Nieuwsbrief GHIJ 3 - 2022

Oktober 2022, nummer 3

Wat is er weer veel gebeurd langs de GHIJ...
Lees snel verder voor een update of neem voor meer informatie een kijkje op de projectpagina www.hdsr.nl/ghij

Inloopbijeenkomsten GHIJ-Noord staan voor de deur

GHIJ Noord 1

Tijdens twee inloopbijeenkomsten op donderdag 6 oktober 2022 presenteren we het concept ‘Voorkeursalternatief’ voor de dijkverbetering van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord (GHIJ-Noord). Omwonenden zijn uitgenodigd om hun visie op het concept te delen.

Aan de hand van kaartmateriaal nemen we bewoners en andere belanghebbenden in het gebied tussen Achthoven-Oost (Meerndijk) en Hekendorp mee in het voorkeursalternatief per dijkvak. Een ‘voorkeursalternatief’ is de beste oplossing om de waterkering te laten voldoen aan de veiligheidseisen. Daarnaast is het plan om vier synergiekansen verder te onderzoeken. Dit zijn kansen om meer ruimte voor water re realiseren en een positieve bijdrage aan de biodiversiteit te leveren. Op de plekken waar twee waterkeringen liggen is een voorstel gedaan voor het tracé van de regionale waterkering. De input uit de inloopbijeenkomsten wordt gebruikt om het concept voorkeursalternatief te verbeteren.

De verkenningsfase van project GHIJ-Noord duurt tot het einde van het jaar. De Nota Voorkeursalternatief wordt dan voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Naar verwachting stelt het bestuur de nota eind 2022 vast. Begin 2023 start de nieuwe fase van GHIJ-Noord, namelijk de planuitwerkingsfase. Ook in deze fase betrekken we bewoners en perceeleigenaren uitvoerig.

Dijk- en oeververbetering Willeskop: Deeltraject Oudeweg eerder in uitvoering

Willeskop 2

Als waterschap zijn we tussen Montfoort en Oudewater druk bezig om de waterkering (de dijk) op orde te brengen. Ook herstellen we de oevers, omdat deze in slechte staat verkeren. Door dit te doen, beschermen we het achterland nu en in de toekomst tegen overstromingen.

Traject Oudeweg eerder in uitvoering

Specifiek voor het traject Oudeweg zijn voor het herstellen van de oevers en de dijk al verschillende oplossingen onderzocht en nader uitgewerkt. De ontwerpen en bijbehorende werkwijze zijn op woensdag 28 september 2022 besproken tijdens individuele bijeenkomsten met perceeleigenaren. Dit betekent dat het traject eerder dan gepland (tweede kwartaal van 2023) in uitvoering genomen wordt.


Het ontwerp en uitvoering in beeld

Wat houden het ontwerp en de uitvoering van het deeltraject Oudeweg precies in?  Het ontwerp bestaat uit een houten beschoeiing die 35 cm boven de waterlijn te zien is. De beschoeiing wordt gemaakt van houten Azobé damwandplanken van 6 meter lang. Het dijktalud wordt aangevuld met klei. Ook boven op de kruin van de dijk wordt de grond aangevuld. De aannemer zal voornamelijk vanaf het water werken. Voor de werkzaamheden is een werkstrook van 5 meter vanaf de oeverlijn nodig. Bomen in deze strook en bomen die invloed hebben op de stabiliteit van het dijkprofiel worden verwijderd.

(Water)bodemonderzoek

Op het gehele traject tussen Montfoort en Oudewater gaat Waders Milieu B.V. de komende periode bodem- en (water)bodemonderzoek uitvoeren uit om te bepalen of er verontreinigingen (waaronder asbest) in de (water)bodem zitten. Zo wordt duidelijk waar we tijdens de werkzaamheden rekening mee moeten houden. Om een juist beeld te krijgen van de toestand van de bodem is het nodig om op een deel van uw perceel/percelen onderzoek te doen.

Voordat het veldwerk begint vindt er op woensdag 5 oktober een locatieonderzoek plaats waarbij het waterschap bepaalt waar de bodemmonsters verzameld gaan worden. Vanaf de boot wordt bekeken of de geplande monsterpunten juist zijn óf dat deze verplaatst moeten worden als gevolg van aanwezige verhardingen, hekwerk of ondoordringbare vegetatie. Voor de herkenbaarheid van de ‘monsterpunten’ worden er piketpaaltjes geplaatst. Mogelijkerwijs maken wij binnenkort hiervoor ook gebruik van uw eigendom of terrein. Wij gaan ervan uit dat u als eigenaar daarmee kunt instemmen.

Laatste fase baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel uitgesteld

Door onzekerheid over de stortlocatie van bagger is de planning van de baggerwerkzaamheden op de GHIJ vertraagd. Het eerder gebruikte depot is niet meer beschikbaar. Er moet daarom eerst meer duidelijkheid komen over de afvoer van de bagger. Zodra een nieuwe afzetlocatie geregeld is, kunnen we van start met de werkzaamheden. Voor nu is het dus nog even afwachten. Als er meer bekend is over de herstart van de werkzaamheden, wordt de omgeving daarover geïnformeerd. We streven ernaar de baggerwerkzaamheden vóór aanvang van het vaarseizoen op 1 april 2023 af te ronden.

Hoe nu verder?

Er wordt per 1 oktober dus niet gestart met de laatste fase. Het te baggeren traject is het stuk tussen de Hoenkoopsebrug en de Cosijnbrug, en vanaf het westen van Oudewater tot net voorbij Haastrecht. Hoe nu verder? Zodra er duidelijkheid is over het vervolg van de werkzaamheden, wordt de omgeving geïnformeerd over de nieuwe planning en de uitvoering. Ook wordt er dan een bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 'Voorbeeldgebied' in Groen Groeit Mee

Groen groeit mee 1

De provincie Utrecht groeit de komende jaren flink. Waar groei en verstedelijking toeneemt, verhoogt groen en water de (leef)kwaliteit. Des te belangrijker om in alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling de groenontwikkeling mee te nemen. Dat is waar de opgave Groen Groeit Mee (GGM) voor staat: een gezonde leefomgeving en verduurzaming van provincie Utrecht. Niet voor niets zijn we meer dan trots dat de Gekanaliseerd Hollandsche IJssel-Oost is uitgeroepen tot voorbeeldgebied voor de rest van de provincie.

Waarom een is de Gekanaliseerde Hollandse IJssel-Oost een voorbeeldgebied?

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Oost laat op een mooie manier zien hoe groen en water mee kunnen groeien met verstedelijking. Specifiek de samenwerking binnen het gebied van de dorpsrand van IJsselstein tot de Knollemanshoek (Hoogeboomsbrug N228) etaleert hoe groei op een duurzame manier tot stand kan komen. Hier worden verschillende opgaves aan elkaar gekoppeld om in dit gebied de integrale kansen voor landschappelijke ontwikkeling te benutten.

Over de opgave van Nieuwegein en IJsselstein

Nieuwegein en IJsselstein staan voor een (stedelijke) in- en uitbreidingsopgave. De wens is om deze te koppelen aan de landschappelijke opgaven: een duurzame, klimaat robuuste, ecologische en recreatieve Hollandse IJssel, inclusief de uitvoering van een deel van de bossenstrategie. Waar wij de waterveiligheid voor nu en in de toekomst garanderen, zetten ook andere partijen zich doelgericht in. Zo heeft de gemeente plannen op het gebied van duurzaamheid & recreatie vastgelegd en heeft Staatsbosbeheer het doel om de oppervlakte (droog en nat) bos te vergroten. Door de verschillende opgaves als eenheid te benaderen en op te pakken, wordt het gebied indirect gekoppeld aan de stedelijke groei van de regio.

Renovatie Doorslagsluis Nieuwegein start binnenkort

Doorslagsluis 1

Een nauwe samenwerking met de omgeving

De renovatie van de Doorslagsluis heeft niet alleen invloed op omwonenden. Er zijn ook diverse projecten die raakvlak hebben met deze opdracht. Daarom wordt er - daar waar relevant - direct afgestemd met betrokken partijen. Zo hebben zowel de gemeente als de omwonenden meegedacht over een veilige oplossing voor de verkeerssituatie. Benieuwd welke invloed de werkzaamheden op uzelf hebben?

Waarom een renovatie van de Doorslagsluis?

De Doorslagsluis vormt een knelpunt in de aanvoer van voldoende water naar West-Nederland tijdens extreem droge zomers. De oorzaak hiervan is achterstallig onderhoud aan de historische sluis. Door een renovatie uit te voeren, zorgen we ervoor dat er meer water door de sluis kan.

Meer weten?

Benieuwd welke invloed de werkzaamheden op uzelf hebben? Ga naar onze projectpagina of neem contact op met Martijn Oosting, martijnoosting@hdsr.nl

Vragen?

Neem contact op met het waterschap via informatieghij@hdsr.nl wanneer u vragen heeft over het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Aan-/ afmelden

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!