Waterkering tussen Achthoven en IJsselstein

Op deze pagina treft u alle informatie over de verlegging van de waterkering tussen Achthoven en IJsselstein, een project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wij hopen u op deze manier juist en volledig te informeren, zodat er draagvlak en vertrouwen ontstaat binnen alle fases van dit project. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Mail dan naar info@ghij.nl

Het projectteam Achthoven - IJsselstein.

Waarom gaan we de waterkering verleggen?

Aan de Zuidwest-zijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, tussen IJsselstein en Knollemanshoek voldoet de waterkering niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Noodzakelijke aanpassingen aan de waterkering zijn kostbaar en tijdsintensief en als antwoord daarop verlegt waterschap De Stichtse Rijnlanden de waterkering naar het hoger gelegen fietspad op de Zuid-IJsseldijk.

Om te voldoen aan deze nieuwe functie zal het fietspad waar nodig worden aangepast en verhoogd en de oorspronkelijke waterkering krijgt de rol van oever weer terug. Wij blijven verantwoordelijk voor uw veiligheid. Met deze oplossing sparen we kosten en beschermen wij u ook in de toekomst tegen weersinvloeden en het water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Start keukentafelgesprekken februari 2024

De eerste keukentafelgesprekken starten in februari en lopen t/m de maand april en zijn speciaal voor de perceeleigenaren waarvan het perceel grenst aan de nieuwe waterkering. Tijdens de gesprekken maken we kennis en hopen wij antwoord te geven op al uw vragen. Misschien heeft u een vraag over wat voor een invloed deze aanpassing heeft op uw perceel of hoe wij uw veiligheid blijven borgen met het verleggen van de kering. Vraag het ons gerust. U heeft een brief gehad wanneer u in aanmerking komt voor een keukentafelgesprek. In de brief hebben wij gevraagd om een emailadres of telefoonnummer, zodat wij het keukentafelgesprek met u in kunnen plannen.

Planning

We bevinden ons nu in de verkenningsfase. Wat doen we allemaal in de verkenningsfase? In de verkenningsfases voeren we conditionerende onderzoeken uit. Onderzoeken die uitgevoerd worden zijn;

  • Een inventarisatie van flora en fauna. Hiermee wordt duidelijk met welke (beschermde) soorten rekening gehouden moet worden.
  • Inventarisatie van alle kabels en leidingen die in de grond zitten.
  • Archeologisch onderzoek
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en eventueel hergebruik van klei.

We brengen alle betrokken partijen in beeld en bekijken welke betrokken personen en organisaties we betrekken bij het project. Uiteindelijk leveren we aan het einde van de verkenningsfase een Voorkeursalternatief (VKA) op.  In een voorkeursalternatief (VKA) wordt omschreven hoe wij de waterkering weer willen laten voldoen aan de waterveiligheidseisen. De "Nota Voorkeursalternatief" bevat naast een voorkeursalternatief ook een overzicht van synergiekansen en meekoppelkansen. Het VKA wordt voorgelegd bij het bestuur van het waterschap voordat de planuitwerkingsfase wordt gestart.

Het project Achthoven - IJsselstein is opgedeeld in drie fases:

1- Verkenningsfase (start 2023)

2- Planuitwerkingsfase

3- Realisatiefase

In de afbeelding ziet u de drie fases tot medio 2026.

Webopname_25-10-2023_13598_redactie.hdsr.nl

Nieuws & inspiratie

Flora en fauna onderzoek

quickscan

Als voorbereiding op de werkzaamheden wordt er altijd een quickscan uitgevoerd op het gebied van flora en fauna. Werkzaamheden kunnen impact hebben op de beschermde natuurwaarden en op de wet natuurbescherming. Bureau Viridis voert dit onderzoek uit en ons voorzien van een rapport hoe het waterschap de werkzaamheden kan uitvoeren, zonder daarbij de verbodsbepalingen te overtreden.

Archeologisch onderzoek

grondboor

Vanwege de Erfgoedwet is het voor een waterschap verplicht om voor aanvang van bodemverstorende activiteiten een archeologisch vooronderzoek uit te voeren. Indien blijkt dat mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem, dient nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd om dit verder in kaart te brengen.

