Regelgeving waterbeheer

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten waaraan iedereen, ook het waterschap, moet voldoen. In de Omgevingswet staan regels en wetten die voor heel Nederland gelden. Daarnaast heeft ieder waterschap een eigen verordening. Op deze verzamelpagina staat een overzicht van de relevante regelgeving.

Alle regelgeving van De Stichtse Rijnlanden

Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat de regels over de fysieke leefomgeving in het beheergebied van het waterschap. Deze regels gaan onder andere over de watergangen, waterkeringen, grondwater en het lozen van stoffen op het oppervlaktewater of een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ze gelden voor iedereen. De regels bepalen welke activiteiten waar in het beheergebied mogen plaatsvinden, en onder welke voorwaarden. Of welke activiteiten per geval beoordeeld moeten worden.

Lees de formele tekst van de Waterschapsverordening

Onderhoudsverordening

In de onderhoudsverordening zijn de regels over onderhoud opgenomen. Denk daarbij aan de aanwijzing van onderhoudsplichtigen, de onderhoudsverplichtingen, de schouw, een strafbepaling om strafrechtelijke handhaving mogelijk te maken en mogelijkheden tot afwijken.

Profielenlegger

De profielenlegger is een document waarin de gegevens van  waterstaatswerken zijn opgenomen, zoals locatie en de minimale afmetingen. Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, zoals gemalen en stuwen.

De profielenlegger is gebaseerd op de omgevingswet en bestaat uit tekst en een gedetailleerde kaart.

Onderhoudslegger

De onderhoudslegger is een document waarin is aangegeven wie welk onderhoud moet doen aan de waterstaatswerken. Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, zoals gemalen en stuwen.

De onderhoudslegger is gebaseerd op de waterschapswet en bestaat uit tekst en een gedetailleerde kaart.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en vrije tijd doorbrengen; onze leefomgeving. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen infrastructuur, milieu, natuur en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. iets veranderen in je omgeving? Dan krijg je met de Omgevingswet te maken.

Waterschapswet

De Grondwet vereist voor de waterschappen een aparte zogenaamde organieke wet, de Waterschapswet. Hierin zijn de organisatie, het bestuur (ook verkiezingen), diverse financieringsbepalingen en de verordenende bevoegdheid van het waterschap (zoals die voor de waterschapsverordening) geregeld.

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het Bal geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving – burgers, bedrijven en overheid.

Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer regelt onder andere de volgende onderwerpen: stoffen, afvalstoffen, broeikasgasemissies, openbaarheid milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid.

Besluit bodemkwaliteit

De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).