Terugkoppeling informatiebijeenkomst

Donderdagavond 12 mei 2022 hebben waterschap De Stichtse Rijnlanden en haar gebiedspartners – de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Houten en Nieuwegein - gesproken met de buurtbewoners over de plannen voor de Lekdijk. De bijeenkomst vond plaats in het sociaal cultureel centrum ’t Gebouw van de Stichting Leefbaarheid Tull en `t Waal. In dit verslag delen we alle informatie die deze avond gedeeld is. Verder geeft dit verslag een impressie van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen gedurende de avond.

Tijdens deze informatiebijeenkomst konden alle geïnteresseerden en belanghebbenden terecht met vragen. Tevens werd uitgelegd wat er gedaan wordt met de reacties op de plannen voor de dijkversterking. Verder is er uitgelegd hoe verschillende projecten gekoppeld worden aan de dijkversterking voor het verbeteren van de natuur, cultuurhistorie, recreatie en verkeersveiligheid. Dit noemen we ‘meekoppelprojecten’. Na twee presentaties voor alle aanwezigen hadden de bewoners volop de gelegenheid om individueel vragen te stellen.

Heb je nog vragen over de dijkversterking? Neem contact op met Willem Smink, omgevingsmanager Sterke Lekdijk deeltraject Culemborgse Veer-Beatrixsluis, via sterkelekdijk@hdsr.nl.

Opening

De avond startte met een korte presentatie over de dijkversterking en de planning van werkzaamheden, gegeven door Els Otterman, de verantwoordelijke bestuurder (hoogheemraad) vanuit het waterschap. De gehele Lekdijk moet versterkt worden vanwege aangescherpte waterveiligheidsnormen. Dit wordt gedaan in zes deeltrajecten waarvan Culemborgse Veer – Beatrixsluis er één is. Het afgelopen jaar is de verkenningsfase afgerond waaruit een plan op grote lijnen is gekomen: het voorkeursalternatief. Het project bevindt zich de komende twee jaar in de planuitwerkingsfase. In deze periode gaan we het plan op grote lijnen verder uitwerken waardoor het stap voor stap duidelijk wordt wat we op welke plek willen gaan doen. Na deze fase start de realisatie in 2024.

Er spelen meer zaken op en om de dijk dan alleen waterveiligheid: natuur en recreatie in de uiterwaarden, cultuurhistorie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, binnendijkse en buitendijkse taludverflauwing, ecologie op de dijk en verkeer en recreatie. Om het gehele gebied in één keer aan te pakken werkt het waterschap samen met gebiedspartners én met omwonenden.

De bewoners gaven de volgende wensen door:

  • Ze zouden meer betrokken willen worden als gebiedspartner bij de planuitwerking.
  • Ze zouden vaker informatiemomenten willen waarin de bewoners een update krijgen van de stand van zaken en vragen kunnen stellen.

Op basis van de projectplanning wordt bekeken hoe we hier invulling aan kunnen geven, zodat we aansluiten bij de behoefte van de omgeving, maar ook iets nieuws te vertellen. 

Beeldmateriaal i (ppt, 4.4 MB)

Beeldmateriaal ii (pptx, 3.7 MB)

Veilige en bereikbare Lekdijk

In een eerder stadium zijn zorgen geuit door verschillende bewoners over verkeer en recreatie op en rondom de Lekdijk. Vandaar dat Gerco Wicherson van de gemeente Houten plenair het stokje overgedragen kreeg van de hoogheemraad om meer te vertellen over de plannen voor een veilige en bereikbare Lekdijk. We hebben veel wensen ontvangen die we meenemen in het vervolgproces. Wilt u hier nog iets aan toevoegen? Neem dan contact op met gerco.wicherson@houten.nl.

Beeldmateriaal 1a 

Beeldmateriaal 1b (pdf, 744 kB)

Beeldmateriaal 1c (pdf, 2.5 MB)

Beeldmateriaal 1d (pdf, 3.7 MB)

Mobiliteitsvisie

In de structuurvisie Eiland van Schalkwijk worden ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het verkeerssysteem in de omgeving. Zo worden er extra woningen gebouwd, zowel in de kernen als ook verspreid over het Eiland. Met betrekking tot toerisme wordt er ingezet op vormen zoals wandelen en fietsen, waarvoor geen grootschalige extra voorzieningen nodig zijn.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de wegen op het Eiland. Hiervoor is in het kader van de Mobiliteitsvisie geïnventariseerd waar knelpunten ontstaan en wat daarvoor de oplossing kan zijn. Eén van deze oplossingen is het aanpassen van de capaciteit van de weg op de Lekdijk tussen de A27 en Fort Honswijk. Vervolgens is het ook belangrijk dat de weg zodanig wordt ingericht dat deze veilig is voor langzaam verkeer zoals fietsers en wandelaars. Er wordt dus vooruit gekeken en met de dijkversterking ingespeeld op deze ontwikkelingen. Zo wordt er werk met werk gemaakt en doen we zoveel mogelijk in één keer en voldoet de weg ook in de toekomst.  
Daarnaast presenteert de gemeente Houten twee oplossingsrichtingen om doorgaand verkeer op het eiland te beperken: geslotenverklaringen met camerapoorten of met verkeersborden. De gemeente nodigt u uit uw ideeën, wensen, suggesties hierover te delen. 

Beeldkwaliteitsplan weginrichting Sterke Lekdijk

Na het plenaire deel verplaatst het gesprek zich naar de stand veilige en bereikbare Lekdijk. Hier werd ook het beeldkwaliteitsplan voor de weginrichting van de gehele Lekdijk getoond. Er zijn veel vragen gesteld over waarom de keuze is gemaakt de weg zo in te richten zoals op de poster staat. De rode draad van de gestelde vragen was: Hoe maakt deze inrichting de weg verkeersveiliger? De meeste reacties zijn positief op de voorgestelde weginrichting, nadat de achterliggende filosofie van ‘natuurlijk sturen’ werd uitgelegd. ‘Natuurlijk sturen’ betekent dat er gebruik wordt gemaakt van de wisselwerking tussen weg en landschap om te zorgen dat weggebruikers minder hard rijden. Dat ze op een natuurlijke manier ‘weten’ van welk deel van de weg zij gebruik moeten maken en hoe zij zich moeten gedragen zodat de weg veiliger wordt. Denk hierbij aan het aanpassen van het wegprofiel, het visueel versmallen van de weg met grasbetontegels en het nemen van verkeersremmende maatregelen. Deze relatief nieuwe manier van weginrichting spoort de weggebruiker onbewust aan om zachter te gaan rijden. Deze theorie wordt verder onderzocht in de proefvakken op de Lekdijk waarover we u informeren.

De dijkversterking

De stand ‘dijkversterking’ ging over de waterveiligheidsopgave en het plan op hoofdlijnen. Dit is het voorkeursalternatief dat uit de verkenningsfase is gekomen en waaraan verder invulling wordt gegeven in de planuitwerkingsfase. Bij deze stand vielen de wisselende reacties op. Dit maakt zichtbaar welke uiteenlopende belangen er spelen bij de uitvoering van de dijkversterking. Een bewoner die direct aan de dijk woont heeft soms een heel ander belang dan een inwoner van de kern Tull en ’t Waal.

Bij de stand kwam het vaakst de vraag naar voren wanneer de uitvoering gepland staat bij de verschillende adressen aan de dijk. Helaas konden wij daar nog geen antwoord op geven, omdat dit pas later in het proces wordt uitgewerkt. In de loop van 2023 krijgen we hier duidelijkheid over en communiceren we dat met u.

Beeldmateriaal 2a (jpg, 15 MB)
Beeldmateriaal 2b (jpg, 16 MB)
Beeldmateriaal 2c (jpg, 39 MB)

