Participatie

De verkenningsfase van project GHIJ-Noord duurt tot eind 2022. Het waterschap onderzoekt op welke manier de dijk veiliger gemaakt kan worden en tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan de leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen. Niemand kent de dijk beter dan de mensen in het gebied. Dus uw input is heel waardevol.

Het is duidelijk dat er op verschillende plekken maatregelen nodig zijn aan de dijk. Maar een concreet plan is er nog niet. Om tot een goed plan te komen gaan graag we het gesprek aan met omwonenden, perceeleigenaren en andere belanghebbenden. Samen zorgen we dat het gebied veiliger, mooier en klaar voor de toekomst wordt. Helpt u mee?

Bouwstenen en oplossingen

luchtfoto ghij-noord

De 'Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen' is gepubliceerd! Omwonenden en andere belanghebbenden worden gevraagd om hun reactie op de oplossingen te geven en mee te denken met het opstellen van kansrijke alternatieven. U bent van harte welkom tijdens de persoonlijke inloopmomenten op 3 en 4 februari in Montfoort of op 7 en 8 februari in Oudewater. Kunt u er niet bij zijn? Vul dan het online vragenformulier in, te vinden in de Nota bouwstenen en oplossingen onder het tabblad 'Reactieformulier'.

Informatieavond 8 juli

regionale waterkering tussen Hekendorp en Oudewater 1224x600

Op donderdagavond 8 juli 2021 organiseerde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een online informatiebijeenkomst voor belanghebbenden als eerste stap in het participatieproces van de verkenningsfase. Het project werd toegelicht en de deelnemers deelden hun aandachtspunten, kwaliteiten en wensen. Aanvullingen zijn welkom! Het waterschap neemt deze mee bij de totstandkoming van de Nota Bouwstenen en Mogelijke Oplossingen.

Meekoppelkansen benutten

Weg tussen Hekendorp en Oudewater

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de veiligheidsopgave kunnen we projecten combineren en een bijdrage leveren aan de leefomgeving. Met name op trajecten waar twee waterkeringen langs de GHIJ liggen. We kunnen bijvoorbeeld natuurontwikkeling combineren met de veiligheidsopgave. Voor het realiseren van een meekoppelkans is het belangrijk dat deze uitvoerbaar is, past binnen de planning en dat er draagvlak is. Ook is financiering door derden (de initiatiefnemer) nodig.

Aandachtspunten, kwaliteiten en wensen

Download de overzichtskaarten met aandachtspunten, kwaliteiten en wensen zoals deze door de omgeving zijn aangekaart.

Vraag en antwoord

Bekijk het complete overzicht met vraag en antwoord. Inclusief de vragen gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 8 juli 2021.

Heeft u vragen?

Mail naar onze omgevingsmanagers: Cathelijne van Haselen of Ane Sybesma.

Filmpje bestuurder en omgevingsmanager

Waterschapbestuurder Bert de Groot en omgevingsmanager Cathelijne van Haselen van het project GHIJ-Noord staan bij de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Bert licht de ambitie toe en vertelt hoe het waterschap de omgeving bij het project wil betrekken.