Water en de natuur

De natuur is gebaat bij schoon en gezond water. Vissen maar ook planten gedijen erbij. Helaas gedijen er ook exoten die een bedreiging kunnen zijn voor inheemse soorten. Het waterschap heeft oog voor de natuur en legt bijvoorbeeld ook natuurvriendelijke oevers aan.

Uitheemse soorten: exoten

Wilt u af van de waterplanten in uw vijver of aquarium? Gooi ze dan in uw groencontainer en dus niet in de sloot! Het lijkt misschien zonde om waterplanten weg te gooien, maar als ze eenmaal in de sloot belanden kunnen de exoten een ware plaag vormen. Bovendien kost de bestrijding ervan heel veel geld.

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is waterplanten en -dieren. Daar waar het mogelijk is, legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan.

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Onder de Wet natuurbescherming is een aantal dier- en plantensoorten beschermd. Het uitvoeren van werkzaamheden zoals maaien en baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) op plaatsen waar beschermde soorten aanwezig zijn leidt mogelijk tot overtreding van de Wet natuurbescherming.

Vispassages

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn er speciale vispassages ontwikkeld. Twee daarvan zijn genoemd naar de ontwerper: Wim de Wit, voorheen werkzaam bij De Stichtse Rijnlanden.