Ontwikkeling uiterwaarden langs de dijk

Voor het meekoppelproject natuurontwikkeling uiterwaarden zijn tijdens de inloopbijeenkomst een aantal grote kaarten gedeeld waarop schetsontwerpen, onderzoeksthema’s en aandachtspunten voor de uiterwaarden zijn gedeeld. Voor de Honswijkerwaard en de Steenwaard zijn de ideeën het meest concreet, voor de overige uiterwaarden langs de dijk zijn de plannen nog minder ver gevorderd. De komende maanden gaan we de plannen voor alle uiterwaarden verder concretiseren en verschillende effectenonderzoeken uitvoeren, zodat we in het najaar een gedetailleerd en onderbouwd plan op tafel kunnen leggen voor de ontwikkeling van alle uiterwaarden. Tijdens de avond zijn veel geïnteresseerde buurtbewoners langs geweest en hebben vragen gesteld. We zagen dat de opvattingen van bewoners uiteenlopen en belangen verschillen. Vragen gingen onder meer over effecten op grondwaterstroming, recreatieve mogelijkheden, typen beplanting en het beheer in de uiterwaarden. Hierover zijn ook een aantal zorgen geuit die we nader analyseren en aandacht krijgen in effectbeoordelingen bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Bijvoorbeeld over mogelijke toename van kwel door veranderingen in de uiterwaarden. In de onderbouwing van de plannen wordt dit opgenomen. 

Beeldmateriaal 3a (pdf, 13 MB)
Beeldmateriaal 3b (pdf, 1.6 MB)
Beeldmateriaal 3c (pdf, 5.8 MB)
Beeldmateriaal 3d (pdf, 539 kB)
Beeldmateriaal 3e (pdf, 1.3 MB)

Taludverflauwing

Bij deze stand konden bewoners hun vragen stellen over de binnen- en buitendijkse taludverflauwing en de hiervoor benodigde grond. Het was bewoners niet duidelijk om welke gronden het dan gaat. Het waterschap wil het talud met de aangrenzende vijf meter brede beheerstrook aankopen inclusief de ruimte voor taludverflauwing. Concreet komt dit erop neer dat dit plus vijf meter gezien vanaf het nieuwe profiel met verlegd knikpunt is. Het is dus niet plus vijf meter vanaf het huidige knikpunt van de dijk. Op de poster kunt u verbeeldingen zien van deze ingreep inclusief achtergrondinformatie. Verder zijn er vragen gesteld over de locatie van de technische maatregelen (waarom binnendijks en niet buitendijks) en de te sluiten overeenkomsten.

Bewoners uitten hun zorgen over de inrichting van de te verkopen grond die als beheerstrook gebruikt gaat worden. Toegelicht is dat als een eigenaar dat wil, er in de koopovereenkomst een bepaling kan worden opgenomen dat in de toekomst geen wandel- of fietspad of recreatieve voorziening wordt aangelegd op de te verkopen binnendijkse beheerstrook. De gronden kunnen na uitvoering van de dijkversterking weer terug in gebruik verkregen worden. Voor het gebruik hoeft niet betaald te worden en de bijbehorende overeenkomst is voor onbepaalde tijd.

Beeldmateriaal 4 (pdf, 733 kB)

Versterken cultuurhistorie

Om de cultuurhistorie van het waterlinielandschap beter beleefbaar te maken zijn er ontwerpen gemaakt voor vijf rustpunten langs de dijkweg. Dit zijn vijf locaties waar de dijk onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kruist. Tevens werden schetsen getoond voor ‘het versterken van Nieuwe Hollandse Waterlinie -elementen’. Speciale aandacht is hierbij voor de voormalige inlaatsluis naast Fort Honswijk. Deze is bij een vorige dijkversterking onder de dijk begraven. Nu worden varianten onderzocht waardoor deze weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt wordt. Veel bezoekers waren geïnteresseerd in de rustpunten en enthousiast over de uitwerking, hoewel er wel zorgen zijn over extra afval en andere overlast. Deze zorgen begrijpen wij. De eerste reactie van het waterschap en de gemeente is dat het plaatsen van prullenbakken lastig wordt omdat deze ook meegenomen moeten worden in het beheer-en onderhoudsplan. We nemen de zorg echter mee in het vervolgproces om te bekijken of we hier op een andere manier rekening mee kunnen houden. 

