Oeververbetering De Bochtjes Nieuwegein

Om ervoor te zorgen dat regionale watersystemen en -keringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig. Het waterschap voert deze werkzaamheden uit.

De beschoeiing langs de oevers van de Doorslag bij Geinoord, de IJsselsteinseweg aan dezelfde oever en onder de Geinoordbrug in Nieuwegein blijkt op een aantal plaatsen niet meer in goede staat. Daarom wordt op dit deel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel(GHIJ) de beschoeiing hersteld door bestaande beschoeiing te vervangen voor nieuwe houten beschoeiing. De oude beschoeiing wordt zoveel mogelijk verwijderd.

Projectverloop

Tijdens het toewerken naar een definitief ontwerp zijn diverse onderzoeken en werkzaamheden uitgevoerd. Zoals onderzoek naar kabels en leidingen en opbouw van de grond. Ook zijn er berekeningen opgesteld om de zwaarte van de nieuwe constructies te bepalen. Tijdens dit proces is meerder malen met de direct aanwonenden gesproken.

Het definitieve ontwerp is uitgewerkt tot een zogenaamd bestek. In een bestek wordt met behulp van tekst en tekeningen aangegeven hoe de nieuwe constructies moeten worden. Het bestek wordt vooral door de aannemer gebruikt die de nieuwe constructies gaat maken.

Gemeente Nieuwegein heeft, als bevoegd gezag, een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden afgegeven.

Inmiddels heeft de aanbesteding van het project plaatsgevonden. Tijdens het aanbestedingsproces worden meerdere aanbiedingen van aannemers doorgenomen. Het waterschap maakt een keuze welke aannemer het beste aanbod afgeeft.

Aannemer Van Leeuwen GWW b.v. uit Harmelen heeft vanuit het waterschap de opdracht gekregen om de beschoeiingen te vervangen. Van Leeuwen GWW b.v. heeft, eveneens in opdracht van De Stichtse Rijnlanden, in 2023 eenzelfde type project in de gemeente Nieuwegein uitgevoerd. Het plan is dat de aannemer na het vaarseizoen van 2023, dat loopt tot eind oktober, aan de slag gaat met de uitvoering van het project.

De werkzaamheden

Alle werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen en plaatsen van de beschoeiing inclusief bijkomende werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Alleen handmatig, kleinschalig werk is toegestaan op de oever in verband met de geringe belastbaarheid van de bestaande oeverconstructie, de beperkte bereikbaarheid over de weg en naastgelegen tuinen. Gezien de beperkingen dient de aan- en afvoer en de tijdelijke opslag van materieel en (vrijgekomen) materiaal tevens over en op het water plaats te vinden. In de directe omgeving van de projectlocatie gaat de aannemer een overslaglocatie maken. Op deze locatie worden af te voeren en nieuwe materialen overgeplaatst vanaf de vrachtwagen op een boot.

Relatie met andere projecten

Een deel van het water voor West-Nederland voert het waterschap aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel waar de Doorslag ook onder valt. In en langs deze route worden op dit moment diverse projecten uitgevoerd.

Contact

Johan Leguijt

Projectleider

Telefoon (030) 634 57 00

E-mail johan.leguijt@hdsr.nl