Bedrijvenproef Spengen: sturen met grondwater


Sturen met grondwater is een innovatie die zich richt op actief grondwaterbeheer (drukdrainage) bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. De basisgedachte is dat de agrariër de grondwaterstand actief stuurt in de tijd per perceel, los van het polderpeil, met als doel bodemdaling te remmen. Deze innovatie is op het VIC ontwikkeld. De 1e resultaten van dit experiment waren veelbelovend. Vervolgens is het waterschap met 7 boeren gestart met de bedrijvenproef Spengen. Hier is drukdrainage in de praktijk getest.  De eindrapportage 2017-2021 is  beschikbaar.

De proef liep van 2017 tot 2021. De boeren en het waterschap hebben samen het drukdrainagesysteem door ontwikkeld. Het waterschap meet de effecten op bodemdaling, grondwaterstand, bodemvocht en bodemconditie. De boeren houden gegevens bij over draagkracht, gewasgroei, gewaskwaliteit en nat- en droogteschade. De bedrijvenproef is een initiatief van het waterschap en is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden, met een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Actueel

Contact

Eindrapportage 2017-2021

Na vijf jaar pionieren in de polder Spengen is het gelukt om de grondwaterstand in het groeiseizoen hoger te houden met actieve waterinfiltratie, ook wel drukdrainage genoemd. Dat is één van de conclusies uit de Bedrijvenproef Spengen: Sturen met grondwater.

Video's over de proef

Waterton in Spengen

Naar aanleiding van de bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen zijn er de afgelopen jaren diverse video's gemaakt.

U kunt deze hier terugkijken.

Samen met

Sturen met grondwater is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden. De provincie Utrecht draagt financieel bij aan het project.

provincie UTrecht      Utrecht-west