Aanleg waterinfiltratie polders bij Vlist

Laatst gepubliceerd op 18 januari 2021

In drie polders bij Vlist is de aanleg van waterinfiltratiesystemen in de bodem gestart. Totaal 21 klimaat slimme boeren leggen samen waterinfiltratiebuizen aan in 352 hectare grasland. Doel hiervan is de bodemdaling van het veen te remmen en de CO₂-uitstoot te verminderen. Daarnaast willen ze de waterkwaliteit verbeteren, inspelen op klimaatadaptatie, de biodiversiteit versterken en de agrarische bedrijfsvoering verduurzamen.
Het is een initiatief van de melkveehouders en de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard.

De drie polders liggen ten oosten van het riviertje de Vlist: Bonrepas, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en weidevogels

In deze pilot worden er ook studiegroepen opgezet. De betrokken melkveehouders kijken welke mogelijkheden er zijn om de agrarische bedrijfsvoering te verduurzamen. Bijvoorbeeld door een analyse van de nutriëntenkringlopen of te kijken welke maatregelen de biodiversiteit kunnen verbeteren. Dit alles in samenhang met de waterinfiltratiesystemen die worden aangelegd. Ook willen de boeren op vier percelen met pomp gestuurde infiltratiesystemen de grondwaterstad zo hoog opzetten dat de graslanden aantrekkelijk worden voor weidevogels.

Meten is weten

Het waterschap monitort de effecten op het grondwater en bodemdaling tijdens de uitvoering van het project en enkele jaren daarna. In dit project wordt specifiek onderzoek gedaan naar de (diepere) aanlegdiepte van de infiltratiebuizen in relatie tot de waterkwaliteit.
Bij Vlist staat ook een meetpunt van het Nationaal onderzoek Broeikasgassen (NOBK) die de uitstoot van CO₂ uit de veenbodem meet.

Klimaatslim Boeren op Veen

Het project is een onderdeel van Klimaatslim Boeren op Veen. Het project kan rekenen op support en financiële steun van de overheid. Subsidie voor deze pilot bestaat voor 50% uit EU-geld. De andere helft is afkomstig van het programma Klimaatslim Boeren op Veen. Daarnaast investeren de boeren, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de ANV’s en de gemeente Krimpenerwaard in biodiversiteitsmaatregelen, monitoring en duurzame bedrijfsvoering.