Waterveiligheid

Veilige dijken beschermen ons tegen overstromingen. De belangrijkste dijk in ons gebied is de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. De Lekdijk is 55 kilometer lang en beschermt een groot deel van de Randstad. Een doorbraak van Lekdijk zou catastrofaal zijn: een gebied tot Schiphol loopt dan onder water. Ook op lokaal niveau controleren en onderhouden we meer dan vierhonderd kilometer aan regionale dijken. Deze beschermen tegen overstromingen als gevolg van extreme regenval.

Ambities, kansen en uitdagingen

Het veranderende klimaat stelt het waterschap voor nieuwe uitdagingen. Er stroomt meer water vanuit andere landen in de rivier de Lek. Ook is er een grotere kans op extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. We bereiden de dijken hier zo goed mogelijk op voor. We leggen voor het regionale watersysteem waterbuffers aan om het teveel aan water op te kunnen vangen. We bestrijden muskusratten in een groot gebied en adviseren bij de inrichting van de openbare ruimte om het risico op wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De toenemende weersextremen vragen bovendien een sterke crisisorganisatie, zodat we goed voorbereid zijn op het moment dat het mis (dreigt) te gaan. In 2023 organiseerden we een grote crisisoefening over ernstige wateroverlast.

2023 uitgelicht

Sterke Lekdijk

Onze belangrijkste dijk moet uiterlijk in 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen van de Waterwet. In 2023 berekenden we dat 14,4 van de 55 kilometer dijk aan de normen voldoet.

Om het werk behapbaar te houden is het project opgeknipt in zeven deeltrajecten. Elk traject heeft eigen kenmerken en bodemgesteldheid. Per traject bepalen we samen met omwonenden en grondeigenaren de meest passende oplossingen voor een veilige dijk in hun leefomgeving.

Het project Sterke Lekdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Regionale dijken

Onze kleinere, regionale dijken worden iedere twaalf jaar onder de loep genomen: is zo’n dijk bijvoorbeeld nog wel hoog genoeg en zien we kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een verzakking? Als het nodig is, versterken we de dijk. Bij extreem weer, zoals langdurige droogte, voeren we extra inspecties uit. Door uitdroging kunnen dijken scheuren en kwetsbaarder worden.

Muskusratten

Ons waterrijke gebied is een ideale leefomgeving voor muskusratten. In dijken kunnen ze een veilig hol graven. De gangenstelsels die muskusratten graven kunnen een dijk instabiel maken. Om de dijken te beschermen, hebben we de wettelijke taak om muskusratten te bestrijden. Dat doen we in samenwerking met vijf andere waterschappen.

In 2023 vingen onze medewerkers in het veld 2.806 muskusratten. Het jaar ervoor werden 2.530 muskusratten gevangen. De meeste muskusratten zijn gevangen in het westelijke en noordwestelijke deel van ons gebied. Dat is niet onlogisch: daar bevinden zich de meeste sloten en kleinere dijken en kades. Afgezet tegen het aantal sloten en andere watergangen in ons gebied, is er in 2023 één muskusrat per vier kilometer sloot gevangen. Daarmee blijft het veiligheidsniveau hoog.

Crisisbeheersing

Het weer wordt steeds extremer. Vanuit het niets kan lokaal ineens een recordhoeveelheid neerslag vallen, wat kan leiden tot wateroverlast. Des te belangrijker om voorbereid te zijn op een mogelijke crisis. In november 2023 organiseerden we met netwerkpartners een grootschalige crisisoefening. Eind 2023 werd het door hoogwater ook in de dagelijkse praktijk echt spannend. Meer dan 140 waterschappers draaiden tijdens de feestdagen extra diensten om dijken te controleren en onveilige situaties op te lossen.

Collega Mariël Nieuwenhuis, crisiscoördinator, vertelt in een interview meer over de crisisoefening en het hoogwater.