Toezicht en Handhaving voor het waterbelang

Ons werk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat voor veilige dijken, schoon en voldoende water. Team Toezicht en Handhaving waarborgt dit belang, door te zorgen voor naleving van de regels.

Toezichthouders en handhavers op controle

Controle op wet- en regelgeving

Toezichthouders van het waterschap zijn continue in gesprek met initiatiefnemers die actief zijn in onze leefomgeving. We controleren op de naleving van regels op het gebied van waterbeheer. Het gaat om zowel landelijke wetgeving, als regels van HDSR zelf. Voor een overzicht, zie: Regelgeving waterbeheer uitgelegd.

Dit betekent dat we toezicht houden op de uitvoering van vergunningen en meldingen, (gebieds-) toezicht op activiteiten die invloed (kunnen) hebben op waterkeringen, waterinfrastructuur, waterkwaliteit en -kwantiteit en nautische veiligheid. Bij constatering van overtredingen kunnen we overgaan tot handhaving.

Inspectiebezoek

Na een inspectiebezoek worden bijzonderheden of waarschuwingen altijd schriftelijk teruggekoppeld aan de eigenaar/uitvoerder. Bij een eventuele overtreding wordt er een hercontrole ingepland, om te kunnen bevestigen dat de overtreding ongedaan is gemaakt.

Doorgeven status permanente grondwateronttrekking

Het grondwater staat onder grote druk vanwege langere periodes van droogte. We werken de gegevens over permanente grondwateronttrekkingen bij, zodat we grondwatergebruik beter in beeld krijgen. Daarom vragen we aan gebruikers om de vragenlijst grondwater in te vullen.

Beweidingsverbod en gesloten dijkperiode

Teeltvrije zones bij agrarische activiteiten langs water of een dijk

Klacht

Wilt u iets melden of een verzoek tot handhaving indienen?

Contact - team Toezicht en Handhaving is onderdeel van afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Deze afdeling is elke werkdag bereikbaar op telefoon: (030) 634 57 00 en per e-mail: vhpost@hdsr.nl.