Sterke Lekdijk


De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien; enorme economische schade en veel menselijk leed. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden. De dijkversterking biedt ook kansen om de dijk en het omliggende gebied mooier te maken. We zetten in op een veilige dijk, die ruimtelijk aantrekkelijk is en werkt als verbindend element voor onder andere water, mobiliteit, cultuur, recreatie en natuur.

Actueel

Documenten

Op onze documentatiepagina vindt u alle documentatie over het project Sterke Lekdijk. Direct naar de documentenpagina.

Socials

Volg project Sterke Lekdijk ook via onze socialmediakanalen:

linkedinYoutubetwitter facebook instagram

In beeld: waarom dijkversterking nodig is

Simulatie van dijkdoorbraak bij Amerongen

Simulatie van dijkdoorbraak bij Nieuwegein

Veiligheidsopgave

De afgelopen jaren hebben we de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven onderzocht. Op enkele plekken voldoet de dijk aan de sinds 2017 geldende nieuwe veiligheidseisen. Maar over een lengte van vijftig kilometer moet de dijk versterkt worden. Hij moet veelal steviger en stabieler worden gemaakt. Piping en macrostabiliteit zijn de grootste opgaven.

Conditionerende onderzoeken

Binnen alle deeltrajecten worden er op verschillende momenten in het jaar onderzoeken uitgevoerd. Op de pagina van het desbetreffende deeltraject kunt u in grote lijnen zien wanneer er een onderzoek plaats zal vinden. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden via onderstaande link.

Innovaties

Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten. Bij innovatiepartnerschap koop je iets in dat nog niet kant en klaar verkrijgbaar is op de markt. Er is dus eerst ontwikkeling nodig.

Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op onze grondverwervingspagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Landelijke aanpak

De versterking van de Lekdijk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een landelijke aanpak om dijken - en dus Nederland - veilig te houden. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een grote maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen en vormt het grootste uitvoeringsprogramma binnen het Deltaprogramma. Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet.

HWBP

Hoe veilig woon ik?

In het gebied van De Stichtse Rijnlanden gelden strenge veiligheidsnormen voor de dijken. Daarom versterken we de Lekdijk. Bekijk zelf wat de risico's zijn in het gebied.

Natuur en landschap langs de dijk

De Lekdijk beschermt primair tegen overstromingen, maar is in de loop der eeuwen ook een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het landschap. De dijk is van cultuurhistorische waarde en maakt op een aantal plekken onderdeel uit van de natuur. Daarnaast heeft de Lekdijk op sommige plaatsen een recreatieve functie, bijvoorbeeld in de vorm van strandjes en campings. Bij het versterken van de Lekdijk willen we deze waarden behouden en waar mogelijk nog aantrekkelijker maken.

Ruimtelijk kwaliteitskader

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader Noordelijke Rijn- en Lekdijk (pdf, 44 MB), dat in 2016 in samenwerking met Terra Incognita is opgesteld, geeft een beeld van de landschappelijke, historische en ecologische kwaliteiten in de omgeving van de dijk. De verschillende aspecten wegen mee in de ontwerpkeuzes voor de dijkversterking.

Planning

We gaan de dijk niet in één keer aanpakken omdat het een te grote klus is om ineens te doen. Daarom delen we het werk op in 7 deeltrajecten. De trajecten Wijk bij Duurstede-Amerongen en het traject Salmsteke (vanaf de Rolafweg Zuid tot aan de bebouwde kom van Jaarsveld) worden als eerste aangepakt en zijn opgestart in 2017. Het totale project moet zijn afgerond in 2029.