Hoe werkt het waterschap aan schoon en gezond water

Als waterschap hebben wij een belangrijke taak in het bereiken en behouden van een goede waterkwaliteit, de ecologie en in het water levende planten en dieren. We staan hiervoor voor een deel zelf aan de lat en zijn voor een deel afhankelijk van derden.

Het zuiveren van afvalwater

Dit is de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nieuwegein. Deze bevindt zich naast de A2.

Wist u dat iedere Nederlander per dag zo’n 116 liter afvalwater produceert, door het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen? Samen met het afvalwater van bedrijven produceren we in het gebied van De Stichtse Rijnlanden maar liefst 220 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag! Dat water verdwijnt bijna allemaal via de (gemeentelijke) riolering naar de rioolwaterzuivering. Een belangrijke taak van het waterschap is dus het zuiveren van al dat afvalwater in onze rioolwaterzuiveringen.

Water en de natuur

Natuurvriendelijke oever met een witte loopbrug op de achtergrond.

De natuur is gebaat bij schoon en gezond water. Vissen maar ook planten gedijen erbij. Het waterschap heeft oog voor de natuur en legt bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en vispassages aan & bestrijdt exoten zoals de Japanse duizendknoop, Grote waternavel en de Muskusrat. Daarnaast verwijdert het waterschap bodemmateriaal, bladeren en plantenresten tijdens het baggeren van verschillende watergangen.

Waterkwaliteit monitoren

Twee collega's van het waterschap die een plas stilstaand water inspecteren

Het waterschap bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater. We houden toezicht op bedrijven die afvalwater lozen, meten chemische stoffen in het water en onderzoeken welke planten en dieren in het water voorkomen. De informatie die we met de metingen verzamelen laten zien hoe het met de waterkwaliteit in ons watersysteem is gesteld en hoe dit zich in de tijd ontwikkelt.

Investeren in schoon water

investeren gezond water bewerkt

Het waterschap investeert veel in de waterkwaliteit van de toekomst. Wij doen dit bijvoorbeeld door te investeren in duurzame verbeteringen en vernieuwingen tijdens onze projecten en het duurzaam zuiveren van afvalwater. Daarbij werken we samen met gemeenten, provincies, andere waterschappen en het Rijk.