Grondverwerving

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is. Voor deze dijkversterking heeft het waterschap grond nodig. Op deze pagina leggen we uit waarom er grond nodig is en wat dat voor u betekent.

Waarom heeft het waterschap grond nodig rondom de Lekdijk?

Het waterschap heeft grond nodig om twee redenen: het uitvoeren van de dijkversterking en het beheer van de dijk daarna. Een dijkversterking is een ingrijpende operatie en om deze goed uit te kunnen voeren, is grond nodig. Het werk van het waterschap stopt niet na de dijkversterking. Na de dijkversterking wil het waterschap kunnen sturen op het beheer en onderhoud en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Met het verwerven van grond kan het waterschap de waterveiligheid op lange termijn optimaal borgen.

Tijdelijke grond

Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben we ook tijdelijk grond nodig. Het gaat hierbij om in te richten werkterreinen, werkstroken en depots. We maken over het tijdelijk gebruik afspraken met u en leggen deze vast in een overeenkomst. Na afloop van de werkzaamheden laten we de grond netjes voor u achter. Eigendom voor het waterschap is hierbij niet aan de orde.

Welke grond wil het waterschap in eigendom?

Op onderstaande afbeelding ziet u in het groen welk deel van de dijk het waterschap in eigendom wil en in oranje waar een zakelijk recht volstaat. Het waterschap koopt normaal gesproken geen woningen aan. In een uitzonderlijk geval is dit toch noodzakelijk.

Grond in eigendom & zakelijk recht

Grondverwerving situaties

Wat betekent zakelijk recht?

Bij een zakelijk recht koopt het waterschap uw stuk grond niet, maar willen we wel werkzaamheden kunnen uitvoeren ter versterking van de dijk. Deze uitgevoerde werkzaamheden willen we beschermen, onderhouden en mogelijk aanpassen. Dit leggen we vast in een overeenkomst en deze overeenkomst wordt ingeschreven in het Kadaster.

Minnelijke overeenstemming

Het waterschap streeft in alle gevallen naar minnelijke overeenstemming. Daarvoor gaan we met u in gesprek. Lukt het ondanks alle inspanningen niet om er samen uit te komen, dan zullen we als laatste redmiddel onteigening inzetten.

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het onderwerp grondverwerving vragen oproept. Op deze pagina vindt u veel informatie. Daarnaast hebben we veelgestelde vragen verzameld en beantwoord. Deze vragen vindt u via de links hieronder.

Documenten

Op de documentenpagina vindt u documentatie rondom grondverwerving bij project Sterke Lekdijk. Onder andere de strategienota, bewonersbrieven en flyers en folders.

Wat betekent dit voor u?

Met de dijkversterking van de Lekdijk werken we aan de veiligheid van ons allemaal, voor nu en in de toekomst. Hiervoor is het verwerven van grond noodzakelijk. Wij begrijpen dat eigendom een belangrijk en fundamenteel recht is en dat elke vorm van grondverwerving een grote impact heeft. Daarom streven we naar minnelijke overeenstemming over de aankoop of het gebruik van de grond en de vergoeding die daartegenover staat. Daarbij gaan we transparant te werk met een overzichtelijk stappenplan.

Mag u een verkocht stuk grond nog gebruiken na de dijkversterking?

Het waterschap heeft als uitgangspunt om de aangekochte gronden in gebruik terug te geven aan de huidige eigenaar. Dit kunnen langjarige overeenkomsten zijn (we denken daarbij -indien mogelijk- aan een periode van 10 jaar), mits voldoende is geborgd dat het beheer en onderhoud uitgevoerd wordt zoals het waterschap dit heeft vastgelegd in de Keur en de beleids- en uitvoeringsregels van de Keur. Kijk bij de veel gestelde vragen voor meer informatie en bekijk de flyer over medegebruik (pdf, 48 kB).

Stappenplan

  1. Keukentafelgesprek. In dit gesprek licht de omgevingsmanager het project en de mogelijke impact van de dijkversterking op uw eigendommen toe. Daarbij leggen we uit wat het waterschap van u wil huren, aankopen en/of waarvoor het waterschap een zakelijk recht wil vestigen. In dit gesprek vragen we uw toestemming om een taxatie op uw perceel te laten uitvoeren. Ook vinden we het belangrijk om te weten wat uw vragen, wensen, belangen en voorwaarden zijn.
  2. Taxatie. Een taxateur neemt met u contact op om uw perceel te taxeren. Het kan gaan om een stuk dijktalud, tuin, grond of in het uiterste geval een woning. De taxateur stelt vervolgens een taxatierapport op.
  3. Aanbod. Als het waterschap het taxatierapport heeft goedgekeurd, doet de grondverwerver u een aanbod. In een gesprek zal hij dit aanbod aan u toelichten.
  4. Overeenstemming. Als u akkoord bent met het aanbod, wordt de overeenstemming uitgewerkt in een overeenkomst. Bij aankoop en/of zakelijk recht zorgt de huisnotaris van het waterschap vervolgens voor de notariële afwikkeling. U ontvangt via de notaris de afgesproken financiële vergoeding.

Planning keukentafelgesprekken

Het waterschap gaat met alle grondeigenaren aan de Lekdijk in gesprek. De gesprekken volgen onderstaande planning:

  • Salmsteke: eind 2020
  • Wijk bij Duurstede - Amerongen: najaar 2021
  • Culemborgse Veer - Beatrixsluis: najaar 2021
  • Salmsteke - Schoonhoven: begin 2022
  • Jaarsveld - Vreeswijk: eind 2022
  • Irenesluis - Culemborgse Veer: eind 2023

U ontvangt vanzelf een uitnodiging voor een keukentafelgesprek. Heeft u vragen over uw situatie? Of wilt u uw stuk grond nu al verkopen aan het waterschap? Neem contact op met Mike Seelen van team Grondzaken, via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 11614770.

Geen overeenstemming?

We streven naar minnelijke overeenstemming. Het kan echter voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Indien dat het geval is, gaat het Algemeen Bestuur van het waterschap over tot onteigening (bij aankoop) of een gedoogplicht (bij zakelijk recht). Ook tijdelijk gebruik van de gronden tijdens de bouw kan in dat geval door het Algemeen Bestuur op basis van de Waterwet worden afgedwongen.

Wat doen we met kabels en leidingen?

Voor de dijkversterking Sterke Lekdijk is het verleggen van kabels en leidingen noodzakelijk. Veel nutsleidingen liggen in de weg of voldoen niet meer aan de huidige normering. Deze leidingen moeten vooraf aan of gelijktijdig met de dijkversterking verlegd of vernieuwd worden. De kans is aanwezig dat de verantwoordelijke nutsbedrijven kabels en leidingen moeten verleggen op uw stuk grond. Hiervoor moet dan een zakelijk recht geregeld worden. Het waterschap probeert met de nutsbedrijven af te spreken dat de grondverwerving van de dijkversterking en het verleggen van kabels en leidingen door één en dezelfde grondverwerver wordt uitgevoerd. Hiermee houden we het voor u overzichtelijk.

Contact & meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over grondverwerving bij het project Sterke Lekdijk? Neem contact op met Mike Seelen van team Grondzaken, via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 11614770. Voor meer informatie over het project Sterke Lekdijk verwijzen wij u graag naar onze website: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/sterke-lekdijk/. Wilt u een situatie bespreken over een specifiek deeltraject? Neem contact op met de omgevingsmanager van dat traject. U vindt de gegevens van de omgevingsmanagers op de deelprojectpagina's.