Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Onder de Wet Natuurbescherming is een aantal dier- en plantensoorten beschermd. Het uitvoeren van werkzaamheden zoals maaien en baggeren op plaatsen waar beschermde soorten aanwezig zijn leidt mogelijk tot overtreding van de Wet Natuurbescherming.

Gedragscode

Door het werk uit te voeren volgens een goedgekeurde gedragscode hoeft er vaak geen ontheffing van de Wet Natuurbescherming te worden aangevraagd. Dat geeft duidelijkheid, scheelt administratieve last en zorgt ervoor dat de bescherming van plant- en diersoorten bij ons beheer en onderhoud is ingebed.

Ecologische werkprotocollen

Voor verschillende werkzaamheden die vallen onder 'onderdeel bestendig beheer en onderhoud' zijn werkprotocollen opgesteld. Onze ecologische werkprotocollen zijn een uitwerking van de eisen en voorwaarden die vanuit de gedragscode voor verschillende werkzaamheden gelden. Samen met de verspreidingsgegevens van beschermde soorten vormen zij de basis van het ecologisch werkplan. De uitwerking van de gedragscode en de losse ecologische werkprotocollen voor werkzaamheden bestendig beheer en onderhoud kunt u opvragen bij uw contactpersoon van het waterschap.