Informatie op maat voor gemeenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante watergerelateerde informatie voor gemeenteambtenaren en medewerkers van omgevingsdiensten.

Watertoetsproces

Het waterschap adviseert bij de planvorming van ruimtelijke plannen, in het kader van de procedure Wet ruimtelijke ordening (Wro). Medewerkers van het waterschap adviseren tijdens een vooroverleg actief over het plan. Het waterschap toetst een ruimtelijk plan dus niet achteraf. Dit planproces wordt in Nederland het Watertoetsproces genoemd.

Financiële impuls voor Water in de Leefomgeving

Het waterschap wil graag gemeenten stimuleren om samen met het waterschap te werken aan de waterkwaliteit en klimaatadaptatie in het stedelijk gebied. Lees hieronder hoe u een financiele impulsbijdrage kunt krijgen voor uw uitvoeringsprojecten.

De Omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het waterschap wil graag samen met gemeenten aan de slag met een nieuw omgevingsplan, een -visie of -vergunning. Bent u geïnteresseerd. Lees snel verder.

Digitale gegevens waterschap

Wilt u gebruik maken van de digitale gegevens die het waterschap gebruikt? Kijk dan op het Open Data Portaal.

Rioleringsplannen

Om een goede afstemming van de waterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen)) te garanderen is het belangrijk dat gemeente en waterschap elkaar vroegtijdig betrekken bij hun plannen.

Samenwerken aan beleid

Het waterschap werkt op bepaalde beleidsterrein samen met gemeenten. Lees meer.

Werken aan water

We werken in diverse gemeenten aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Kijk voor meer informatie over werk in uw gemeente in ons digitale projectenboek.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken. In de nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen bij het waterschap en in het beheergebied. Zo nodig is er ook aandacht voor bijzondere wateromstandigheden als droogte of hoog water.

Netwerk Water & Klimaat

Binnen Nederland wordt in verschillende regio's en met diverse overheden samengewerkt op het gebied van de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater) (conform het bestuursakkoord Water) én op het gebied van klimaatadaptatie (conform het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). In de regio Zuidwest-Utrecht is het netwerk Water & Klimaat opgericht. In dit netwerk nemen wij als De Stichtse Rijnlanden deel, maar ook provincie Utrecht, de veiligheidsregio Utrecht en de 14 gemeenten in ons beheergebied. Zij werken samen aan beide onderwerpen. De Stichtse Rijnlanden is gastheer voor het netwerk en huisvest het. Het netwerk maakt daarmee gebruik van alle faciliteiten van De Stichtse Rijnlanden.

Vergunning en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.

Ruimtelijke adaptatie coalitie regio Utrecht

Negen Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben op negen oktober 2014 een intentieverklaring ondertekend om samen te gaan werken aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering. De partijen zoeken oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben.