Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden presenteert 6 oktober conceptversie Nota Voorkeursalternatief voor dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord

Gepubliceerd op 30 september 2022

Tijdens twee inloopbijeenkomsten op donderdag 6 oktober 2022 presenteert het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de conceptversie ‘Nota Voorkeursalternatief’ voor de dijkverbetering van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noordzijde (GHIJ-Noord) tussen Achthoven-Oost en Hekendorp. Belanghebbenden, waaronder aanwonenden, zijn uitgenodigd om hun visie op het concept te delen. Ze geven hiermee richting aan de verdere uitwerking van het document. Het ophalen van de bewonersinzichten brengt het waterschap een stap dichter bij het finaliseren de Nota Voorkeursalternatief en de uiteindelijke dijkverbetering.

Totstandkoming Nota Voorkeursalternatief

Een voorkeursalternatief is de beste oplossing om de waterkering te laten voldoen aan de veiligheidseisen. De Nota Voorkeursalternatief bestaat uit een voorkeursalternatief per dijkvak, een overzicht van synergiekansen en een voorstel voor het tracé van de regionale waterkering. Het voorstel voor het tracé van de regionale waterkering betreft alleen de dijkvakken waar verbetering nodig is. Voor de overige dijkvakken is een advies uitgebracht.

Afgelopen juli is de Nota Kansrijke Alternatieven vastgesteld door het Dagelijks bestuur van het waterschap. Vanuit deze nota is er een voorkeursalternatief per dijkvak uitgewerkt. De in de nota opgenomen synergiekansen komen voort uit onderzoek naar onder andere de verbetering van de biodiversiteit en meer ruimte voor water.

Inloopmoment 6 oktober 2022

Op dit moment is de Nota Voorkeursalternatief nog een concept. Het waterschap gaat graag met belanghebbenden in gesprek om de nota aan de hand van hun inbreng te verbeteren.

Medewerkers van het waterschap organiseren op donderdag 6 oktober in Oudewater en Montfoort een inloopbijeenkomst. Het doel van deze inloopbijeenkomsten is het concept Voorkeursalternatief met de synergiekansen en tracékeuze met belanghebbenden door te nemen. Aan de hand van kaartmateriaal gaan zij samen in gesprek over het project. Deze inbreng wordt gebruikt om het concept voorkeursalternatief te verbeteren.

Op de volgende tijdstippen en locaties zijn medewerkers van het waterschap aanwezig:

  • Oudewater: tussen 15:00 en 17:00 uur in Zalencentrum & Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente
  • Montfoort: tussen 19:00 en 21:00 uur in Zalencentrum Sint Joseph.

Vervolg van het project

De concept Nota Voorkeursalternatief wordt voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Naar verwachting stelt het bestuur de nota eind 2022 vast en wordt de verkenningsfase van project GHIJ-Noord afgerond. Begin 2023 start de planuitwerkingsfase. Hierin wordt onderzocht welke wensen en kansen uit de omgeving te koppelen zijn aan het project. Ook in deze fase zullen bewoners en perceeleigenaren betrokken worden.

Meer weten over GHIJ-Noord?
Meer informatie over het project, bijbehorende nota’s en bewonersparticipatie is te vinden op de website:

www.hdsr.nl/ghij/ghij-noord.


Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite