Watertoetsproces

Bent u een gemeente of adviesbureau?

En werkt u aan ruimtelijke plannen? Dan krijgt u te maken met het Watertoetsproces. De Watertoets is een proces waarbij medewerkers van het waterschap u vooraf (dus niet achteraf!) actief adviseren over uw plannen. Dit is verplicht in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Start van het Watertoetsproces

Start van uw ruimtelijk planproces

Datadeler: waterinformatie downloaden

Het waterschap heeft in de Datadeler data online staan die ruimtelijke consequenties hebben voor uw plannen. U kunt deze data raadplegen en downloaden. Let op: het betreft hier alleen formele waterdata (bestuurlijk vastgesteld). Er zijn ook andere waterthema's die niet online beschikbaar zijn (bijvoorbeeld maximale waterafvoernorm en bodeminformatie). Indien u meer data wenst, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw gemeente.

Contactpersonen bij het waterschap

Heeft u vragen over het Watertoetsproces? Neem dan contact op met de waterschapsmedewerker die over uw gemeente gaat. Raadpleeg het overzicht (mei 2017):

Uitleg Watertoetsproces

Het Watertoetsproces heeft als doel om samen de waterbelangen in ruimtelijke plannen en besluiten af te wegen. De Watertoets is geen toets achteraf, maar een proces dat een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan samen met het waterschap doorloopt.

Voorkant Handboek Watertoetsproces

Handboek Watertoetsproces

Het waterschap heeft een Handboek Watertoetsproces voor met name de gemeenten, projectontwikkelaars en adviesbureaus en soms de provincies Utrecht of Zuid-Holland. Het handboek bevat richtlijnen en vertaalt het bestaande waterbeleid naar de gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het handboek bevat geen nieuw beleid. Alle uitgangspunten, normen en randvoorwaarden zijn afkomstig van, of afgeleid van bestaand beleid en bestaande wetgeving.

Het handboek bestaat uit drie delen. U kunt het handboek in zijn geheel downloaden, maar ook per afzonderlijk deel:

Inspiratieboek Ruimte voor Water

Water biedt vaak kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het waterschap is van mening dat een (project)ontwikkelaar voordelen krijgt indien de kansen voor ruimtelijke kwaliteit concreet worden gemaakt. Samen met het waterschap kunt u in het begin van een planproces zoeken naar deze synergie. Om dit zoekproces te begeleiden, hebben we een Inspiratieboek gemaakt.

Het Inspiratieboek is een boek met foto’s van uitgewerkte maatregelen op basis van de waterthema’s uit deel 2 van het Handboek Watertoetsproces.

Ruimtelijke adaptatie

Een belangrijk kader voor het watertoetsproces is Ruimtelijke Adaptatie: voorbereiden op klimaatveranderingen.

Een van de aanleidingen is de landelijke Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Deze is erop gericht om de ruimtelijke inrichting van de bebouwde omgeving aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat: overstromingen,wateroverlast, extreme droogte en hitte. Deze opgaven moeten lokaal worden opgepakt. De doelstellingen van de Deltabeslissing zijn als volgt verwoord:

  1. De bebouwde omgeving is ook in 2050 nog aantrekkelijk om te leven, omdat de bebouwde omgeving bestand is tegen wateroverlast door heviger neerslag, tegen langduriger droogte en tegen hogere temperaturen.
  2. Uiterlijk in 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid.
  3. De periode tot 2020 wordt benut om voldoende kennis en een aanpak te ontwikkelen om de eerste twee doelstellingen concreet te kunnen invullen.

Meer informatie