Informatie op maat voor gemeenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante watergerelateerde informatie voor gemeenteambtenaren en medewerkers van omgevingsdiensten.

Watertoetsproces

Het waterschap adviseert bij de planvorming van ruimtelijke plannen, in het kader van de procedure Wet ruimtelijke ordening (Wro). Medewerkers van het waterschap adviseren tijdens een vooroverleg actief over het plan. Het waterschap toetst een ruimtelijk plan dus niet achteraf. Dit planproces wordt in Nederland het Watertoetsproces genoemd.

Financiële impuls voor Water in de Leefomgeving

Het waterschap wil graag gemeenten stimuleren om samen met het waterschap te werken aan de waterkwaliteit en klimaatadaptatie in het stedelijk gebied. Lees hieronder hoe u een financiele impulsbijdrage kunt krijgen voor uw uitvoeringsprojecten.

De Omgevingswet

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het waterschap wil graag samen met gemeenten aan de slag met een nieuw omgevingsplan, een -visie of -vergunning. Bent u geïnteresseerd. Lees snel verder.

Digitale gegevens waterschap

Wilt u gebruik maken van de digitale gegevens die het waterschap gebruikt? Kijk dan op het Open Data Portaal.

Rioleringsplannen

Om een goede afstemming van de waterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem (grond- en oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen)) te garanderen is het belangrijk dat gemeente en waterschap elkaar vroegtijdig betrekken bij hun plannen.

Samenwerken aan beleid

Het waterschap werkt op bepaalde beleidsterrein samen met gemeenten. Lees meer.

Werken aan water

We werken in diverse gemeenten aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Kijk voor meer informatie over werk in uw gemeente in ons digitale projectenboek.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het waterschap verschijnt eens in de 6 à 8 weken. In de nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen bij het waterschap en in het beheergebied. Zo nodig is er ook aandacht voor bijzondere wateromstandigheden als droogte of hoog water.

Klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie

We merken het allemaal: het klimaat verandert: hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Ook ons waterschap houdt zich bezig met de klimaatverandering. We werken samen met onze partners aan een integraal antwoord op de klimaatverandering en bijbehorende impact op ons watersysteem. Belangrijke thema’s daarbij zijn wateroverlast,  (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water)watertekort en ruimtelijke adaptatie.

Netwerk Water & Klimaat

Binnen Nederland wordt in verschillende regio's en met diverse overheden samengewerkt op het gebied van de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater) (conform het bestuursakkoord Water) én op het gebied van klimaatadaptatie (conform het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). In de regio Zuidwest-Utrecht is het Netwerk Water & Klimaat opgericht. In dit netwerk werken wij als De Stichtse Rijnlanden samen met de provincie Utrecht, de veiligheidsregio Utrecht en de 14 gemeenten in ons beheergebied aan beide onderwerpen.
Logo Netwerk Water & Klimaat

Vergunning en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.