Impuls Water in de Leefomgeving

Het waterschap wil graag gemeenten stimuleren om samen te werken aan de verbetering van de leefomgeving van onze inwoners in stedelijk gebied. We willen de waterkwaliteit verbeteren en samen een klimaatbestendig stedelijk gebied realiseren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Om hier een impuls aan te geven, heeft het bestuur van De Stichtse Rijnlanden tot en met 2022 jaarlijks een € 650.000 beschikbaar aan uitvoeringsmaatregelen die bijdragen aan waterdoelen in stedelijk gebied. Door het algemeen bestuur van het waterschap is deze regeling vastgesteld met de officiële titel “Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad”.

Zie de flyer (pdf, 647 kB) voor meer informatie.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

U kunt als gemeente een financiële bijdrage vragen voor uw maatregelen die bijdragen aan (één of meerdere van) de volgende doelstellingen:

 • Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied;
 • Verminderen gevolgen van extreme regen (piekbuien) in stedelijk gebied;
 • Verminderen gevolgen langdurige droogte en hitte in stedelijk gebied;
 • Versterken van de beleving van en bewustwording over water.

Focus op samenwerking

Het waterschap voert geregeld overleg met de gemeenten over waterbeheer, verbetering van de waterkwaliteit en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Op basis van deze contacten kunnen gemeenten samen met het waterschap inventariseren welke ambities en concrete plannen ze willen uitvoeren. Bij een aantal gemeenten loopt dit via gemeentelijke waterplannen, of bijvoorbeeld via het samenwerkingsverband Water en Klimaat. We maken bijvoorbeeld gebruik van de uitgevoerde Ecoscans om waterkwaliteitsknelpunten op te lossen. En we gebruiken de uitgevoerde Klimaatstresstesten om nu al knelpunten op te lossen. We vragen gemeenten om voorafgaand aan het indienen van de maatregelen contact op te nemen met de Gebiedsmanagers Watersystemen (zie afbeelding van de regio’s).

Hoe krijgt u mede-financiering?

Om in aanmerking te komen voor een impulsbijdrage, vragen wij u om dit in overleg met de gebiedsmanager van het waterschap te doen. Zie de contactgegevens op het kaartje. U krijgt dan onder andere een aanvraagformulier dat u vervolgens invult en indient.

Wat zijn de richtlijnen en kaders?

De uitgebreide uitvoeringsrichtlijnen en –kaders zijn op deze website te downloaden. In het kort gaat het om: Na de inventarisatie van ambities en plannen maakt het waterschap een afweging met welke gemeenten welke maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor worden inhoudelijke criteria gebruikt, maar ook eigen prioriteiten met betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Het waterschap draagt per geselecteerde maatregel in principe maximaal 50% bij aan de water gerelateerde uitvoeringskosten. De gemeenten dient een fotoverslag te maken, waaruit blijkt hoe de situatie er nu uitziet, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoe de eindsituatie er uit ziet. Daarnaast stellen we het op prijs als de gemeente een comunicatie-actie uitvoert, bijvoorbeeld de start of oplevering van het project met een wethouder samen met onze hoogheemraad.

Bijdrage voor het jaar 2020 zijn toegekend

Gemeenten hebben tot eind mei 2019 de mogelijkheid gehad om projectvoorstellen in te dienen. Een record aantal van 11 gemeenten hebben laten zien dat ze geïnteresseerd zijn om samen met het waterschap te werken aan de verbetering van de waterkwaliteit en het watersysteem klimaatbestendig maken. Gemeenten hebben in totaal 22 maatregelen ingediend en bijdragen gevraagd tot een totaal van grofweg € 1 miljoen. De regeling is daarmee weer overvraagt. Veel maatregelen zijn integraal en dragen bij aan de doelen van de impulsregeling. De maatregelen verbeteren in ieder geval zowel de waterkwaliteit als waterkwantiteit in ons gebied. Het waterschap heeft de projecten beoordeeld en prioritering aangegeven, waarbij een aantal projecten geen of een lagere bijdrage krijgen. Een overzicht van de projecten is op deze pagina te vinden onder “Overzicht gemeentelijke maatregelen”. Het college van het waterschap heeft de bijdrage toegekend. De gemeenten zijn op de hoogte gebracht van dit besluit.

Planning 2020 (bijdrage voor het jaar 2021)

 • Heden tot mei 2020: gesprekken met het waterschap (eerste contact is gebiedsmanagers, zie kaart) om projectvoorstellen te ontwikkelen. De voorstellen moeten in een format worden aangeleverd door de gemeenten.
 • 31 mei 2020: deadline voor het indienen van maatregelen die in het jaar 2021 in uitvoering gaan.
 • Juni / juli 2020: het waterschap beoordeelt de ingediende maatregelen en selecteert op ambtelijk niveau de maatregelen waar het aan zal bijdragen en voor welk bedrag.
 • Juli 2020: het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden besluit welke maatregelen voor welk bedrag een bijdrage krijgen.
 • Juli 2020: het besluit wordt ambtelijk bekend gemaakt aan de betreffende gemeente/grondbezitters.
 • Najaar 2020: het waterschap en de gemeenten tekenen een samenwerkingsovereenkomst.
 • 2021: uitvoering van de projecten tot uiterlijk 1e kwartaal 2022.

Lees hier het Besluit algemeen bestuur (pdf, 237 kB) over de Verbrede Impulsregeling.

Het college van het waterschap heeft op 14 februari 2017 uitvoeringsrichtlijnen opgesteld voor de toekenning van de impulsbijdragen. Zie: Impulsregeling (pdf, 2.6 MB).

Geen gemeente, toch subsidie?

Bent u geen gemeente maar bijvoorbeeld een stichting of vereniging? Of vertegenwoordigt u een groep mensen in uw woonwijk/-blok? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven.