Verbeteren watersysteem Driebergse Meer

Het waterschap wil de Driebergse Meer loskoppelen van de Langbroekerwetering en de afzonderlijke delen van de watergang te verbinden. Hierdoor kan het gebiedseigen water beter gebruikt worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Tevens kan overtollig water beter worden afgevoerd.

Projectplan

Voordat de werkzaamheden starten wordt een projectplanprocedure doorlopen waar belanghebbenden op kunnen inspreken. Betrokken eigenaren of omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Hieronder vindt u de documenten die bij het projectplan horen:

Contact

Stand van zaken

Het ontwerp-projectplan is door het college op 1 september 2020 goedgekeurd. Daarmee is het projectplan definitief geworden. 
De uitvoering staat gepland voor de winter 2020/2021.

Subsidie

De aanleg van deze natuurvriendelijke oever is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.