Schade

Schade door werkzaamheden

Wat als er schade ontstaat door werkzaamheden aan de Lekdijk?

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven en voert op veel plekken ook groot onderhoud uit.

We nemen veel voorzorgsmaatregelen om schade aan eigendommen te voorkomen. Ontstaat er toch schade door werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld aan (agrarische) gronden, gewassen, hekwerken of woningen? Dan kunnen bewoners aan de Lekdijk rekenen op een fatsoenlijke schadeafhandeling. Op deze pagina leest u hoe het waterschap omgaat met de afhandeling van schade en waar u uw schade kunt melden.

1. Waar kunt u schade melden?

Veroorzaken de werkzaamheden aan de dijk schade aan uw eigendommen? Meld dit dan zo snel mogelijk na het ontdekken van de schade bij de omgevingsmanager van het waterschap. Stuur hiervoor een e-mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl. Uw omgevingsmanager neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Vermeld in uw e-mail alstublieft:

 • de naam van het deelproject en het woord ‘schade’ in de titel van uw e-mail
 • in uw bericht: 
  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • een omschrijving van de schade en hoe die volgens u is ontstaan;
  • voeg (indien mogelijk) een foto van de schade toe;
  • voeg (indien mogelijk) een foto toe van de situatie voor de schade.

2. Wat te doen bij een noodsituatie

Werkt het waterschap daadwerkelijk aan de dijk? En is er sprake van een noodsituatie? Dan kunt u direct contact opnemen met de aannemer. De aannemer is voor noodsituaties dag en nacht bereikbaar. De aannemer die het werk uitvoert maakt het telefoonnummer bekend bij omwonenden.


U kunt het nummer ook vinden bij het betreffende deelproject op www.hdsr.nl/sterkelekdijk  
Wij adviseren u dit nummer te noteren en bij de hand te houden.

Treedt de noodsituatie op tijdens kantooruren? Dan is de omgevingsmanager van de aannemer in principe telefonisch bereikbaar. Spreek zo nodig een voicemailbericht in. U wordt dan teruggebeld.

3. Wie vergoedt de schade

Het waterschap vergoedt schade die door werkzaamheden rond de dijkversterking is veroorzaakt. Dat geldt voor schades die je kunt zien tijdens de werkzaamheden. En voor schades die na de werkzaamheden zichtbaar worden en die zijn toe te schrijven aan de werkzaamheden van het waterschap.

Het op deze pagina beschreven schadeproces van het programma Sterke Lekdijk van ons waterschap geeft inzicht in hoe we omgaan met eventuele schade veroorzaakt door het werken aan de dijk.

4. Metingen voor, tijdens en na werkzaamheden voor de dijkversterking

Om te kunnen vaststellen of de werkzaamheden voor de dijkversterking schade veroorzaken, voert het waterschap metingen uit vóór, tijdens en na de werkzaamheden aan de dijk. De aannemer kan met deze gegevens snel inschatten of er sprake is van schade veroorzaakt door de werkzaamheden en passende maatregelen nemen om de kans op meer schade te verkleinen.

Een onafhankelijke partij die schade afhandelt, zal de uitslag van de metingen ook gebruiken. Aan de hand van de metingen kan waar nodig en waar mogelijk het werkproces worden bijgestuurd. Ook kan aan de hand van de gemeten waarden het verband tussen eventuele schade(claims) worden bepaald.

Wat meten we?

Tot wanneer meten we?

We meten tot en met 3 jaar na afronding van de werkzaamheden. Uit ervaring weten we dat binnen drie jaar mogelijke schade zichtbaar of meetbaar is. De metingen worden uitgevoerd nabij de werkzaamheden aan de dijk. Na 3 jaar kan, na uitvoerig onderzoek, blijken dat de schade is veroorzaakt door de dijkversterking. Als dat het geval is, blijft het waterschap hiervoor verantwoordelijk. Zie ook de ‘vragen en antwoorden’ over dit onderwerp. U kunt een verzoek tot schade uiterlijk 5 jaar na het bekend worden van de schade indienen.

5. Schade afhandeling

In het ontwerp van de dijkversterking houden we zoveel mogelijk rekening met alle factoren om schade te voorkomen. Voorkomen is bij het werken aan de dijk echter niet altijd mogelijk. Voor het afhandelen van schade zijn binnen het programma Sterke Lekdijk duidelijke afspraken gemaakt.

Schade minder dan €1.000,-

Als het verwachte schadebedrag kleiner is dan € 1.000,- dan neemt het projectteam uw melding in behandeling. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • U meldt de schade zo snel mogelijk op de manier genoemd onder punt 1;
 • De schade is aantoonbaar veroorzaakt door werkzaamheden die door of namens het waterschap worden uitgevoerd in het kader van de dijkversterking;
 • U heeft deelgenomen aan de metingen genoemd onder punt 4.

Schade meer dan €1.000,-

Is het verwachte schadebedrag hoger dan € 1.000,- dan schakelt het waterschap een schadedeskundige in. De schadedeskundige gebruikt de eerder genoemde metingen om uw schade te beoordelen. Eventueel kunnen betrokkenen na afstemming met het waterschap een second opinion laten uitvoeren door een andere gecertificeerde partij. De kosten hiervan betaalt het waterschap. In het uiterste geval schakelt het waterschap een derde partij in om te komen tot een definitieve afhandeling.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie?

Het waterschap stelt een schadecoördinator aan om de afhandeling van schade goed te laten verlopen. Hiermee blijft -ook na afronding van het versterkingsproject- een contactpersoon beschikbaar.

U kunt uw vragen altijd stellen aan de omgevingsmanager van het waterschap. Voor de contactgegevens van uw omgevingsmanager kijkt u op www.hdsr.nl/sterkelekdijk.

Nadeelcompensatie

Vindt u dat u schade lijdt omdat het waterschap iets heeft gedaan in uw buurt? Bijvoorbeeld: door werkzaamheden is uw bedrijf tijdelijk niet bereikbaar geweest. Of door de uitvoering van de werkzaamheden heeft u uw bedrijf niet goed kunnen uitvoeren. Dan kunt u een vergoeding aan het waterschap vragen (nadeelcompensatie).

Planschade

Planschade valt niet onder de schade die het waterschap vergoedt als gevolg van versterking van de Lekdijk. Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door de vaststelling of wijziging van een omgevings- of bestemmingsplan. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Voor schadevergoeding als gevolg van een bestemmingsplan(wijziging) kunt u dan ook terecht bij uw gemeente.

Vragen en antwoorden