Workshop Voer Succesvol Kringloopboeren project Nutriëntenproject Veenweiden Rijn-West

Erik Smale van Boerenverstand verzorgde onlangs een workshop over de praktische kant van voeding voor koeien in het kader van Succesvol Kringloopboeren. De deelnemers bezochten het melkveehouderijbedrijf van Dirk Boer in Kamerik. De deelnemers bestudeerden aan de hand van de rantsoenwijzer, de voorjaarskuil van de veehouder. Zo konden ze de goede en minder goede eigenschappen in kaart brengen.
De workshop vloeit voort uit het project Nutriëntenproject Veenweiden Rijn-West. Hierbij wordt gezocht naar kringloopmaatregelen, waarmee de bedrijfsvoering in de agrarische sector verbeterd kan worden.

Studiegroepen kringlooplandbouw

Een twintigtal melkveehouders in het gebied ‘Bodegraven-Woerden’ werkt in studiegroepen samen bij de implementatie van kringlooplandbouw op hun bedrijf. Het project is opgezet in samenwerking met de plaatselijke agrarische natuurverenigingen (verenigd in stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke), LTO, DLG en het waterschap. Het doel van het project is om bij een grote groep melkveehouders inzichten te vergroten over kringlopen van mineralen/nutriënten op het bedrijf. En om met elkaar effectieve en kansrijke maatregelen voor te bereiden. Maatregelen die moeten leiden tot vermindering van mineralenverliezen op het bedrijf. Maar ook om de belasting van grond- en oppervlaktewater met nutriënten in het veenweidegebied te beperken.

Volgende workshop

Om een olievlekwerking te krijgen naar andere melkveehouders in het gebied, is een serie van vijf openbare bijeenkomsten ‘succesvol kringloopboeren’ georganiseerd door de studiegroepbegeleiders van PPP Agro Advies, DMS-advies en Boerenverstand. De workshop ‘Voer’ was de tweede in deze serie. De volgende workshop gaat over ‘Koe’ en is op 26 november 2014. De locatie is nog niet bekend. Veehouders zijn van harte welkom. Daarna volgen nog twee workshops.