Participatie

De verkenningsfase van project GHIJ-Noord duurde tot eind 2022. Het waterschap onderzocht in deze fase op welke manier de dijk veiliger gemaakt kan worden en tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan de leefomgeving. Dat deden we niet alleen. Niemand kent de dijk beter dan de mensen in het gebied. Dus de input vanuit de omgeving is erg waardevol voor ons! Niet alleen in de verkenningsfase, maar ook in de planuitwerkingsfase die start in 2023.

Het is duidelijk dat er op verschillende locaties maatregelen nodig zijn aan de dijk. Om deze maatregelen een goede uitwerking te geven blijven wij graag in gesprek met omwonenden, perceeleigenaren en andere belanghebbenden. Samen zorgen we dat het gebied veiliger, mooier en klaar voor de toekomst wordt. Wij zien u graag bij de volgende bijeenkomst.

Inloopmomenten 6 oktober 2022

regionale waterkering tussen Hekendorp en Oudewater 1224x600

De dijkverbetering GHIJ-Noord komt steeds meer tot leven. Dat bleek wel uit de opkomst tijdens de inloopmomenten in Montfoort en Oudewater op 6 oktober 2022. Het onderwerp? Het concept-voorkeursalternatief, locaties voor synergiekansen en het voorstel voor een nieuw tracé voor de regionale waterkering. Ongeveer 50 betrokkenen bezochten de bijeenkomsten en deelden hun visie op de stukken. De reacties waren hoofdzakelijk positief. Aandachtspunten worden meegenomen in de planuitwerkingsfase van het project.

Bouwstenen en oplossingen

luchtfoto ghij-noord

De 'Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen' is gepubliceerd! Omwonenden en andere belanghebbenden zijn gevraagd om hun reactie op de oplossingen te geven en mee te denken met het opstellen van kansrijke alternatieven.

Meekoppelkansen benutten

Weg tussen Hekendorp en Oudewater

Door ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven te koppelen aan de veiligheidsopgave kunnen we projecten combineren en een bijdrage leveren aan de leefomgeving. Met name op trajecten waar twee waterkeringen langs de GHIJ liggen. We kunnen bijvoorbeeld natuurontwikkeling combineren met de veiligheidsopgave. Voor het realiseren van een meekoppelkans is het belangrijk dat deze uitvoerbaar is, past binnen de planning en dat er draagvlak is. Ook is financiering door derden (de initiatiefnemer) nodig.

Aandachtspunten, kwaliteiten en wensen

Download de overzichtskaarten met aandachtspunten, kwaliteiten en wensen zoals deze door de omgeving zijn aangekaart.

Vraag en antwoord

Bekijk het complete overzicht met vraag en antwoord. Inclusief de vragen gesteld tijdens de informatiebijeenkomst op 8 juli 2021.

Heeft u vragen?

Mail naar onze omgevingsmanagers: Cathelijne van Haselen of Ane Sybesma.

Filmpje bestuurder en omgevingsmanager

Waterschapbestuurder Bert de Groot en omgevingsmanager Cathelijne van Haselen van het project GHIJ-Noord staan bij de noordzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Bert licht de ambitie toe en vertelt hoe het waterschap de omgeving bij het project wil betrekken.