Docenten voortgezet onderwijs

Een groep leerlingen met een docent van het waterschap aan de oever van het Amsterdam-Rijnkanaal

U zoekt:

 • lesmateriaal?
 • praktijkvoorbeelden bij uw lesstof?
 • een gastdocent in de klas?
 • ondersteuning bij een veldexcursie?
 • onderwerpen voor profielwerkstukken?
 • samenwerking bij O&O-projecten
 • stageplekken?

Het waterschap werkt graag met u samen!

Klik op de tegels in de kolom hiernaast voor meer informatie. Dien uw aanvraag ruim van tevoren in, zodat we de samenwerking met u goed kunnen voorbereiden en inplannen in agenda's van gastdocenten.

Thema's

De Stichtse Rijnlanden heeft expertise op het vlak van:

 1. Veilige Dijken: boezemkades, winterdijken, Ruimte voor de Rivier, hoog water, historische dijkdoorbraken, overstromingsmodellen, Deltaprogramma, dijkleger (Het dijkleger bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken), inspecties, LiveDijk: sensoren in de dijk, calamiteiten preventie, muskusrattenbeheer.
 2. Droge Voeten: polders, waterpeilen, NAP-schalen, gemalen, stuwen, sluizen, inlaten, vispassages, baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem), maaien, diepteschouw, watergebiedsplannen,
 3. Schoon Water: kwaliteit oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen), waterdieren, waterplanten, natuurvriendelijke oevers, baggeren, rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd), gemengd/gescheiden rioolsystemen, overstorten (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.), afkoppelen (Het (vanaf verharde oppervlakken als parkeerterreinen of grote daken) niet langer laten weglopen van hemelwater in de riolering, maar dit lozen in de bodem of op het oppervlaktewater).


Hoogwater op het Schoolplein (2e en 3e klas Havo/Vwo en Vmbo, aardrijkskunde)

L1002003 (1)

Overstromingsrisico's in beeld, lesmodule Utrecht e.o.

Leerlingen veroorzaken online dijkdoorbraken en bekijken de gevolgen voor hun eigen leefomgeving. Met de game dijkpatrouille of een veldles dijkinspectie ontdekken leerlingen hoe schade aan een dijk kan ontstaan en voorkomen worden. Met historische bronnen en interviews brengen ze in kaart welke overstromingen hun buurt hebben geteisterd of bedreigd. Dit lesmateriaal is uitgebreid getest, het verhoogt het waterbewustzijn van leerlingen zonder angst te veroorzaken. Hoogwater op het Schoolplein is winnaar van de Waterinnovatieprijs 2015 'Klaar voor de toekomst'!

Video: Kunnen de dijken écht breken?

Materialen lenen voor overstromingslessen

Voor scholen in de regio van De Stichtse Rijnlanden zijn onderstaande materialen kosteloos te leen, op voorwaarde dat zij schadevrij en compleet geretourneerd worden en door de school zelf opgehaald en teruggebracht worden.

 • Bosatlassen Nederland Waterland (kist met 20 exemplaren, 40x44x30cm, zwaar!)
 • Overstromingsmaquette 3D-NL, met ecoline en handleiding (81x81x8cm, zwaar!)
 • Voorbeeld noodpakket
 • NAP-peilschalen

Gastlessen

In de klas

U wilt les geven over een bepaald aspect van waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren), maar hebt daar zelf onvoldoende expertise op. U zoekt een deskundige. Het waterschap heeft medewerkers die gastlessen kunnen geven over dat specifieke onderwerp op het niveau van uw leerlingen.

In het veld

U organiseert een buitenles of excursie in een deel van het werkgebied van De Stichtse Rijnlanden. U zoekt plekken waar de leerlingen echt iets kunnen zien over waterbeheer. Het waterschap kent die plekken, biedt daarover informatie en heeft medewerkers die ter plekke uitleg kunnen geven.

Thema's

De Stichtse Rijnlanden zorgt voor Veilige Dijken, Droge Voeten en Schoon Water. Kies een thema, combineer thema's of zoom in op een deelaspect. Inhoud, werkvormen, duur en locatie van de gast-/buitenles spreekt u in overleg met de gastdocent af. Formuleer uw wensen in het aanvraagformulier.

Excursie

Geef uw leerlingen een leerzame belevenis die ze nooit meer vergeten: kom op bezoek bij een rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd). De excursie duurt anderhalf uur en is kosteloos te boeken.

Technasia O&O

U bent docent of coördinator van een Technasium. U wilt uw leerlingen uitdagen met een ontwerp- of onderzoeksopdracht uit de praktijk van het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). De Stichtse Rijnlanden helpt u graag met een O&O-opdracht, bijvoorbeeld over vispassages of rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd). Omschrijf uw wensen in het aanvraagformulier.

Profielwerkstukken

Uw leerlingen willen hun profielwerkstuk over water doen? Zoeken ze daarbij een echte opdracht vanuit de praktijk? Verwijs ze dan naar de website van Ikonderzoekwater of laat ze contact opnemen met ons waterschap, via de pagina voor scholieren voortgezet onderwijs.

Snuffelstages en maatschappelijke stages

Uw leerling zoekt een snuffelstage of een maatschappelijke stage? Bij het waterschap valt veel te zien, te doen en te leren.