Onderzoek naar explosieven

detecteren avg

Om grondwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, mede op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (RIE) en Arbeidsomstandighedenbesluit (zorgplicht) is het noodzakelijk om historisch vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.

Meekoppelkansen

Still meekoppelkansen

Meekoppelkansen zijn projecten van het waterschap of van gemeenten, provincie of Rijkswaterstaat, waarvan de werkzaamheden niet direct bijdragen aan de dijkveiligheid, maar wel kunnen worden gekoppeld aan  de uitvoering. Door het koppelen van deze kansen kunnen meerdere projecten gelijktijdig gerealiseerd worden. (minder overlast) Het idee is dat we zo in één keer het gebied veiliger en mooier kunnen maken! Klik op de afbeelding of download hier de folder waarin u meer leest over meekoppelkansen.

Vooronderzoek kabels & leidingen

kabels

Hoewel de aanwezigheid van kabels op de bodem op zichzelf niet schadelijk is, kunnen ze wel een obstakel vormen bij de realisatie van een nieuwe waterkering. Tijdens het onderzoek Kabels en Leidingen worden de kabels en leidingen in beeld gebracht, zodat er om kabels en leidingen heen gewerkt kan worden.

Water-bodemonderzoek

Project Achthoven foto - kopie

Op basis van milieuhygiënisch (water) bodemonderzoek kan bepaald worden of er verontreinigingen in de (water) bodem zitten waar tijdens de werkzaamheden rekening mee moet worden gehouden.(NEN 5740), Inclusief asbestonderzoek (NEN 5707)

Uitgelicht: Het waterschap en Groen Groeit Mee

logo GGM

Groen Groeit Mee is een initiatief vanuit de Provincie Utrecht en kan gezien worden als een afspraak om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenwichtig en volwaardig mee te nemen. Het doel van Groen Groeit Mee is om meer groen te creëren en groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar te maken voor iedereen. En dat geldt ook voor het gebied tussen Achthoven en IJsselstein.

Vanuit het waterschap lichten we graag toe waarom u dit los van elkaar kunt zien. Het waterschap heeft een veiligheidsopgave en de verantwoordelijkheid om u te beschermen tegen water uit de Hollandsche IJssel. Het verleggen van de waterkering is onze taak en daarover leest u alles op deze website.

Groen Groeit Mee focust zich op de toekomstige gebiedsontwikkelingen binnen dit gebied. (voornamelijk ten noordoosten van de GHIJ en de veiligheidsopgave tussen Achthoven - IJsselstein) De inbreng van Groen Groeit Mee draagt bij aan gezondheid en welzijn in brede zin.

Het project voor de veiligheidsopgave van het waterschap en Groen Groeit Mee staan voor u los van elkaar. U leest hier meer informatie over Groen Groeit Mee:

Contact & vragen

Hoe komen we met elkaar in contact?

Het waterschap vindt het belangrijk om bewoners te betrekken. Dat doen we met deze website, een digitale nieuwsbrief, maar ook met persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. Wij geloven namelijk dat bewoners en overige belanghebbenden de omgeving het beste kennen. We luisteren naar uw ideeën die we vervolgens in overweging nemen bij het ontwikkelen van de nieuwe waterkering.

Direct belanghebbenden informeren het waterschap via de telefoon of met een persoonlijke brief. Daarnaast worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Er is ook een digitale nieuwsbrief waarvoor belangstellenden zich aan kunnen melden. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per mail.

Vraag en antwoord

Wij doen ons best om zo helder en compleet mogelijk te communiceren. Toch kunnen wij ons voorstellen dat er vragen ontstaan. Veel van deze vragen hebben we in een document gegoten, die u hier kunt downloaden en bekijken.

Contact

Erik
Erik Sanderse
Adviseur omgevingsmanager

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar informatieghij@hdsr.nl en wij voegen u toe aan de digitale nieuwsbrief.

nieuwsbrief