Handhavingsverzoek

Ons werk

Een goede waterkwaliteit en een veilige wateromgeving is waar team Toezicht en Handhaving voor staat. Controle of de regels worden nageleefd helpt om dit te waarborgen.

Voorwaarden handhavingsverzoek

U denkt dat iemand regels overtreedt aan, op, in of nabij water? Dan kunt u een handhavingsverzoek aanvragen. Hieronder informeren we u over de geldende voorwaarden:

Wat moet ik weten voordat ik een handhavingsverzoek aanvraag

  • Handhavingsverzoek aanvragen kan alleen door belanghebbende;
  • U kunt geen anoniem verzoek om handhaving aanvragen. De afweging of u belanghebbende bent is namelijk onderdeel van het besluit om wel of niet op te treden.

Wanneer ben ik belanghebbende?

  • U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman iets bouwt rond het water waarvoor geen vergunning is verleend;
  • U bent geen belanghebbende als u bijvoorbeeld wilt doorgeven dat iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt bij het water zonder vergunning.

Welke gegevens moet ik doorgeven

  • Duidelijke omschrijving waartegen er handhavend moet worden opgetreden;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening en datum van verzending (per post).

Ik wil een handhavingsverzoek aanvragen

U wilt een handhavingsverzoek aanvragen. Lees eerst de geldende voorwaarden om te weten wanneer u een handhavingsverzoek kunt opsturen en welke gegevens u moet doorgeven. De aanvraag voor een handhavingsverzoek kan digitaal en per post worden doorgegeven. Voor de digitale aanvraag heeft u uw DigiD of e-Herkennings inloggevens nodig.

Procedure en doorlooptijd van een handhavingsverzoek

Procedure

Het waterschap beoordeelt het verzoek om handhaving en bepaalt welke vervolgstappen worden genomen. Als er geen sprake blijkt te zijn van een overtreding, wordt het verzoek om handhaving afgewezen. Is er wel sprake van een overtreding dan wordt onderzocht of deze gelegaliseerd kan worden. Is dat niet het geval dan treedt het waterschap op. Een gebouwd bouwwerk moet dan bijvoorbeeld weer afgebroken worden.

Doorlooptijd

Het waterschap moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen op het verzoek. Afhankelijk van de (mogelijk) overtreden regelgeving kan deze termijn verschillen. Over het algemeen is deze termijn 8 weken (artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht).