Keukentafelbijeenkomst kringlooplandbouw DAW-project Bodegraven-Woerden

De laatste kringloopbijeenkomst van het DAW-project Bodegraven-Woerden vond op 17 december jl. plaats aan de keukentafel van agrariër Dirk Verlaan in Waarder. Deelnemers bespraken de ervaringen met betrekking tot de praktische maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen op hun boerenbedrijf op het gebied van bodem, voer, koe en mest. Het gaat om maatregelen die moeten leiden tot minder mineralenverliezen op het bedrijf én die de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten in het veenweidegebied beperken. Het waterschap ondersteunt het project financieel en draait mee in de projectgroep.

Diverse studiegroepen

In verschillende studiegroepen is een aantal gestructureerde (maatwerk)bijeenkomsten georganiseerd om met en door agrariërs gegevens uit de kringloopwijzer te interpreteren, te vergelijken en knelpunten en kansen te benoemen. Daarbij werd een beroep gedaan op deskundige begeleiding van studiegroepbegeleiders van PPP Agro Advies, DMS-advies en Boerenverstand. De motivatie van de deelnemers om mee te doen aan het project is divers. De één wil gewoon meer opbrengst van zijn land halen, de ander is nieuwsgierig naar de verliesposten op het bedrijf en weer een ander vind het zijn plicht om verantwoord met nutriënten om te gaan.

De maatregelen liepen uiteen van onderwaterdrainage tot het zaaien van groenbemesters en van bekalken tot het houden van minder jongvee. Dit is slechts een greep uit de lijst van circa 50 maatregelen. Alle deelnemers hebben de kringloopwijzer ingevuld, waarin de cijfers van de mineralenkringlopen worden bij gehouden. Deze cijfers moeten volgend jaar uitwijzen hoe succesvol de verschillende maatregelen zijn geweest. “De bodem speelt een cruciale rol binnen de kringlooplandbouw, daarom denk ik vanuit de bodem”, aldus Anton de Wit, melkveehouder in Oud-Reeuwijk. De bijeenkomst van 17 december jl. is voorlopig de laatste van drie. “Veel deelnemers willen verder met het bijhouden van de kringloopwijzer en een groot aantal wil zich nog verder verdiepen”, zegt Barend Meerkerk van PPP Agro advies. ”We zijn nog lang niet uitgeleerd”, aldus Mieke Vergeer, melkveehoudster in Bodegraven.

De workshops Bodem, Voer en Koe zijn al geweest. Op 4 februari 2015 is de slotbijeenkomst op het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Nadere informatie hierover volgt nog.

Openbare voorlichtingsdagen

Een belangrijk doel van het project is om met de positieve resultaten een olievlekwerking te creëren bij de rest van de melkveehouders in het gebied. De resultaten worden gepresenteerd op voorlichtingsavonden die voor alle melkveehouders in het gebied toegankelijk zijn. Zo kunnen inzichten verder verspreid worden in bestaande en toekomstige studiegroepen.

Bestuursovereenkomst ‘Nutriënten Veenweide Rijn-West'

Een jaar lang zijn 20 agrariërs bezig geweest met het invoeren van de kringloopwijzer en het implementeren van verschillende maatregelen op hun bedrijf.
Aanleiding voor het project is de bestuursovereenkomst ‘Nutriënten Veenweide Rijn-West' die vertegenwoordigers van de waterschappen, Veelzijdig Boerenland, LTO, Veenweiden Innovatiecentrum en provincie Utrecht hebben ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om samen te werken bij de aanpak van nutriëntenproblemen in het westelijke veenweidegebied. In de overeenkomst staan dertiental maatregelen die kansrijk zijn om gebiedsgericht uit te werken. Waterbeheerders en landbouwsector pakken deze maatregelen gezamenlijk op. Onder de boeren in het projectgebied was er het meest e draagvlak om aan de slag te gaan met kringlooplandbouw. De maatregelen vloeien voort uit de Kaderrichtlijn Water, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Keukentafelbijeenkomst kringlooplandbouw

Keukentafel