Watertoetsproces

Bent u een gemeente of adviesbureau?

En werkt u aan ruimtelijke plannen? Dan krijgt u te maken met het Watertoetsproces. De Watertoets is een proces waarbij medewerkers van het waterschap vooraf in het proces actief met u meedenken, kennis delen en (uiteindelijk) adviseren over uw plannen.

Het waterschap wil graag meedenken met de maatschappelijke opgaven, zoals een klimaatbestendige inrichting of energietransitie. Daarnaast is een advies van het waterschap verplicht in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Start van het Watertoetsproces

Datadeler: waterinformatie downloaden

Het waterschap heeft in de Datadeler data online staan die ruimtelijke consequenties hebben voor uw plannen. U kunt deze data raadplegen en downloaden. Let op: het betreft hier alleen formele waterdata (bestuurlijk vastgesteld). Er zijn ook andere waterthema's die niet online beschikbaar zijn (bijvoorbeeld maximale waterafvoernorm en bodeminformatie). Indien u meer data wenst, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente.

Handboek Watertoetsproces

Het waterschap heeft een Handboek Watertoetsproces voor met name de gemeenten, projectontwikkelaars en adviesbureaus en soms de provincies Utrecht of Zuid-Holland. Het handboek bevat richtlijnen en vertaalt het bestaande waterbeleid naar de gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het handboek bevat geen nieuw beleid. Alle uitgangspunten, normen en randvoorwaarden zijn afkomstig van, of afgeleid van bestaand beleid en bestaande wetgeving.

Drie delen

Het handboek bestaat uit drie delen. U kunt ieder deel afzonderlijk downloaden:

Uitleg Watertoetsproces

Het Watertoetsproces heeft als doel om samen de waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten af te wegen. De Watertoets is geen toets achteraf, maar een proces dat een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan samen met het waterschap doorloopt.

Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Deze wetswijziging heeft invloed op het watertoets, namelijk dat er meer ruimte is voor initiatieven. Op onze pagina over de Omgevingswet vindt u meer informatie over deze wet en tools die handig zijn bij het maken van de ruimtelijke planning, bijvoorbeeld de waterpraatkaart en de wateragenda.

Contactpersonen bij het waterschap

Heeft u vragen over het Watertoetsproces? Neem dan contact op met de waterschapsmedewerker die over uw gemeente gaat. Raadpleeg het overzicht (april 2020):

Klimaatadaptatie en energietransitie

Een belangrijk kader voor het watertoetsproces is Ruimtelijke Adaptatie: voorbereiden op klimaatveranderingen.

Deltabeslissing

Een van de aanleidingen is de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Deze is erop gericht om de ruimtelijke inrichting van de bebouwde omgeving aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat: overstromingen, wateroverlast, extreme droogte en hitte. Deze opgaven moeten lokaal worden opgepakt. De doelstellingen van de Deltabeslissing zijn als volgt verwoord:

  1. De bebouwde omgeving is ook in 2050 nog aantrekkelijk om te leven, omdat de bebouwde omgeving bestand is tegen wateroverlast door heviger neerslag, tegen langduriger droogte en tegen hogere temperaturen.
  2. Uiterlijk in 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid.
  3. De periode tot 2020 wordt benut om voldoende kennis en een aanpak te ontwikkelen om de eerste twee doelstellingen concreet te kunnen invullen.

Zie ook: