Langbroekerwetering

Het waterschap is bezig met de uitvoering van maatregelen uit het watergebiedsplan Langbroekerwetering. In dit plan staan maatregelen om de aan- en afvoer van water in het gebied te verbeteren. Zo worden te krappe duikers vergroot, een aantal stuwen vernieuwd en enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook neemt het waterschap maatregelen om de verdroging tegen te gaan.

Langbroekerwetering met riet en grassen aan de waterkant in de zomer

Landschap bij de Langbroekerwetering

Doelstelling

De belangrijkste doelen voor het Langbroekerweteringgebied zijn:

  • Het verbeteren van de waterhuishouding;
  • Het verbeteren van de waterkwaliteit;
  • Het tegengaan van verdroging.

De gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing, zijn uitgangspunt geweest voor het plan.

Nieuws

Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewater waterpeilen vast van een begrensd gebied. Ook is er een inspanningsverplichting om dit peil te handhaven. Het huidige peilbesluit Langbroekerwetering Westelijk deel en Langbroekerwetering Oostelijk deel wordt herzien. Bekijk de kaarten van het huidige peilbesluit en de pagina over de voorbereidingen voor een nieuw peilbesluit:

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Arjan Koerhuis
Telefoon: (030) 634 58 37
E-mail: koerhuis.aj@hdsr.nl