Beeldmateriaal 5a (pdf, 8.7 MB)
Beeldmateriaal 5b (pdf, 39 MB)
Beeldmateriaal 5c (pdf, 1.9 MB)

Ecologie op de dijk

Deze stand ging over het beheer van de dijktaluds. Het waterschap wil de soortenrijkdom vergroten. Dit levert verschillende voordelen op. Zo draagt het bij aan een positieve natuur- en landschapsbeleving en verlaagt het de erosie van de grasbekleding op het dijktalud. Bij deze stand is vooral gesproken over hoe we de biodiversiteit in het algemeen kunnen vergroten. Suggesties werden gedaan om het maaien in september over te slaan om zo nog meer bij te dragen aan de biodiversiteit. Verder zijn bewoners geïnformeerd over het feit dat elke week maaien van het dijktalud niet nodig is. Sterker nog: het is beter voor de erosiebestendigheid én de soortenrijkdom om dit vier keer per jaar te doen. Dit was voor sommige bewoners nieuwe informatie. Tot slot werden ook hier zorgen geuit over het zwerfafval langs de dijkweg en de wens dit op te lossen. Zoals hiervoor ook gesteld: Deze zorgen begrijpen wij. De eerste reactie van het waterschap en de gemeente is dat het plaatsen van prullenbakken lastig wordt omdat deze ook meegenomen moeten worden in het beheer-en onderhoudsplan. We nemen de zorg echter mee in het vervolgproces om te bekijken of we hier op een andere manier rekening mee kunnen houden. 

Beeldmateriaal 6 (pdf, 6.3 MB)

Betrokken blijven?

Individuele gesprekken

De afgelopen tijd heeft het waterschap gesproken met alle bewoners en grondeigenaren, die wonen aan de Lekdijk of daar grond bezitten. Tijdens deze ‘keukentafelgesprekken’ vertelden we over het ontwerp van de Lekdijk. Op hun beurt deelden de bewoners en grondeigenaren met ons welke vragen, wensen en zorgen zij hebben.

Woont u op of in de buurt van een ‘maatwerklocatie’ of bent u eigenaar van grond waar een waterveiligheidsopgave geldt? Dan gaan we nogmaals met u in gesprek. Na de zomer (september/oktober) nemen we contact met u op om een vervolggesprek te plannen. Een maatwerklocatie is een locatie die extra aandacht krijgt bij de uitwerking van het plan voor de dijkversterking, bijvoorbeeld omdat een woning dicht op de Lekdijk staat.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de site voor de maatwerklocaties:

https://sterkelekdijk-cub.ireport.royalhaskoningdhv.com/factsheets-dijkvakken

Thematafels

In juni vindt de eerste ronde thematafels plaats. Bij de thematafels kunt u actief meedenken op een thema naar voorkeur. U kunt tijdens deze bijeenkomst uw gebiedskennis en ideeën actief inbrengen zodat we dat in het maken van keuzes voor ons ontwerp mee kunnen nemen.

De thema’s zijn:

  • Tull en ’t Waal
  • Agrarische belangen
  • Ecologie en uiterwaarden
  • Verkeer en mobiliteit

De tweede ronde thematafels vindt in september-oktober plaats.

Op het moment zijn er al meer dan 20 mensen geïnteresseerd, maar meer mensen met lokale kennis die willen meedenken zijn van harte welkom. Bij interesse kunt u een mail sturen naar sterkelekdijk@hdsr.nl. Geef in uw aanmelding aan in welke thema(‘s) u geïnteresseerd bent en welke ronde(s) u wilt bezoeken. Omdat de eerste ronde thematafels al plaatsvindt eind juni is het handig u zo snel mogelijk in te schrijven.

Informatiebijeenkomst & Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? In het najaar organiseren we weer een informatiebijeenkomst. Via onze nieuwsbrief en de website van Culemborgse Veer-Beatrixsluis houden we u op de hoogte. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden via sterkelekdijk@hdsr.nl of via de website.

Wij willen alle geïnteresseerde bewoners/omwonenden nogmaals hartelijk bedanken voor hun tijd en interesse om de informatiebijeenkomst bij te wonen. Heeft u in de tussentijd vragen? Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of via Willem Smink (omgevingsmanager / 0-682148224).


Meer informatie

Heeft u moeite met het bekijken, lezen of interpreteren van deze informatie? Neem dan contact op met Idwer de Vries, via 06-3728-0303 / sterkelekdijk@hdsr.nl. Wij praten u er graag doorheen.