Langbroekerwetering

Het waterschap is bezig met de uitvoering van maatregelen uit het watergebiedsplan Langbroekerwetering. In dit plan staan maatregelen om de aan- en afvoer van water in het gebied te verbeteren. Zo worden te krappe duikers vergroot, een aantal stuwen vernieuwd en enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook neemt het waterschap maatregelen om de verdroging tegen te gaan.

Langbroekerwetering met riet en grassen aan de waterkant in de zomer

Landschap bij de Langbroekerwetering

Doelstelling

De belangrijkste doelen voor het Langbroekerweteringgebied zijn:

  • Het verbeteren van de waterhuishouding;
  • Het verbeteren van de waterkwaliteit;
  • Het tegengaan van verdroging.

De gebruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing, zijn uitgangspunt geweest voor het plan.

Maatregelen

In het inrichtingsplan staan maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast meer optreedt, dat verdroging in de natuur wordt tegengegaan en dat goed water- en terreinbeheer hand in hand kunnen gaan. De uitvoeringsmaatregelen zijn erop gericht om een meer robuust en duurzaam watersysteem te realiseren. Met zo'n robuust watersysteem kan het waterschap beter inspelen op de weersomstandigheden, zowel in natte als in droge tijden. De maatregelen worden in de periode tot 2015 uitgevoerd.

Nieuws

Peilbesluiten

In een peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewater waterpeilen vast van een begrensd gebied. Ook is er een inspanningsverplichting om dit peil te handhaven.
Bij dit plan gaat het om de peilbesluiten Langbroekerwetering Westelijk deel en Langbroekerwetering Oostelijk deel

Betrokkenen bij het plan

Het watergebiedsplan is in overleg met bewoners, overheden en belangenorganisaties uit het gebied tot stand gekomen. Bewoners konden knelpunten en suggesties over het waterbeheer in hun woonomgeving kenbaar maken tijdens een informatieavond. Daarnaast was er een begeleidingsgroep ingesteld, die het waterschap adviseerde over de aanpak. Daarin zaten LTO, de Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer en een adviesgroep met vertegenwoordigers uit de agrarische sector.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Arjan Koerhuis
Telefoon: (030) 634 58 37
E-mail: koerhuis.aj@hdsr.nl

Aangrenzende watergebiedsplannen

Woont u in het gebied? Dan heeft u wellicht ook te maken met de aangrenzende watergebiedsplannen.