Hoe werkt het waterschap aan schoon en gezond water

Als waterschap letten wij nauwkeurig op een goede waterkwaliteit, de ecologie en in het water levende planten en dieren. We zijn hiervoor gedeeltelijk zelf verantwoordelijk. Gedeeltelijk zijn we afhankelijk van derden.

Het zuiveren van afvalwater

Dit is de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nieuwegein. Deze bevindt zich naast de A2.

Iedere Nederlander produceert per dag meer dan 300 liter afvalwater door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen. Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water gaat via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuiveringen. Een van de kerntaken van het waterschap is het zuiveren van dat afvalwater.

Verbeteren waterkwaliteit

investeren gezond water bewerkt

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Wij doen dit bijvoorbeeld door te investeren in duurzame verbeteringen en vernieuwingen tijdens onze projecten. Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk.

Waterkwaliteit monitoren

Twee collega's van het waterschap die een plas stilstaand water inspecteren

Het waterschap bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater. We houden toezicht op bedrijven die afvalwater lozen, meten chemische stoffen in het water en onderzoeken welke planten en dieren in het water voorkomen. De informatie die we met de metingen verzamelen laten zien hoe het met de waterkwaliteit in ons watersysteem is gesteld en hoe dit zich in de tijd ontwikkelt.

Water en de natuur

Natuurvriendelijke oever met een witte loopbrug op de achtergrond.

De natuur is gebaat bij schoon en gezond water, net als vissen en planten.  We leggen bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en vispassages aan. Ook bestrijden we exoten, zoals de Japanse duizendknoop, Grote waternavel en de Muskusrat. Daarnaast baggeren we het water.