DAW-project kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden succesvol uitgevoerd

Afgelopen jaar is het project ‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’ succesvol uitgevoerd. Hiermee zijn de eerste stappen gezet in de richting van het verbeteren van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van bodem en water. Centraal in de aanpak stond een tweetal studiegroepen van elk ca. 10 melkveehouders, een viertal thema bijeenkomsten, individuele bedrijfsbezoeken en tussentijdse communicatie over de resultaten via nieuwsbrieven.

De rapportage over de uitvoering vindt u in de rechterbalk.

Bijdrage aan werken met kringlopen

Met de uitvoering van dit project is een bijdrage geleverd aan het werken met kringlopen, om zowel de bedrijfsvoering als de omgevingskwaliteit te verbeteren. Gebleken is dat het bewust werken met kringlopen in het agrarisch bedrijf niet voor alle melkveehouders in één keer gaat. Daarom is er in studiegroepen en themabijeenkomsten veel tijd besteed aan bewustwording en kennisdeling. Het is voor diverse agrariërs zinvol om langer door te gaan met studiegroepen om de bedrijfsvoering aan te passen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn ook agrariërs waarbij de bewustwording al verder gaat. Zij hebben behoefte aan verdere verdieping, bijvoorbeeld op het onderwerp bodem.

Aanpak

Centraal in de aanpak stonden twee studiegroepen van elk ongeveer 10 melkveehouders, vier themabijeenkomsten, individuele bedrijfsbezoeken en tussentijdse communicatie over de resultaten via nieuwsbrieven. In het project zijn de Kringloopwijzer, Bodemconditiescore en (beperkt) Veenwijzer toegepast en getoetst. Het project ging dus verder dan alleen een studiegroep over de kringloopwijzer.

Na een startbijeenkomst in juli 2013 heeft het begeleidingsteam in overleg met betrokken melkveehouders gefocust op de aanpak van nutriëntenmaatregelen in het algemeen en op de toepassing van de Kringloopwijzer in het bijzonder. Dit gebeurde op een innovatieve wijze, door specifiek te kijken naar de bodem en zinvolle maatregelen om de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te verbeteren.

Vervolg

Er zijn voor het begeleidingsteam voldoende redenen om te verkennen of een vervolg mogelijk is en in welke vorm dan precies. Het rapport geeft daarvoor enkele algemene aanbevelingen. De begeleidingsgroep wil die de komende tijd met de (potentiële) betrokkenen bespreken en concretiseren.

Aanleiding

Aanleiding vormde het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarvoor dit gebied pilotgebied is en de Bestuursovereenkomst nutriënten in Veenweiden Rijn-West, beiden uit 2013. Na een startbijeenkomst in juli 2013 heeft het begeleidingsteam in overleg met betrokken melkveehouders gefocust op de aanpak van nutriëntenmaatregelen in het algemeen en op de toepassing van de Kringloopwijzer in het bijzonder. Dit gebeurde op een innovatieve wijze, door specifiek te kijken naar de bodem en zinvolle maatregelen om de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te verbeteren.

Het project is uitgevoerd door PPP-Agro Advies samen met Boerenverstand en DMS en begeleid door Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, het waterschap, LTO, DLG en de Nutriëntensamenwerking Veenweiden. Financiers waren Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, Ministerie I&M, Rabobank Dichtbijfonds en het waterschap.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Vergeer van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (zorgvliet@hetnet.nl / 0172 – 685459) of Rienk Schaafsma, trekker Nutriënten-samenwerking Veenweiden Rijn-West (rienk.schaafsma@waaloord.nl / 0348-557180).