Onderhoud kunstwerken

Het onderhoud van de waterschapskunstwerken zoals gemalen, stuwen en sluizen is op te delen in ‘dagelijks' en groot onderhoud (renovatie).

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud bestaat uit veel verschillende onderdelen:

 • controle en doorsmeren: dit gebeurt bij de gemalen wekelijks en bij de stuwen maandelijks;
 • verhelpen van storingen;
 • opnemen van peilschalen: dit gebeurt wekelijks om te controleren of de waterpeilen uit het peilbesluit correct zijn ingesteld. Dit gebeurt ook bij de kunstwerken die op afstand worden bestuurd;
 • verwijderen van drijfvuil, verhelpen verstoppingen bij duikers;
 • schoonmaak- en schilderwerk aan bedieningskasten;
 • maaien van terreinen bij kunstwerken en mechanisch verwijderen van onkruid op bestratingen. Het waterschap gebruikt geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

Groot onderhoud

Groot onderhoud aan kunstwerken houdt in het vervangen en verbeteren van installaties, zodat het kunstwerk weer voldoet aan alle eisen van deze tijd. Daarbij wordt ondermeer rekening gehouden met:

 • veranderingen in het peilgebied, bijvoorbeeld een vergroting van het verhard oppervlak, zodat de capaciteit van een gemaal moet worden aangepast. Ook kan het zijn dat er een peilverandering moet plaatsvinden die niet te realiseren is met het bestaande kunstwerk;
 • ARBO-normen: voor de veiligheid van de waterschapsmedewerkers moeten ondermeer leuningen, looproosters en afschermingen voor draaiende delen aanwezig zijn.

Bij het groot onderhoud van kunstwerken gaat het waterschap uit van vervanging van:

 • electrotechnische installaties: na 15 jaar;
 • motoren, pompen, vijzels, leuningen, roosters etc: na 30 jaar;
 • (gemaal)huisjes, kasten, fundamenten: na 45 jaar.

Bij het verstrijken van deze termijn wordt bekeken of vervanging ook echt nodig is. Als een kunstwerk wordt gerenoveerd dan wordt meteen bekeken of nog andere voorzieningen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een vispassage.