Informatie op maat voor agrariërs

Actueel

Praktisch aan de slag in de landbouw

water met schapen

Het waterschap werkt samen met agrariërs om uit- en afspoeling van voedingsstoffen op agrarische bedrijven tegen te gaan.

Praktisch aan de slag in de fruitteelt

fruitteelt

Het waterschap en de fruittelers werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Dit in combinatie met een duurzame Utrechtse fruitteelt.

Plannen en projecten

Het waterschap maakt (beleids)plannen en voert op diverse plekken projecten uit. Soms zijn daarbij waterschappers aan het werk op landbouwgrond. Bijvoorbeeld bij baggerprojecten.

Activiteitenbesluit agrarisch

Activiteitenbesluit agrarisch

Meer informatie over agrarisch deel van het Activiteitenbesluit.

Nieuwsbrief @grariër

De nieuwsbrief @grariër verschijnt eens in de 6 à 8 weken en bevat informatie op maat voor agrariërs.

Maaikalender

Maaiboot aan het werk

Wanneer komt het waterschap de watergangen bij u maaien?

Vergunningen en regelgeving

Bekijk de informatie over en regelgeving voor tal van activiteiten en regel het direct.

Muskusrat gezien? Meld het ons

Muskusratten en beverratten kunnen veel schade veroorzaken aan onze dijken en kades. Daarom bestrijdt het waterschap deze knaagdieren. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Neem dan contact op met het waterschap.

Agrariërs en de natuur

Doorkijkje over sloot in natuurgebied

Werken zonder aanvoer van mest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Een waterhuishouding die in balans is met landbouw en natuur. Video over hoe agrariërs in een natuurrijke omgeving in Twente de zorg op zich nemen voor behoud van natuur.