Kadeverbetering

Kaden zijn kleinere dijken, die rondom polders liggen. Een polder is een laag gelegen gebied, dat door één of meer gemalen wordt droog gehouden. Zo'n gemaal pompt het water uit de poldersloten naar het hoger gelegen boezemwater. Kaden zorgen ervoor, dat het water in de boezem niet terugstroomt naar de polder.

Waarom zijn kaden belangrijk?

In tegenstelling tot dijken moeten kaden voortdurend hoge waterstanden keren. Het belang van kaden is dan ook groot. Zeker als er sprake is van extreme neerslag. Omdat de regenval de afgelopen jaren intensiever is geworden, stellen de provincies voor boezemkaden veiligheidsnormen op.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?

Het onderhoud van kaden is te verdelen in dagelijks onderhoud en buitengewoon of groot onderhoud.

  • Het dagelijks onderhoud bestaat uit het maaien van de kanten, het instandhouden van de grasmat en het verwijderen van grof vuil. Dit dagelijks onderhoud gebeurt door de eigenaren en/of gebruikers van een kade. Dit zijn voornamelijk derden (dus niet het waterschap).
  • Van groot onderhoud is sprake bij het verstevigen (ophogen), herstellen van het profiel (de oorspronkelijke afmeting van de kade) en/of het verbreden van de kade. Groot onderhoud gebeurt door het waterschap.

Hoe vaak is een verbetering nodig?

Dit is afhankelijk van de zetting van de kade en ondergrond. In het westelijk veenweidegebied zakt de bodem en dus ook de kade met gemiddeld een centimeter per jaar.

In geval van nood..

Stel dat het onverhoopt mis mocht gaan en een kade breekt door...

  • Kaden met compartimentering
    Mocht een kade ergens doorbreken dan kan met behulp van schotbalken de watergang op een bepaald punt worden afgesloten. Op deze manier voorkomt het waterschap dat de hele watergang leegstroomt in het gebied. Een kade met deze vorm van compartimentering ligt langs de Jaap Bijzerwetering in Woerden.

Muskusratten

Muskusratten gezien?

Bel (030) 634 57 00 of stuur een e-mail naar: muskusrattenbestrijding@hdsr.nl.