Beleidscyclus

De beleids- en beheercyclus stelt het bestuur en het management in staat om de (financiële stromen in de) organisatie te sturen en te beheersen.

Voorjaarsnota

  • vaststelling algemeen bestuur: in juni/juli

Elk voorjaar stelt het algemeen bestuur de voorjaarsnota vast. Dit is een integratie van het meerjarenbeleidprogramma en de financiële meerjarenraming. In de voorjaarsnota staan de belangrijkste beleidsmatige keuzes voor de langere termijn.

Begroting

  • vaststelling algemeen bestuur: in november

Op basis van de voorjaarsnota stelt elke afdeling van het waterschap een werkplan op voor het komende begrotingsjaar. De werkplannen vormen de onderlegger voor de begroting, die kan worden gezien als de nadere uitwerking van de eerste jaarschijf van de voorjaarsnota. Het algemeen bestuur stelt de begroting ieder jaar in november vast. Impliciet worden met de begroting ook de onderliggende werkplannen van de afdelingen aanvaard. In de begroting staan de doelstellingen geformuleerd die in het begrotingsjaar moeten worden gehaald en waarvoor middelen zijn toegekend.

Bestuursrapportages

1  Buraps

  • vaststelling dagelijks bestuur: mei (I), september (II)
  • ter informatie algemeen bestuur: juni/ juli(I), november (II)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden legt met bestuursrapportages verantwoording af over de uitvoering aan het algemeen bestuur. Indien de verantwoording reden is voor het bijstellen van de begroting worden bijstellingen in de vorm van een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.

  • Bestuursrapportage I, verschijnt in juni / juli, is een tussentijds verantwoording over de periode januari tot en met maart
  • Bestuursrapportage II, die in november verschijnt, beslaat de periode januari tot en met juni van het uitvoeringsjaar

Deze rapportages bestaan uit een samenvatting, een rapportage over de voortgang van de doelstellingen, enkele specifieke rapportages over door het college vastgestelde onderwerpen en een financiële rapportage. Het algemeen bestuur stelt eventuele bijstellingen van doelstellingen expliciet vast in een begrotingswijziging.

De bestuursrapportages worden zodanig geagendeerd dat de eerste bestuursrapportage input levert voor de voorjaarsnota, en de tweede bestuursrapportage input levert voor de begroting.

2  Investeringsrapportage

  • vaststelling dagelijks bestuur: oktober
  • ter informatie algemeen bestuur: november (II)

Over de periode tot en met september wordt door dagelijks bestuur een rapportage over de voortgang van de investeringsuitgaven opgesteld. Deze rapportage wordt aan het algemeen bestuur informatief verstrekt en levert input voor de begroting.

Jaarstukken (jaarrekening en bestuursverslag)

  • vaststelling: juni/juli

In de jaarstukken, legt het college definitieve verantwoording af aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de begroting. Naast de financiële jaarcijfers zijn er ook kengetallen opgenomen in de jaarrekening, die per beleidsterrein aangeven hoe er gepresteerd is.