Ontheffing van onderhoud van sloten in natuurgebieden ten oosten van Utrecht

Bent u eigenaar van een natuurperceel met sloten in het oostelijk deel van ons gebied? Dan kunt u ontheffing aanvragen voor de onderhoudsplicht van uw sloten. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig hebt voor uw aanvraag.

Het waterschap wil met de ontheffing het onderhoud van natuursloten makkelijker maken. Ook komt er zo meer ruimte voor planten en dieren en kunnen natuurgebieden meer water vasthouden.

Voorwaarden die gelden voor de aanvraag

Niet alle sloten komen in aanmerking:

 • De sloot moet liggen in een natuurgebied in het oostelijk deel van ons werkgebied. Het natuurbeheerplan van de provincie Utrecht is hierbij het uitgangspunt. Kijk op de digitale kaart of uw sloot in dit gebied valt;
 • Grenssloten tussen percelen met een verschillende functie komen niet in aanmerking;
 • De sloot mag geen functie hebben ten behoeve van de afwatering van bebouwing, infrastructuur of landbouwgrond;
 • Een sloot tussen twee natuurpercelen van verschillende eigenaren komt alleen in aanmerking als beide eigenaren hun sloot als natuursloot willen onderhouden. Beide eigenaren moeten hiervoor een verzoek indienen.

Ontheffing aanvragen

 1. Selecteer de sloten waarvoor u ontheffing wilt aanvragen op de digitale kaart en download het CSV-bestand op uw pc. In de handleiding (pdf, 529 kB) staat hoe u dit doet.
 2. Vul het digitale aanvraagformulier in en voeg het CSV-bestand toe :

Ontheffing aanvragen met DigiD

Ontheffing aanvragen e-Herkenning

Meer informatie?

Neem contact op met Dennis van de Waardt via dennis.van.de.waardt@hdsr.nl

Kaart: inventarisatie gedifferentieerd natuurbeheer

Een natuursloot in het Langbroekerweteringgebied

Wat ging vooraf?

 • In 2015 heeft ons college besloten dat eigenaren van natuursloten meer ruimte moesten krijgen om het onderhoud naar eigen inzicht uit te voeren;
 • Om dit mogelijk te maken is in 2019 de legger oppervlaktewateren aangepast;
 • In augustus 2021 hebben alle eigenaren en beheerders van natuurpercelen in het oostelijk deel van ons gebied een brief gekregen om hen te informeren over de mogelijkheid om een aanvraag te doen.
 • Inmiddels zijn de eerste ontheffingen verleend. Kijk voor een overzicht op deze kaart.

Hoe gaat het verder?

 • We bekijken of de sloten uit uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden. Zo ja, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging met de nieuwe voorwaarden;
 • We controleren de sloten daarna niet meer. Dat neemt niet weg dat de onderhoudsplicht op zich wel blijft bestaan. Als eigenaar moet u dus hoe dan ook voldoen aan uw zorgplicht om te voorkomen dat bijvoorbeeld wateroverlast ontstaat of belemmering in de doorstroming en verslechtering van de waterkwaliteit. In de praktijk zal er waarschijnlijk dus wel een vorm van extensief onderhoud moeten plaatsvinden, maar dat is aan u als eigenaar om te bepalen. Mochten zich desondanks excessen voordoen, dan heeft het waterschap altijd de bevoegdheid handhavend op te treden;
 • Na enige tijd zullen wij de situatie evalueren. Als zich geen knelpunten hebben voorgedaan of te verwachten zijn, kunnen wij in overleg met u besluiten de situatie te formaliseren en de gewijzigde onderhoudsafspraken definitief vastleggen in de legger.

Voor welke natuursloten is ontheffing verleend?

Bekijk op deze kaart voor welke natuursloten inmiddels (gedeeltelijk) ontheffing is verleend, en voor welke sloten de aanvraag is afgewezen.