Dempen van watergangen

Ons werk

Het dempen van watergangen zorgt voor wateroverlast en problemen bij de doorstroming in natte tijden en bij droogte. Watergangen voeren overtollige water niet meer weg en in droge periodes is er onvoldoende oppervlaktewater in sloten, plassen en kanalen. Om dit te voorkomen, is het van belang om een demping door te geven aan het waterschap en een gelijke hoeveelheid water op een andere plek te graven. Een demping van een watergang gebeurt altijd in overleg met het waterschap en het waterschap controleert periodiek per deelgebied of er voldoende water is gecompenseerd.

Informatie over dempen

In veel gevallen volstaat het doen van een melding, voor het  dempen van een watergang. In sommige gevallen moet u een vergunning aanvragen. In de Waterschapsverordening staan de regels voor dempen in Afdeling 4.3 Grond of ander materiaal aanbrengen. Zijn er onduidelijkheden of wilt u voorafgaand aan de melding of vergunning liever eerst contact met de vergunningverlener? Dan is het mogelijk om een vooroverleg aan te vragen.

Vooroverleg aanvragen

Regels over dempen in de waterschapsverordening

Doorgeven dempen watergang

Bij het indienen van een melding of het aanvragen van een vergunning geeft u de locatie van de demping en het aantal vierkante meter watergang aan. Waar u de compensatie gaat graven of heeft gegraven en om hoeveel vierkante meter het gaat, maakt u duidelijk met een tekening. Compensatie is in veel gevallen mogelijk in hetzelfde of een naastgelegen lager peilgebied. Dit kan bijvoorbeeld door het breder graven van een bestaande watergang. Als u een bestaande watergang wilt verbreden is het belangrijk om ook de nieuwe slootbreedte op de waterlijn aan te geven.

Melding doen of vergunning aanvragen

U wordt doorgestuurd naar het Omgevingsloket

Na het indienen, kijkt het waterschap of de compensatie van de demping op de aangevraagde locatie mogelijk is.

Zorgplicht

Of het nu om een melding, een vergunning of geen van beide gaat, de zorgplicht geldt altijd. De Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht. Dit houdt in dat overheden, bedrijven én burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving.

De specifieke zorgplicht van het waterschap, vindt u in de waterschapsverordening onder artikel 1.10. Dit houdt onder andere in dat u alle maatregelen neemt om negatieve gevolgen voor het watersysteem te voorkomen. In de afdeling die van toepassing is op het dempen van een watergang, onder artikel 4.16, is de zorgplicht voor deze activiteit verder uitgewerkt.

Toezicht en handhaving

Het waterschap gaat periodiek na waar dempingen zijn uitgevoerd zonder melding of vergunning. De controle gebeurt met behulp van luchtfoto’s en waarnemingen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden. Bij dempingen die niet geregistreerd staan bij het waterschap vindt handhaving op de overtreding plaats. In een goed gesprek wordt dan eerst gekeken naar de mogelijkheden van legalisatie. Als dit niet mogelijk is, dan is de perceeleigenaar verplicht om de gedempte watergang naar de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het waterschap controleert twee gebieden per jaar. In 2022 was dat in Oude Rijn en Leidsche Rijn, in 2023 de gebieden IJssel en Kromme Rijn.

Q&A

Prettige samenwerking met perceeleigenaren

Bij de controles in 2022 in de deelgebieden Oude en Leidsche Rijn is een aantal illegale dempingen aangetroffen. Het waterschap heeft contact opgenomen met de perceeleigenaren. Zij hebben een brief ontvangen met inzicht in hun situatie en er is gesproken over de wet- en regelgeving en het belang van het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning.

Ervaring van een toezichthouder: ‘De gesprekken met de perceeleigenaren verlopen prettig. Het is fijn om te zien dat duidelijkheid over wat wel en niet mag, bijdraagt aan de samenwerking met het waterschap en de naleving van de regels.