de omgevingsvergunning bezwaar maken bij het waterschap. Na de beslissing op het bezwaar is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechtbank.

Voorwaarden bezwaar

  • Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden*
  • Bezwaar maken kan alleen op een omgevingsvergunning en niet op een melding. De reactie van het waterschap op de melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarom geen bezwaar maken of beroep indienen tegen (de reactie op) de melding.

Bezwaar maken

Beroep indienen

Wanneer uw bezwaar op een omgevingsvergunning is afgewezen, of als het waterschap een vergunning heeft verleend volgens de uitgebreide procedure, kunt u beroep indienen bij de rechtbank.

Beroep indienen bij de Rechtbank (digitale Rechtspraak)

Zienswijze indienen

Als een vergunningaanvraag wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure, maakt het waterschap een ontwerpbeschikking. Deze ontwerpbeschikking wordt bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Als u een opmerking heeft over de ontwerpbeschikking of het er niet mee eens bent, dan kunt u een zienswijze naar voren brengen. In de bekendmaking staat of en hoe u kunt reageren en binnen welke termijn dat kan.

Nadat u uw zienswijze hebt ingediend, houden wij u op de hoogte. U hoort wanneer de definitieve beschikking verleend wordt. En we laten weten hoe we uw zienswijze daarin verwerkt hebben.

Reageren op een ontwerpbeschikking

*Uitleg belanghebbende

  • U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt rond het water.
  • U bent geen belanghebbende als u er bijvoorbeeld bezwaar tegen heeft dat iemand in een dorp verderop een steiger bouwt bij het water.

Kosten

Voor een beroep of een voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Bekijk de actuele tarieven op Rechtspraak.nl

Contact - Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het team is elke werkdag bereikbaar op telefoon (030) 209 73 58 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl