Project Nutriënten veenweidegebied Bodegraven-Woerden op Veenweiden vakdag

Op 10 juli 2014 is de 1e Veenweiden-vakdag ‘Wat het gras wil’. Het waterschap is hierbij betrokken via het project Nutriënten veenweidegebied Bodegraven-Woerden. In het project Bodegraven-Woerden krijgt een twintigtal agrariërs voorlichting over kringlooplandbouw. Dat gebeurt in verschillende bijeenkomsten. Aanleiding voor dit project is de bestuursovereenkomst ‘Nutriënten Veenweide Rijn-West' die vertegenwoordigers van de waterschappen, Veelzijdig Boerenland, LTO, Veenweiden Innovatiecentrum en provincie Utrecht hebben ondertekend.

Hierin zijn afspraken gemaakt om samen te werken bij de aanpak van nutriëntenproblemen in het westelijke veenweidegebied. n de overeenkomst staan dertiental maatregelen die kansrijk zijn voor gebiedsgerichte uitwerking, zoals kringlooplandbouw, precisiebemesting, onderwaterdrainage en baggeren. Waterbeheerders en landbouwsector pakken deze maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gezamenlijk op.