Onderhoud door het waterschap

Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon (oppervlakte)water en droge voeten.

Dijken

Het waterschap zorgt ervoor dat de dijk in goede conditie blijft. Daarom wordt hij geregeld gecontroleerd, bij hoog water zelfs meerdere keren per dag!

De kleinere dijken in het westelijk deel van het gebied, de (polder)kaden, beschermen de lager gelegen polders tegen het hoger gelegen boezemwater. Deze kaden in de veengebieden moeten geregeld opgehoogd worden, omdat de ondergrond en de kaden zelf inklinken.

Schoon oppervlaktewater

Het waterschap zuivert het afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het gezuiverd tot het weer zo schoon is dat het op het oppervlaktewater kan worden geloosd.

De milieu-inspecteurs van het waterschap komen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij vissterfte of olie in de sloot, direct in actie. Zij zorgen ervoor dat de vervuiling zich niet verder kan verspreiden en wordt opgeruimd.

Droge voeten

Voor het regelen van het waterpeil heeft het waterschap een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen, sluizen en inlaten. Deze waterschapskunstwerken zoals gemalen, stuwen en sluizen, worden ook door het waterschap onderhouden.

Voor een goede aan- en afvoer van water en voor een gezond watermilieu moeten de sloten en andere watergangen tevens geregeld worden geschoond en gebaggerd. Ook onderhoudt het waterschap sommige oevers.