Water en de natuur

De natuur is gebaat bij schoon en gezond water. Vissen, maar ook planten gedijen erbij. Het waterschap heeft oog voor de natuur en legt bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en vispassages aan.

Ook leven er exoten in het water die een bedreiging kunnen zijn voor inheemse soorten.

Uitheemse soorten: exoten

Wilt u af van de waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze dan in uw groencontainer en dus niet in de sloot! Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten een ware plaag vormen. Bovendien kost de bestrijding ervan heel veel geld.

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Onder de Wet natuurbescherming is een aantal dier- en plantensoorten beschermd. Het uitvoeren van werkzaamheden zoals maaien en baggeren op plaatsen waar beschermde soorten aanwezig zijn leidt mogelijk tot overtreding van de Wet natuurbescherming.

Vispassages

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn er speciale vispassages ontwikkeld. Twee daarvan zijn genoemd naar de ontwerper: Wim de Wit, voorheen werkzaam bij De Stichtse Rijnlanden. In de nota Visstand- en Visserijbeheer staan uitgangspunten voor een gezonde visstand.

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is waterplanten en -dieren. Daar waar het mogelijk is, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan.