Bouwstenen en Mogelijke Oplossingen GHIJ-Noord

Gepubliceerd op 15 december 2021

Op verschillende plekken tussen Achthoven-Oost en Hekendorp is een dijkverbetering nodig. Inmiddels zijn alle mogelijke oplossingen daarvoor gepubliceerd. In de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ zijn de mogelijke oplossingen per dijkvak te zien. Omwonenden en andere belanghebbenden worden gevraagd om hun reactie op de oplossingen te geven en mee te denken met het opstellen van kansrijke alternatieven.

Begin 2022 plant het waterschap activiteiten waar de omgeving hun reactie kan geven om te bekijken welke oplossingen het meest wenselijk en kansrijk zijn. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een bijeenkomst op locatie in Montfoort en Oudewater. Of dat mogelijk is hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Omwonenden worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Oproep van het waterschap: denk mee!

In de ‘Nota bouwstenen en mogelijke oplossingen’ kunt u precies zien welke stukken van de dijk zijn afgekeurd en om welke reden. Voor ieder afgekeurd onderdeel zijn ook de mogelijke oplossingen benoemd, met handige illustraties om uit te leggen hoe deze precies werken. Het waterschap maakt graag gebruik van de gebiedskennis van de omwonenden en andere belanghebbenden. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld: “Wat betekenen deze oplossingen voor u?”, “Is het overzicht volgens u compleet?” of “Welke aandachtspunten of (meekoppel)kansen wilt u meegeven om te komen tot kansrijke alternatieven?”.

Wat moet er precies gebeuren?

Op de eerste plaats moet de dijk veiliger worden gemaakt. De waterkering voldoet op dit moment niet overal aan de waterveiligheidseisen van de provincie Utrecht. Naast waterveiligheid onderzoekt het waterschap ook hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de biodiversiteit of het klimaatbestendiger maken van de omgeving door meer ruimte aan het water te geven. Op sommige plekken liggen nu twee dijken. Daar heeft het waterschap de wens om waar mogelijk terug te gaan naar één te beheren dijk. Ook onderzoekt het waterschap welke wensen van omwonenden kunnen worden gekoppeld aan de veiligheidsopgave. Gesprekken met omwonenden moeten duidelijk maken welke alternatieven kansrijk zijn om vervolgens tot één voorkeursalternatief te komen.

Onderdeel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) stroomt tussen Nieuwegein en Gouda, dwars door de historische stadskernen van Montfoort en Oudewater. De rivier is belangrijk voor de zoetwater-doorvoer naar West-Nederland tijdens droge perioden en voor de waterafvoer tijdens normale en natte perioden. Ook is de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een belangrijke vaarroute voor scheepvaart en recreatievaart. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beheerder van de rivier, de dijken en een deel van de oevers. Veel oevers zijn eigendom van derden. Het waterschap maakt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel de komende jaren veiliger en mooier. Dijken, kaden en oevers worden opgeknapt en er wordt gebaggerd. Dat wil het waterschap samen met het gebied doen.